LHESPORT-E
กองทุนเปิด แอล เอช อีสปอร์ต ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับวิดีโอเกมส์และ/หรือ อีสปอร์ต โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ชื่อกองทุนหลัก
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
29 ตุลาคม 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.1064 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.1065 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
40,587,196 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
16/07/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง