ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 120 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.29% -2.26% 0 11/07/2567
1.29% -6.19% 1,434,163,931 11/07/2567
1.29% -6.23% 255,338,889 11/07/2567
1.07% -7.69% 256,732,433 11/07/2567
1.34% -5.90% 8,068,304 11/07/2567
1.34% -8.24% 102,961,998 11/07/2567
0.89% -7.25% 52,439,632 11/07/2567
0.84% -7.47% 62,013,291 11/07/2567
-2.34% -14.04% 96,100,365 11/07/2567
-0.36% -2.07% 66,756,325 11/07/2567
0.89% -7.26% 58,235,859 11/07/2567
1.05% -7.24% 37,894,739 11/07/2567
0.88% -7.26% 97,065,483 11/07/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.89% 1,554,966,547 11/07/2567
0.16% 1.86% 379,219,799 11/07/2567
0.26% 2.32% 1,123,832,322 11/07/2567
0.26% 2.32% 0 11/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.29% 0.92% 263,173,277 11/07/2567
0.22% 2.47% 332,442,023 11/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.23% 0.83% 209,719,757 23/05/2567

กองทุนรวมผสม
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
1.34% -1.82% 203,478,334 11/07/2567
0.91% -6.98% 274,404,643 11/07/2567
3.00% 1.68% 7,468,674 10/07/2567
0.57% -5.89% 87,139,546 11/07/2567
-12.68% -11.16% 1,010,031,009 17/05/2565
0.05% 1.08% 152,683,739 28/06/2567
0.06% -0.44% 24,587,463 11/07/2567
0.06% -1.59% 3,979,265 11/07/2567
0.82% -5.69% 68,527,450 11/07/2567
0.95% -6.88% 26,994,263 11/07/2567
1.04% 7.01% 1,174,513,663 09/07/2567
1.06% 6.76% 1,767,043,680 09/07/2567
1.09% 7.28% 863,086,378 09/07/2567
0.99% 7.14% 255,865,114 09/07/2567
0.83% 7.00% 189,092,494 09/07/2567
0.45% 7.02% 55,646,530 09/07/2567
0.89% 6.72% 70,296,140 09/07/2567
0.93% 6.82% 830,198,720 09/07/2567
0.85% 6.98% 893,983,579 09/07/2567
3.56% - 151,513,889 09/07/2567
-1.68% -2.29% 28,738,184 10/07/2567
0.82% -8.13% 23,305,853 11/07/2567
1.38% -10.39% 8,584,955 11/07/2567
1.62% 4.22% 23,911,399 10/07/2567
0.82% -8.12% 28,101,954 11/07/2567
1.62% 4.40% 266,226,736 10/07/2567
2.33% - 13,892,806 10/07/2567

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.89% 85,087,482 11/07/2567
-4.98% -14.78% 488,150,633 10/07/2567
4.46% -11.63% 49,476,096 10/07/2567
0.74% -8.25% 16,204,706 11/07/2567
2.67% 20.24% 1,711,982,982 10/07/2567
2.31% - 5,492,781 10/07/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.74% -8.25% 25,466,642 11/07/2567

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.15% -7.51% 94,538 11/07/2567
1.15% -7.51% 697,846,982 11/07/2567
1.15% -7.50% 50,172 11/07/2567
1.15% -7.50% 280,323,038 11/07/2567
-0.12% -0.17% 50,925,054 11/07/2567
1.09% -6.86% 28,439,281 11/07/2567
0.11% -11.08% 9,367,051 11/07/2567

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.89% -6.79% 201,145,758 11/07/2567
0.24% 2.32% 130,723,965 11/07/2567
2.49% 17.14% 104,294,290 11/07/2567
2.49% 17.13% 6,752,014 11/07/2567
0.17% 1.91% 286,940,150 11/07/2567
0.17% 1.91% 11,122,956 11/07/2567
4.50% -11.82% 15,221,440 10/07/2567
-0.75% -12.93% 93,200,429 11/07/2567
2.50% 20.75% 1,907,531,524 10/07/2567
2.50% 20.75% 29,976,743 10/07/2567
-1.01% 3.05% 121,536,994 10/07/2567
1.01% -7.42% 597,909,331 11/07/2567
1.01% -7.42% 8,430,189 11/07/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.35% 1.23% 31,113,305 09/07/2567
4.26% 19.94% 81,936,649 10/07/2567
-4.98% -14.78% 508,465,699 10/07/2567
2.98% -3.65% 232,928,846 10/07/2567
-4.76% -8.62% 97,358,725 09/07/2567
-4.44% -2.46% 130,784,532 09/07/2567
4.46% -11.63% 1,113,703,550 10/07/2567
-1.73% 15.29% 989,706,973 09/07/2567
-1.85% 10.59% 1,071,625,544 10/07/2567
3.07% 12.20% 7,392,774 09/07/2567
1.38% 27.97% 14,122,462 10/07/2567
1.23% 26.23% 0 10/07/2567
1.34% 27.28% 275,766,718 10/07/2567
1.34% 14.83% 13,736,452 10/07/2567
1.84% 9.03% 34,656,886 09/07/2567
1.84% 8.78% 6,719,335 09/07/2567
- - 279,826,190 26/06/2567
1.84% 30.12% 32,086,903 10/07/2567
-1.20% 13.67% 27,642,477 10/07/2567
1.82% 25.50% 50,752,328 10/07/2567
-1.24% 13.35% 6,324,068 10/07/2567
0.10% 3.30% 403,876,360 28/06/2567
-0.07% 4.02% 2,418,182,162 28/06/2567
-0.08% 7.34% 3,475,007,760 31/05/2567
-0.09% - 693,693,701 31/05/2567
-0.08% - 1,449,098,054 31/05/2567
-2.02% -4.22% 61,533,129 10/07/2567
6.73% 30.32% 42,263,283 10/07/2567
1.97% 8.61% 32,358,257 11/07/2567
2.67% 20.24% 0 10/07/2567
2.67% 20.24% 8,978,487,103 10/07/2567
5.56% 28.62% 120,888,843 10/07/2567
-1.15% 2.84% 558,634,135 10/07/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.63% -6.78% 12,054,837 11/07/2567
-0.75% -12.93% 344,531,230 11/07/2567
-1.69% -10.55% 87,651,233 09/07/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.11% -3.85% 168,005,283 11/07/2567
0.00% -0.04% 1,389,510,819 04/06/2567
- - 3,392,378,134 04/06/2567
0.00% 0.64% 2,336,502,655 04/06/2567
-17.33% - 102,384,639 10/07/2567
-0.69% -10.76% 844,385,030 11/07/2567
1.98% -9.99% 3,573,663,515 11/07/2567
0.00% 0.69% 973,250,961 31/05/2567
0.00% 8.74% 1,342,435,940 31/05/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com