LHCYBER-E
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Technology Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่ดำเนินการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ • ชื่อกองทุนหลัก
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
6 สิงหาคม 2564
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.8482 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.8483 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
8,631,678 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
16/07/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง