LHCHINARMF
กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Greater China Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) อาทิ หน่วย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนใน ตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนา
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
27 พฤษภาคม 2564
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
4.0872 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
4.0873 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
23,430,217 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
18/07/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง