LHTPROPRMF
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนแบบอื่น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Fund of Property fund - Thai
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ที่จดทะเบียนในประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนี้ 1. หน่วยลงทุนของกองทุน Property/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่กิจการโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในหมวดอสังหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
24 พฤศจิกายน 2558
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.8676 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.8677 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
281,071,514 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/07/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง