LHCHINA-A
กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Greater China Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ("กองทุนปลายทาง") อาทิ หน่วย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนา
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
17 มิถุนายน 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
4.9033 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
4.9769 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
173,777,479 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
16/07/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง