LHMSFL-D
กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Aggressive Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี (โดยมีสัดส่วนตั้งแต่ 0-100 ของ NAV) ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ เงินฝากธนาคารรวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
22 กรกฎาคม 2558
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.4989 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.6040 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
6,072,611 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/07/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง