UOBAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนกองทุน 167 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
KKF
4.23% -13.03% 10,336,339 23/02/2567
3.82% -13.18% 142,099,429 23/02/2567
3.80% -13.32% 63,155,169 23/02/2567
TDF
4.25% -12.98% 49,088,331 23/02/2567
TEF
4.23% -12.69% 1,568,423,760 23/02/2567
4.25% -12.80% 183,416,728 23/02/2567
3.05% -12.46% 183,676,274 23/02/2567
3.05% -12.17% 176,862,494 23/02/2567
3.39% -12.44% 220,159,207 23/02/2567
3.46% -11.18% 364,378,913 23/02/2567
2.14% -10.44% 91,442,665 23/02/2567
4.16% -12.35% 1,008,444,229 23/02/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 1.70% 6,108,495,614 23/02/2567
0.18% 1.76% 472,671,779 23/02/2567
0.18% 1.76% 1,773,196,706 23/02/2567
0.18% 1.68% 1,850,180,456 23/02/2567
0.17% 1.78% 161,169,513 23/02/2567
0.14% 1.44% 2,398,437,490 23/02/2567
0.16% 1.54% 1,289,250,007 23/02/2567
0.17% 1.60% 6,550,676,167 23/02/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.38% 1.61% 185,918,602 23/02/2567
0.45% 2.03% 1,170,204,438 23/02/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.06% - 290,557,052 23/02/2567
0.92% - 92,742,379 23/02/2567
- - 769,858,298 23/02/2567
0.19% - 3,242,320,963 17/01/2567
0.18% - 2,218,271,689 23/02/2567
0.20% - 1,451,165,050 23/02/2567
- - 1,331,306,757 23/02/2567
- - 404,567,926 23/02/2567
0.13% - 456,788,107 23/02/2567
0.12% - 81,131,184 23/02/2567

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.16% -2.08% 771,264,820 22/02/2567
-0.16% -2.08% 8,963,272 22/02/2567
0.92% -0.72% 44,439,169 23/02/2567
TBF
2.50% -6.30% 350,165,631 23/02/2567
-0.88% -6.60% 231,354,521 21/02/2567
-0.88% -6.60% 1,335,510,131 21/02/2567
0.31% - 144,276,329 23/02/2567
1.70% - 801,597,328 22/02/2567
3.54% -12.66% 679,499,671 23/02/2567

กองทุนรวม SSF
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
10.64% -22.85% 181,312,279 22/02/2567
5.81% -47.99% 8,535,390 22/02/2567
-0.54% 0.77% 2,726,282 22/02/2567
4.43% 21.55% 13,037,066 22/02/2567
4.43% 21.52% 5,749,795 22/02/2567
-0.24% -16.43% 57,060,351 22/02/2567
2.24% 6.31% 7,414,275 22/02/2567
3.35% 11.03% 3,930,378 22/02/2567
2.92% 4.63% 38,709,337 22/02/2567
-0.36% 3.05% 286,080,457 22/02/2567
2.86% 13.39% 485,680,615 22/02/2567
1.78% - 2,996,628 22/02/2567
0.73% -2.18% 4,316,100 21/02/2567
1.56% 1.21% 7,579,307 21/02/2567
5.00% 23.27% 63,471,773 22/02/2567
3.84% -13.05% 366,363,743 23/02/2567
0.17% 1.60% 173,934,267 23/02/2567
2.93% 5.12% 147,716,466 22/02/2567
1.82% 1.03% 14,406,309 21/02/2567
-0.28% - 1,004,387 22/02/2567
2.68% 0.13% 110,595,866 21/02/2567
1.66% 1.63% 2,345,243 22/02/2567
2.31% 13.92% 72,899,470 22/02/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.84% -13.05% 617,726,683 23/02/2567

กองทุนรวม LTF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.91% -9.88% 572,010,589 23/02/2567
4.11% -12.43% 643,735,238 23/02/2567
4.06% -12.07% 8,857,565,607 23/02/2567
4.16% -13.12% 4,679,428,993 23/02/2567
4.16% -13.12% 52,069,125 23/02/2567
4.16% -13.12% 267,743,460 23/02/2567
2.19% -10.41% 259,842,787 23/02/2567
4.09% -13.12% 3,786,675,521 23/02/2567

กองทุนรวม RMF
22 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.92% -11.94% 1,534,903,610 23/02/2567
0.69% 0.62% 31,326,211 23/02/2567
0.36% 0.06% 36,412,381 23/02/2567
0.45% -0.12% 69,749,308 23/02/2567
0.46% 0.11% 63,256,641 23/02/2567
0.50% 0.43% 44,373,672 23/02/2567
3.86% -12.11% 1,429,951,923 23/02/2567
0.38% 1.40% 470,181,429 23/02/2567
0.22% 1.56% 423,687,433 23/02/2567
10.62% -22.88% 636,711,312 22/02/2567
2.22% 6.25% 97,067,534 22/02/2567
-0.36% 2.94% 690,810,457 22/02/2567
2.87% 13.48% 1,237,006,943 22/02/2567
2.97% 5.17% 660,678,841 22/02/2567
-0.16% 16.93% 30,713,382 22/02/2567
4.98% 22.17% 49,209,330 22/02/2567
3.43% -12.72% 1,742,847,785 23/02/2567
2.55% 7.55% 86,979,320 22/02/2567
0.34% 1.11% 1,142,376,279 23/02/2567
-0.74% 5.19% 96,583,206 23/02/2567
0.20% 1.29% 255,997,067 23/02/2567
2.30% 13.54% 160,366,995 22/02/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
64 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.68% 14.94% 15,691,338 22/02/2567
BIC
9.59% -10.39% 32,646,437 22/02/2567
EHD
2.97% 7.92% 289,072,288 22/02/2567
GC
11.91% -0.33% 138,943,386 22/02/2567
JSM
-0.15% 17.24% 252,062,198 22/02/2567
UAI
2.77% -0.01% 18,170,779 22/02/2567
5.39% 28.44% 46,215,709 22/02/2567
-0.82% -33.51% 625,964,164 22/02/2567
10.64% -22.85% 4,694,498,618 22/02/2567
UCI
5.81% -46.62% 2,044,503,682 22/02/2567
-0.54% 0.74% 63,141,142 22/02/2567
-0.54% 0.74% 174,903,884 22/02/2567
-0.36% 1.03% 42,841,813 21/02/2567
7.11% 12.06% 29,935,607 22/02/2567
7.11% 12.03% 522,532,164 22/02/2567
UES
5.21% 3.55% 506,069,493 22/02/2567
4.43% 21.58% 278,585,494 22/02/2567
4.13% 18.45% 361,336 22/02/2567
UEV
-0.24% -16.47% 901,193,490 22/02/2567
0.08% 1.91% 311,625,748 22/02/2567
0.11% 2.18% 52,044,621 22/02/2567
2.24% 6.30% 351,325,104 22/02/2567
2.24% 6.30% 1,901,463,798 22/02/2567
UGD
2.88% 5.80% 1,124,376,558 22/02/2567
0.35% 7.08% 89,953,728 22/02/2567
3.35% 11.03% 1,284,975,982 22/02/2567
UGH
2.92% 4.63% 286,110,819 22/02/2567
-0.36% 3.05% 1,225,466,181 22/02/2567
-0.36% 3.05% 12,120,869,237 22/02/2567
1.13% -4.46% 48,806,627 22/02/2567
2.86% 13.39% 3,630,323,636 22/02/2567
1.30% 9.29% 27,241,741 21/02/2567
-0.12% 1.08% 4,579,260 22/02/2567
-0.12% 1.08% 383,612,694 22/02/2567
0.73% -2.18% 242,008,506 21/02/2567
1.56% 1.20% 296,884,674 21/02/2567
UNI
5.00% 23.26% 1,577,924,010 22/02/2567
8.64% 19.40% 248,940,799 22/02/2567
2.79% 0.18% 106,384,890 22/02/2567
-0.77% -7.06% 32,987,885 21/02/2567
9.01% 12.69% 16,374,928 21/02/2567
9.01% 12.70% 176,806,813 21/02/2567
2.52% 7.67% 188,676,728 22/02/2567
2.52% 7.66% 56,399,667 22/02/2567
9.74% 8.90% 304,492,761 22/02/2567
2.93% 5.12% 2,816,543,401 22/02/2567
0.11% 6.49% 137,169,105 22/02/2567
0.11% 6.49% 11,948,169 22/02/2567
-0.14% 17.33% 1,595,939,526 22/02/2567
0.89% 2.66% 147,941,872 21/02/2567
0.89% 2.66% 115,752,276 21/02/2567
1.82% 1.03% 817,170,585 21/02/2567
- - 1,137,672,307 30/09/2566
-0.28% - 132,896,363 22/02/2567
2.68% 0.13% 1,542,511,055 21/02/2567
0.06% 4.48% 22,543,394 22/02/2567
0.06% 4.48% 52,058,134 22/02/2567
3.62% 11.05% 567,615,295 22/02/2567
0.08% 6.44% 36,061,805 22/02/2567
0.08% 6.44% 46,329,306 22/02/2567
USI
-0.55% 2.90% 516,823,848 22/02/2567
1.66% 1.62% 170,159,606 22/02/2567
2.32% 13.91% 2,360,644,504 22/02/2567
UVO
3.33% 11.28% 81,258,932 22/02/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.26% -11.25% 573,908,443 30/01/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.54% 11.97% 6,307,144 21/02/2567
-0.73% 5.08% 54,667,466 23/02/2567
0.57% 12.15% 117,614,688 21/02/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,002,673,067 31/12/2566
- - 117,064,769 31/01/2567
6.19% 1.17% 210,285,792 22/02/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 23A และ25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30 และ32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.uobam.co.th