LHVN-ASSF
กองทุนเปิด แอล เอช เวียดนาม ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม SSF - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Vietnam Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม ที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโต และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้อง และ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
9 พฤศจิกายน 2565
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.9237 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.9238 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
2,862,256 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
17/07/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง