ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 120 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.08% -5.31% 0 24/07/2567
0.07% -9.12% 1,409,766,269 24/07/2567
0.07% -9.16% 247,884,800 24/07/2567
0.11% -10.85% 253,020,942 24/07/2567
0.15% -8.95% 7,959,298 24/07/2567
0.15% -11.22% 101,620,802 24/07/2567
-0.14% -9.99% 51,358,497 24/07/2567
-0.20% -10.35% 61,122,857 24/07/2567
-3.48% -16.40% 93,283,936 24/07/2567
-1.12% -6.11% 60,223,914 24/07/2567
-0.14% -10.04% 57,431,463 24/07/2567
-0.16% -10.10% 37,233,913 24/07/2567
-0.15% -10.04% 95,578,972 24/07/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.91% 1,654,155,362 24/07/2567
0.16% 1.87% 378,523,722 24/07/2567
0.22% 2.33% 1,202,720,107 24/07/2567
0.22% 2.33% 0 24/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.95% -0.19% 254,513,180 24/07/2567
0.19% 2.47% 411,736,302 24/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.23% 0.83% 209,719,757 23/05/2567

กองทุนรวมผสม
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
0.15% -2.38% 201,056,972 24/07/2567
-0.24% -9.80% 270,158,261 24/07/2567
-0.05% -0.26% 7,090,940 23/07/2567
-0.21% -7.31% 60,699,671 24/07/2567
-12.68% -11.16% 1,010,031,009 17/05/2565
0.05% 1.08% 152,683,739 28/06/2567
-6.11% -6.59% 22,906,578 24/07/2567
-6.11% -7.67% 3,722,310 24/07/2567
-0.14% -8.05% 67,484,327 24/07/2567
-0.22% -9.67% 26,620,768 24/07/2567
2.12% 4.76% 1,143,643,663 19/07/2567
1.79% 4.29% 1,730,688,379 19/07/2567
1.65% 4.80% 847,055,277 19/07/2567
1.97% 4.35% 247,712,382 19/07/2567
2.11% 4.83% 186,669,180 19/07/2567
2.60% 5.57% 54,552,305 19/07/2567
1.63% 4.24% 69,307,481 19/07/2567
1.93% 4.39% 806,913,276 19/07/2567
2.02% 4.83% 881,102,645 19/07/2567
-2.09% - 141,438,549 19/07/2567
1.82% -2.61% 28,813,127 23/07/2567
-0.25% -10.90% 22,970,133 24/07/2567
-0.86% -15.02% 8,395,304 24/07/2567
0.58% 2.23% 23,692,491 23/07/2567
-0.26% -10.89% 27,663,744 24/07/2567
0.58% 2.44% 263,686,343 23/07/2567
0.62% - 13,725,913 23/07/2567

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.90% 84,877,027 24/07/2567
-3.58% -15.10% 485,046,875 23/07/2567
9.75% -14.82% 51,793,705 23/07/2567
-0.25% -10.81% 15,998,915 24/07/2567
-1.10% 9.81% 1,669,749,715 23/07/2567
0.59% - 5,891,319 23/07/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.25% -10.81% 25,129,286 24/07/2567

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.06% -10.41% 93,242 24/07/2567
-0.06% -10.41% 684,739,897 24/07/2567
-0.06% -10.41% 49,484 24/07/2567
-0.07% -10.41% 275,941,676 24/07/2567
-0.54% -0.78% 50,676,284 24/07/2567
-0.18% -8.94% 27,611,908 24/07/2567
-0.24% -13.96% 9,250,643 24/07/2567

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.22% -9.58% 198,240,105 24/07/2567
0.19% 2.35% 130,827,659 24/07/2567
2.31% 17.01% 106,681,770 24/07/2567
2.31% 17.01% 6,829,235 24/07/2567
0.16% 1.93% 281,419,979 24/07/2567
0.16% 1.93% 11,130,394 24/07/2567
9.73% -14.74% 15,807,900 23/07/2567
6.09% -9.04% 97,193,729 24/07/2567
-1.44% 10.44% 1,855,158,793 23/07/2567
-1.44% 10.44% 29,170,513 23/07/2567
-1.40% 0.40% 115,105,478 23/07/2567
0.11% -10.57% 588,793,773 24/07/2567
0.11% -10.57% 8,308,137 24/07/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.05% -0.10% 31,902,101 19/07/2567
1.12% 15.44% 81,630,309 23/07/2567
-3.58% -15.10% 502,605,477 23/07/2567
1.13% -7.01% 227,156,172 23/07/2567
-3.28% -10.11% 97,072,166 19/07/2567
-4.48% -3.20% 129,400,737 19/07/2567
9.75% -14.83% 1,129,572,222 23/07/2567
-0.28% 12.91% 858,745,580 19/07/2567
-0.60% 1.62% 1,064,579,570 23/07/2567
0.97% 11.30% 7,338,408 19/07/2567
6.78% 25.93% 14,570,701 23/07/2567
6.53% 24.10% 0 23/07/2567
6.74% 25.26% 255,255,737 23/07/2567
6.74% 13.00% 14,222,895 23/07/2567
1.80% 8.43% 34,728,556 19/07/2567
1.80% 8.19% 6,821,374 19/07/2567
- - 279,826,190 26/06/2567
0.53% 26.30% 31,746,824 23/07/2567
-2.47% 11.39% 27,349,502 23/07/2567
0.51% 22.98% 50,373,748 23/07/2567
-2.51% 11.07% 6,311,390 23/07/2567
0.10% 3.30% 403,876,360 28/06/2567
-0.07% 4.02% 2,418,182,162 28/06/2567
-0.08% 7.34% 3,475,007,760 31/05/2567
-0.09% - 693,693,701 31/05/2567
-0.08% - 1,449,098,054 31/05/2567
-2.00% -5.60% 62,761,781 23/07/2567
-1.20% 18.32% 39,917,332 23/07/2567
1.90% 5.93% 32,105,493 24/07/2567
-1.10% 9.80% 0 23/07/2567
-1.10% 9.81% 8,614,364,063 23/07/2567
5.77% 23.12% 116,927,152 23/07/2567
-1.49% 0.15% 507,588,395 23/07/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.51% -7.34% 12,045,960 24/07/2567
6.09% -9.03% 359,263,082 24/07/2567
3.82% -8.67% 91,813,802 19/07/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.07% -7.64% 163,906,867 24/07/2567
0.00% -0.04% 1,389,510,819 04/06/2567
- - 3,392,378,134 04/06/2567
0.00% 0.64% 2,336,502,655 04/06/2567
-3.34% - 127,502,148 23/07/2567
-0.69% -10.76% 879,951,044 24/07/2567
-0.04% -13.30% 3,514,385,653 24/07/2567
0.00% 0.69% 973,250,961 31/05/2567
0.00% 8.74% 1,342,435,940 31/05/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com