LHSTPLUS-ASSF
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม SSF - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Short Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ที่เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ อาทิ ตราสารแห่งหนี้ที่ภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
9 พฤศจิกายน 2565
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.9668 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.9669 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
2,760,006 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/07/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง