ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
SCBASF1YG6 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 17/04/2567 22/04/2567
KTSUPAI69 
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 69 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 11/04/2567 17/04/2567
ES-GOVCP6M15
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐ มุ่งรักษาเงินต้น 6M15
FIXBFT 11/04/2567 19/04/2567
KGB6MAZ
กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AZ
FIXBFT 11/04/2567 17/04/2567
SCBASF1YAA
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีต่างประเทศ เอเอส 1YAA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 17/04/2567 23/04/2567
SCBGOV3M10
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 10
FIXBFT 09/04/2567 22/04/2567
UGOV6M10
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 10
FIXBFT 09/04/2567 19/04/2567
SCBGOV6M6
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 6
FIXBFT 05/04/2567 19/04/2567
KFTGB6M26
กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M26
FIXBFT 10/04/2567 19/04/2567
KTGOV3M21
กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M21
FIXBFT 03/04/2567 05/04/2567
SCBGOV3M9
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 9
FIXBFT 03/04/2567 05/04/2567
KGB1YT
กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี T
FIXBFT 03/04/2567 05/04/2567
SCBGOV6M5
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 5
FIXBFT 02/04/2567 04/04/2567
SCBASF1YG5
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 02/04/2567 05/04/2567
SCBGOV3M8
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 8
FIXBFT 02/04/2567 05/04/2567
  Total Records : 1,937
12345...6