LHFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
จำนวนกองทุน 172 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.97% -5.20% 196,574,585 22/09/2566
-2.92% -10.34% 27,712,883 22/09/2566
-0.97% -4.94% 968,055 22/09/2566
-0.96% -5.09% 7,850,073 22/09/2566
-2.15% -8.28% 200,694,694 22/09/2566
-0.97% -5.20% 4,080,646 22/09/2566
-0.07% 0.68% 329,273,315 22/09/2566
-2.02% -3.16% 56,636,651 22/09/2566
-0.07% 0.68% 5,465,093 22/09/2566
-0.07% 0.68% 5,871,316 22/09/2566
-0.97% -1.11% 137,136,187 22/09/2566
-2.98% -5.00% 58,573,566 22/09/2566
-0.97% -1.11% 4,650,364 22/09/2566
-1.01% - 129 22/09/2566
-0.97% -1.11% 13,465,917 22/09/2566
0.03% 0.04% 35,898,415 22/09/2566
-2.55% -4.95% 25,880,828 22/09/2566
0.03% 0.04% 9,116,011 22/09/2566

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 1.11% 1,732,969,595 22/09/2566
0.15% 1.19% 321,853,878 22/09/2566
0.16% 1.20% 1,609,982,201 22/09/2566
0.14% 1.13% 158,816,176 22/09/2566
0.15% 1.19% 3,469,165,872 22/09/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.25% 0.93% 158,564,890 22/09/2566
-0.25% 0.93% 405,332 22/09/2566
-0.25% 0.95% 20,150 22/09/2566
-0.25% 1.21% 615,607,939 22/09/2566
-0.25% 0.93% 2,684,501 22/09/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.13% - 250,946,523 22/09/2566
-0.16% - 198,901,348 22/09/2566
0.05% - 154,517,543 22/09/2566

กองทุนรวมผสม
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.40% -16.76% 22,568,618 21/09/2566
-0.20% - 112,833,800 22/09/2566
-0.28% -1.61% 156,686,705 22/09/2566
-0.74% -2.99% 362,485,729 22/09/2566
1.12% 5.19% 29,441,206 22/09/2566
-0.20% -0.27% 8,614,621 22/09/2566
1.12% 5.19% 3,637,750 22/09/2566
-1.75% -3.19% 209,846,950 22/09/2566
-0.94% -5.08% 210,492,399 22/09/2566
-0.62% -2.05% 3,432,473,277 31/08/2566
-2.25% - 107,104,962 22/09/2566
-0.89% -5.34% 96,969,929 22/09/2566
-0.89% -6.39% 70,206,303 22/09/2566
-0.89% -5.34% 5,303,915 22/09/2566

กองทุนรวม SSF
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.69% - 207,129 21/09/2566
-2.69% - 755,792 21/09/2566
2.32% - 325,659 21/09/2566
2.32% - 594,711 21/09/2566
-1.17% -0.64% 405,351 21/09/2566
-1.17% -0.65% 547,188 21/09/2566
-3.21% 7.11% 1,009,307 21/09/2566
-3.21% 4.48% 1,503,886 21/09/2566
-1.86% 4.45% 13,113,000 21/09/2566
-1.86% 3.46% 14,870,120 21/09/2566
-0.84% 6.08% 99,509 21/09/2566
-0.85% 2.80% 991,914 21/09/2566
0.14% 1.11% 1,860,855 22/09/2566
-0.97% -9.48% 1,177,657 22/09/2566
-0.97% -11.02% 2,155,510 22/09/2566
-2.46% -5.82% 96,688,077 22/09/2566
0.16% - 910,209 22/09/2566
-0.97% -1.11% 23,008,700 22/09/2566
-2.95% -4.98% 16,153,142 22/09/2566
-0.30% -2.49% 108,705 21/09/2566
-0.30% -2.49% 192,455 21/09/2566
5.25% - 888,493 20/09/2566
5.25% - 1,321,976 20/09/2566

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.47% -5.82% 50,721,038 22/09/2566

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.03% 0.29% 36,046,870 22/09/2566
-1.65% -2.88% 56,699,125 22/09/2566
-0.96% -4.52% 284,747,462 22/09/2566
-1.00% -1.37% 60,601,870 22/09/2566
-2.82% -4.89% 90,907,602 22/09/2566

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.58% -21.15% 20,129,111 21/09/2566
-0.20% -1.03% 308,486,605 22/09/2566
-2.07% 4.49% 144,924,303 21/09/2566
0.32% -5.00% 20,516,754 20/09/2566
-0.69% 0.95% 541,036,240 22/09/2566
0.10% - 28,603,979 22/09/2566
-2.81% -9.60% 288,716,310 22/09/2566

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
75 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.69% -21.15% 284,776,657 21/09/2566
-2.69% -23.03% 114,027,626 21/09/2566
-2.69% -21.16% 19,624,156 21/09/2566
2.32% -9.24% 335,572,755 21/09/2566
2.32% -10.56% 76,719,172 21/09/2566
2.32% -9.24% 6,685,344 21/09/2566
-0.24% 4.83% 40,956,719 21/09/2566
-0.24% 2.16% 93,768,839 21/09/2566
-0.24% 4.83% 3,734,547 21/09/2566
-0.24% 4.83% 2,910,605 21/09/2566
-1.17% -0.64% 26,980,461 21/09/2566
-1.17% -4.94% 26,200,175 21/09/2566
-1.17% -0.64% 1,384,618 21/09/2566
-1.93% -7.64% 11,767,946 21/09/2566
-1.93% -11.55% 38,413,787 21/09/2566
-1.93% -7.64% 3,269,194 21/09/2566
-5.74% 7.59% 572,894,446 21/09/2566
-5.74% 1.38% 94,494,679 21/09/2566
-5.74% 7.59% 32,905,428 21/09/2566
-3.21% 7.11% 93,003,682 21/09/2566
-3.21% 3.33% 55,863,706 21/09/2566
-3.21% 7.11% 7,090,072 21/09/2566
0.90% -2.56% 37,602,005 20/09/2566
0.90% -5.01% 40,445,330 20/09/2566
0.90% -2.56% 6,597,265 20/09/2566
-1.86% 4.45% 391,606,603 21/09/2566
-1.86% 2.26% 282,853,184 21/09/2566
-1.86% 4.45% 17,698,205 21/09/2566
-0.85% 6.08% 264,635,937 21/09/2566
-0.85% 1.65% 154,455 21/09/2566
-0.85% 6.08% 174,890 21/09/2566
-1.86% 4.45% 8,669,221 21/09/2566
0.29% -5.08% 9,042,246 20/09/2566
0.29% -5.08% 17,900,199 20/09/2566
0.29% -5.08% 254,210 20/09/2566
0.29% -5.08% 4,591,481 20/09/2566
-0.74% -3.97% 147,401,517 21/09/2566
-0.74% -8.26% 261,497,177 21/09/2566
-0.74% -3.97% 11,160,802 21/09/2566
1.10% -3.78% 30,022,452 20/09/2566
1.10% -6.32% 10,068,793 20/09/2566
1.10% -3.78% 2,493,734 20/09/2566
-0.94% -3.41% 192,538,089 21/09/2566
-0.94% -5.18% 54,447,254 21/09/2566
-0.94% -3.41% 6,919,429 21/09/2566
2.69% -0.94% 2,556,216 21/09/2566
2.68% -3.94% 40,267,376 21/09/2566
2.68% -0.94% 2,861,151 21/09/2566
-3.47% -5.38% 608,856,241 21/09/2566
-3.47% -8.73% 157,114,871 21/09/2566
-3.47% -5.38% 39,330,062 21/09/2566
4.84% 13.21% 4,274,597 20/09/2566
4.84% 8.99% 133,687,156 20/09/2566
4.84% 13.21% 993,718 20/09/2566
-0.25% - 48,088,641 20/09/2566
-0.25% - 6,888,357 20/09/2566
-2.30% -3.03% 13,126,914 21/09/2566
-2.29% -5.49% 22,434,569 21/09/2566
-2.29% -3.03% 3,614,753 21/09/2566
-0.78% -11.57% 28,182,151 20/09/2566
-0.78% -14.64% 5,507,548 20/09/2566
-0.78% -11.57% 5,852,848 20/09/2566
0.76% -9.66% 1,902,826 20/09/2566
2.90% 11.00% 8,041,281 20/09/2566
2.90% 6.99% 133,238,102 20/09/2566
2.90% 11.00% 3,303,537 20/09/2566
-6.38% 23.05% 289,054,011 21/09/2566
-6.38% 15.25% 80,233,652 21/09/2566
-6.38% 23.05% 9,931,015 21/09/2566
-0.30% -2.49% 54,900,232 21/09/2566
-0.30% -2.49% 5,328,346 21/09/2566
-0.30% -2.49% 4,527,829 21/09/2566
5.25% -7.52% 307,383,195 20/09/2566
5.25% -9.91% 86,426,277 20/09/2566
5.25% -7.52% 14,674,576 20/09/2566

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.76% -9.66% 17,530,631 20/09/2566
0.76% -10.90% 143,642,691 20/09/2566

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.98% 6.44% 5,418,025 22/09/2566
0.98% 3.79% 5,081,252 22/09/2566
0.98% 6.44% 2,383,650 22/09/2566

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 6,528,643,232 30/06/2566
- - 3,747,931,086 30/06/2566
-0.60% -14.45% 1,121,089,871 22/09/2566
-2.50% -15.11% 31,760,145 22/09/2566
-2.50% -15.11% 1,312,967,477 22/09/2566
-2.50% -15.10% 2,466,953 22/09/2566
-0.70% -13.60% 169,996,256 22/09/2566
-0.70% -11.71% 2,685,133 22/09/2566
-0.62% -14.61% 1,698,605,142 22/09/2566
- - 4,364,031,176 30/06/2566
- - 8,472,479,892 30/06/2566

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.lhfund.co.th