ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
KGB6MO 
กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน O
FIXBFT 01/12/2565 07/12/2565
SCBASF1YE4 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 29/11/2565 06/12/2565
SCBASF6MR3  
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MR3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 29/11/2565 06/12/2565
SCBASF3MD7  
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3MD7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 29/11/2565 06/12/2565
ES-INDONESIA-RMF 
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
RMFEQ 28/11/2565 02/12/2565
KFF1YAD-BR 
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 29/11/2565 06/12/2565
SCBDSHARC1YE
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
MIXBAL 01/12/2565 13/12/2565
KT-PROPERTY-SSF
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
SSF 12/09/2554 21/11/2554
KT-HEALTHCARE-SSF
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
SSF 11/11/2558 25/11/2558
KT-WEQ-SSF
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
SSF 01/10/2557 07/10/2557
KT-FINANCE-SSF
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
SSF 13/10/2552 27/10/2552
KTFFE129
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์129 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 23/11/2565 29/11/2565
M-ASIA
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย อัลฟ่า
EQF 25/11/2565 30/11/2565
T-ES-GF
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund
FIFFIX 24/09/2563 31/12/3542
KWI AEPLUS-A
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า
FIFEQ 13/03/2562 19/03/2562
  Total Records : 1,467
12345...6