LHFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
จำนวนกองทุน 195 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.22% -11.45% 179,106,831 14/06/2567
-3.23% -11.49% 24,151,537 14/06/2567
-3.23% -11.49% 868,939 14/06/2567
-3.20% -11.44% 6,481,884 14/06/2567
-3.20% -11.43% 187,002,991 14/06/2567
-3.23% -11.49% 3,205,457 14/06/2567
-5.58% -14.08% 286,467,911 14/06/2567
-5.58% -15.06% 47,147,926 14/06/2567
-5.58% -14.08% 4,808,675 14/06/2567
-5.58% -14.08% 5,385,192 14/06/2567
-4.89% -10.44% 113,382,419 14/06/2567
-5.43% -11.98% 46,738,192 14/06/2567
-4.89% -10.44% 4,728,975 14/06/2567
-4.40% -9.97% 148 14/06/2567
-4.89% -10.44% 11,584,263 14/06/2567
-4.49% -10.77% 33,550,215 14/06/2567
-4.49% -12.12% 16,793,686 14/06/2567
-4.49% -10.77% 7,621,644 14/06/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 1.94% 1,334,653,008 14/06/2567
0.18% 2.06% 344,405,219 14/06/2567
0.21% 2.25% 1,076,618,536 14/06/2567
0.17% 1.93% 953,215,706 14/06/2567
0.17% 1.99% 2,018,251,079 14/06/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.24% 1.95% 154,550,914 14/06/2567
0.24% 1.95% 744,914 14/06/2567
0.24% 1.96% 437,746 14/06/2567
0.28% 2.07% 752,234,443 14/06/2567
0.24% 1.94% 2,761,303 14/06/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.12% 3.66% 260,530,421 28/05/2567
0.47% 4.19% 207,422,360 14/06/2567
0.16% - 1,004,950,120 18/01/2567
0.20% - 780,424,916 01/02/2567
0.17% - 651,305,538 02/05/2567
0.16% - 651,438,188 09/05/2567
0.22% - 630,175,321 14/06/2567
- - 439,551,110 14/06/2567
0.23% - 813,566,927 31/05/2567
0.21% - 367,709,837 14/06/2567
0.21% 2.49% 157,599,618 14/06/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
18.82% 87.79% 19,647,925 26/03/2567
0.44% 3.87% 117,408,882 14/06/2567
-0.06% - 208,834,693 14/06/2567
-5.10% -13.66% 139,884,674 14/06/2567
-3.59% -7.02% 309,068,412 14/06/2567
-3.48% -3.92% 18,521,086 14/06/2567
-3.51% -5.80% 6,057,821 14/06/2567
-3.48% -3.92% 10,326,264 14/06/2567
-5.42% -13.63% 163,512,208 14/06/2567
-5.53% -12.16% 166,591,884 14/06/2567
-0.47% -2.17% 3,391,969,489 14/06/2567
-4.24% -13.36% 64,447,810 14/06/2567
-1.23% -3.49% 86,562,934 14/06/2567
-1.23% -3.49% 64,776,788 14/06/2567
-1.23% -3.49% 5,219,750 14/06/2567

กองทุนรวม SSF
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.97% -13.31% 528,876 13/06/2567
-3.97% -13.36% 1,409,087 13/06/2567
0.55% 14.51% 2,219,356 13/06/2567
0.55% 13.07% 2,267,365 13/06/2567
-0.51% 14.65% 485,273 13/06/2567
-0.51% 14.57% 951,345 13/06/2567
1.07% 11.08% 1,495,974 13/06/2567
1.07% 11.07% 2,012,508 13/06/2567
2.66% 16.96% 16,431,555 13/06/2567
2.66% 16.96% 17,940,311 13/06/2567
2.39% 15.97% 292,619 13/06/2567
2.39% 15.85% 1,727,265 13/06/2567
1.89% - 186,377 13/06/2567
1.89% - 292,929 13/06/2567
0.18% 1.94% 4,708,321 14/06/2567
-3.56% -11.55% 1,116,258 14/06/2567
-3.56% -11.55% 2,045,774 14/06/2567
-5.55% -12.22% 98,786,250 14/06/2567
0.21% 2.25% 2,486,075 14/06/2567
-4.89% -10.44% 24,539,595 14/06/2567
-4.89% -10.46% 17,216,069 14/06/2567
3.47% - 13,118 13/06/2567
3.47% - 89,480 13/06/2567
-2.77% 20.47% 635,287 13/06/2567
-2.77% 20.47% 347,257 13/06/2567
3.85% 15.50% 2,779,380 12/06/2567
3.85% 15.49% 2,497,597 12/06/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.55% -12.82% 43,940,526 14/06/2567

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.45% -13.74% 26,506,808 14/06/2567
-5.45% -14.54% 43,577,821 14/06/2567
-5.58% -12.28% 232,243,505 14/06/2567
-4.85% -10.78% 48,572,843 14/06/2567
-4.85% -11.72% 77,046,157 14/06/2567

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.16% -14.53% 23,760,738 13/06/2567
-5.12% -13.54% 278,508,434 14/06/2567
2.60% 16.91% 234,576,751 13/06/2567
0.31% 2.95% 22,043,880 12/06/2567
0.22% 1.51% 571,963,219 14/06/2567
0.16% 1.62% 47,737,783 14/06/2567
-5.56% -14.49% 271,996,033 14/06/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
80 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.24% - 80,677,876 13/06/2567
-0.24% - 2,156,749 13/06/2567
-3.98% -13.29% 193,913,802 13/06/2567
-3.98% -13.30% 101,495,989 13/06/2567
-3.98% -13.29% 21,067,255 13/06/2567
0.55% 14.46% 335,116,090 13/06/2567
0.55% 13.10% 84,060,077 13/06/2567
0.55% 14.47% 8,393,896 13/06/2567
-0.52% 12.93% 36,910,294 13/06/2567
-0.52% 11.63% 96,325,668 13/06/2567
-0.52% 12.93% 4,510,505 13/06/2567
-0.52% 12.93% 3,020,267 13/06/2567
-0.51% 14.63% 6,222,252 13/06/2567
-0.51% 14.60% 17,862,541 13/06/2567
-0.51% 14.63% 294,738 13/06/2567
-0.01% 7.22% 14,829,426 13/06/2567
-0.02% 7.22% 41,420,998 13/06/2567
-0.01% 7.21% 4,014,533 13/06/2567
3.88% 15.03% 638,266,686 13/06/2567
3.88% 14.99% 101,355,367 13/06/2567
3.88% 15.03% 39,516,941 13/06/2567
1.07% 11.08% 120,301,869 13/06/2567
1.07% 11.08% 41,054,533 13/06/2567
1.07% 11.07% 8,174,823 13/06/2567
0.86% 8.61% 40,524,952 12/06/2567
0.86% 8.60% 43,033,930 12/06/2567
0.86% 8.61% 6,926,716 12/06/2567
2.66% 16.96% 806,195,430 13/06/2567
2.66% 15.84% 326,137,314 13/06/2567
2.66% 16.96% 19,481,173 13/06/2567
2.39% 15.97% 79,157,516 13/06/2567
2.39% 14.54% 310,063 13/06/2567
2.39% 15.98% 448,919 13/06/2567
2.66% 16.96% 9,486,486 13/06/2567
- - 456,386,161 12/06/2567
0.32% 2.77% 9,360,047 12/06/2567
0.32% 2.77% 18,549,603 12/06/2567
0.32% 2.77% 281,391 12/06/2567
0.32% 2.77% 4,696,519 12/06/2567
1.64% 6.59% 123,515,708 12/06/2567
1.64% 6.60% 266,769,717 12/06/2567
1.64% 6.60% 10,767,720 12/06/2567
-2.14% 9.18% 43,165,092 12/06/2567
-2.14% 9.13% 10,901,923 12/06/2567
-2.14% 9.18% 2,095,190 12/06/2567
1.89% 11.62% 177,722,388 13/06/2567
1.89% 11.62% 55,176,146 13/06/2567
1.89% 11.62% 8,400,629 13/06/2567
6.98% 27.39% 19,192,077 13/06/2567
6.98% 27.37% 30,112,270 13/06/2567
6.98% 27.39% 4,911,392 13/06/2567
6.87% 7.26% 620,129,129 13/06/2567
6.87% 7.23% 172,594,733 13/06/2567
6.87% 7.25% 42,552,364 13/06/2567
-1.60% 9.05% 5,316,217 12/06/2567
-1.60% 9.04% 35,144,703 12/06/2567
-1.60% 9.05% 836,779 12/06/2567
-1.88% - 35,842,465 12/06/2567
-1.88% - 3,136,935 12/06/2567
4.81% 19.14% 125,313,772 13/06/2567
4.81% 17.68% 23,217,590 13/06/2567
4.81% 19.14% 4,043,543 13/06/2567
2.77% -7.42% 26,220,041 12/06/2567
2.77% -7.48% 4,882,196 12/06/2567
2.77% -7.42% 5,285,562 12/06/2567
-1.26% -1.17% 2,028,078 12/06/2567
-0.28% 22.65% 20,516,188 12/06/2567
-0.28% 21.33% 152,415,708 12/06/2567
-0.28% 22.65% 4,573,889 12/06/2567
13.69% 44.27% 298,591,849 13/06/2567
13.69% 42.75% 96,536,574 13/06/2567
13.69% 44.26% 6,822,535 13/06/2567
3.47% - 195,377,086 13/06/2567
3.47% - 3,064,912 13/06/2567
-2.77% 20.47% 31,744,887 13/06/2567
-2.77% 20.47% 1,946,972 13/06/2567
-2.77% 20.47% 3,305,218 13/06/2567
3.85% 15.50% 302,699,124 12/06/2567
3.84% 15.57% 79,616,203 12/06/2567
3.85% 15.50% 13,442,149 12/06/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.26% -1.20% 34,182,136 12/06/2567
-1.26% -1.22% 139,026,111 12/06/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.80% - 9,279,796 14/06/2567
-2.80% - 4,213,929 14/06/2567
-2.80% - 3,846,564 14/06/2567
1.41% 6.62% 5,552,223 06/12/2566
1.41% 6.59% 5,216,517 06/12/2566
1.41% 6.62% 2,459,604 06/12/2566

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 12,409,848,105 31/03/2567
- - 3,752,466,865 31/03/2567
-0.60% -14.45% 911,243,083 14/06/2567
-2.50% -15.11% 20,845,667 14/06/2567
-2.50% -15.11% 935,870,597 14/06/2567
-2.50% -15.10% 1,313,051 14/06/2567
-0.70% -13.60% 136,300,721 14/06/2567
-0.70% -11.71% 1,826,650 14/06/2567
-0.62% -14.61% 1,300,602,192 14/06/2567
- - 4,247,874,435 31/03/2567
- - 7,974,546,089 31/03/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.lhfund.co.th