LHSTPLUS-A
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Short Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวของกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ที่เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศจะมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินรอยละ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
29 มีนาคม 2560
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.9669 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.9670 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
957,661,689 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/07/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง