ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 114 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.72% -4.36% 297,131,249 22/09/2566
-1.12% -2.24% 1,479,709,163 21/09/2566
-1.72% -2.18% 267,911,312 22/09/2566
-1.27% -9.35% 291,978,986 22/09/2566
0.63% -10.76% 119,392,831 22/09/2566
-1.45% -2.82% 9,246,618 22/09/2566
-1.44% -8.42% 117,833,693 22/09/2566
-1.81% -9.10% 61,597,561 22/09/2566
-2.01% -5.08% 70,499,362 22/09/2566
-0.71% -3.30% 87,756,928 22/09/2566
-1.84% -9.03% 65,799,064 22/09/2566
-1.82% -5.49% 42,626,659 22/09/2566
-1.83% -9.04% 110,272,999 22/09/2566

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 0.99% 1,822,924,092 21/09/2566
0.14% 1.39% 407,871,687 21/09/2566
0.16% 0.31% 1,125,777,456 22/09/2566
0.16% -0.04% - 22/09/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.02% 0.11% 298,233,886 22/09/2566
0.14% 0.68% 184,209,257 22/09/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.32% -1.87% 203,207,513 15/09/2566

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.12% -3.11% 235,820,194 22/09/2566
-1.89% -4.64% 312,465,799 22/09/2566
7.94% 3.69% 12,048,296 21/09/2566
-1.31% -4.95% 96,712,030 22/09/2566
-12.68% -11.16% 1,010,031,009 17/05/2565
-0.34% - 150,165,652 15/09/2566
-0.44% -1.90% 27,183,909 22/09/2566
-0.44% -1.90% 4,032,489 22/09/2566
-2.99% -9.33% 104,555,062 22/09/2566
-1.82% -5.65% 30,064,522 22/09/2566
0.66% -4.00% 1,543,074,533 20/09/2566
0.70% -3.34% 2,055,243,510 20/09/2566
0.69% -3.58% 1,002,131,691 20/09/2566
0.81% -3.60% 298,456,648 20/09/2566
0.71% -3.99% 265,319,015 20/09/2566
0.75% -2.87% 73,784,549 20/09/2566
0.77% -3.38% 94,620,337 20/09/2566
0.68% -3.40% 984,050,746 20/09/2566
0.69% -3.44% 1,089,449,661 20/09/2566
-0.89% -4.58% 35,098,724 21/09/2566
-1.91% -6.01% 26,764,704 22/09/2566
-5.49% -17.01% 9,934,220 22/09/2566
-0.46% -2.47% 25,413,435 21/09/2566
-1.91% -6.18% 32,891,241 22/09/2566
3.48% 5.36% 29,075,529 30/08/2566
-0.46% -4.40% 319,231,580 21/09/2566

กองทุนรวม SSF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 0.99% 57,413,112 22/09/2566
-1.45% -15.13% 485,664,281 21/09/2566
-4.60% -16.50% 46,541,301 21/09/2566
-1.82% -6.22% 15,526,130 22/09/2566
0.13% 5.08% 1,225,711,036 21/09/2566

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.82% -6.22% 28,570,821 22/09/2566

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.88% -3.52% 104,805 22/09/2566
-1.28% -3.65% 819,358,844 21/09/2566
-1.88% -3.54% 34,423 22/09/2566
-1.88% -3.88% 326,193,825 22/09/2566
-0.27% -1.14% 53,814,583 22/09/2566
-1.78% -4.38% 32,550,812 22/09/2566
-1.89% -9.97% 11,770,360 22/09/2566

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.87% -4.57% 224,471,330 22/09/2566
0.06% 1.34% 121,554,729 22/09/2566
1.27% 7.17% 77,633,635 22/09/2566
1.27% 7.17% 2,279,630 22/09/2566
0.14% 1.00% 260,968,677 22/09/2566
0.14% 0.74% 12,680,676 22/09/2566
-4.69% -16.65% 14,620,136 21/09/2566
-2.68% -14.45% 100,341,926 22/09/2566
0.80% 3.35% 1,428,629,132 21/09/2566
0.80% 3.35% 22,675,440 21/09/2566
3.20% -7.31% 116,519,291 21/09/2566
-1.22% -5.96% 661,514,729 22/09/2566
-1.22% -4.38% 9,162,463 22/09/2566

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
31 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.42% -5.57% 7,045,488 19/09/2566
-0.16% -5.76% 18,605,097 19/09/2566
-1.84% 6.82% 56,501,730 21/09/2566
-1.45% -15.13% 800,043,822 21/09/2566
-3.03% -7.54% 266,530,617 21/09/2566
-1.02% - 149,229,881 20/09/2566
1.32% -9.47% 203,546,952 20/09/2566
-4.60% -16.50% 1,333,554,243 21/09/2566
2.31% 17.32% 236,084,193 20/09/2566
-4.72% -0.34% 1,000,768,950 21/09/2566
0.65% 14.23% 18,325,245 21/09/2566
0.60% 13.53% - 21/09/2566
0.60% 13.62% 469,635,538 21/09/2566
0.60% 13.62% 12,112,764 21/09/2566
1.04% 5.65% 29,687,378 20/09/2566
1.01% 5.39% 2,464,743 20/09/2566
3.92% 1.29% - 21/09/2566
3.53% -0.98% 25,491,301 21/09/2566
3.51% 1.92% 23,315,509 21/09/2566
3.51% -1.21% 18,177,156 21/09/2566
1.07% 1.58% 397,212,940 31/08/2566
1.04% 5.30% 2,366,172,845 31/08/2566
-0.38% - 3,245,557,970 31/07/2566
1.03% 6.02% 1,409,666,052 31/08/2566
-5.21% -6.05% 58,515,954 21/09/2566
-3.72% 11.54% 94,497,862 21/09/2566
4.64% -0.62% 32,842,930 22/09/2566
0.13% 5.07% - 21/09/2566
0.13% 5.08% 7,952,202,541 21/09/2566
2.60% 18.61% 163,555,196 21/09/2566
3.30% -8.32% 484,068,796 21/09/2566

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.16% -13.00% 15,182,575 22/09/2566
-2.68% - 414,016,312 22/09/2566
0.35% -14.00% 119,351,140 20/09/2566

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.70% -2.46% 143,780,311 21/09/2566
0.00% -0.04% 1,385,725,949 31/08/2566
- - 3,378,278,769 30/06/2566
0.00% 0.64% 2,416,310,349 31/07/2566
-0.69% -10.76% 1,040,196,520 22/09/2566
-1.85% -6.33% 3,725,511,591 22/09/2566
0.00% 0.69% 979,612,996 31/07/2566
0.00% 8.74% 1,699,766,363 31/08/2566

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com