ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 118 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.49% -10.13% 272,135,080 23/02/2567
3.27% -10.00% 1,518,177,246 22/02/2567
3.79% -9.87% 245,186,581 23/02/2567
3.39% -11.00% 265,446,093 23/02/2567
3.50% -9.89% 9,146,216 23/02/2567
3.50% -9.90% 108,337,352 23/02/2567
3.88% -10.84% 56,071,821 23/02/2567
3.91% -11.08% 65,728,761 23/02/2567
1.89% -6.56% 105,877,792 23/02/2567
2.56% -6.38% 76,417,174 23/02/2567
3.89% -10.88% 60,047,247 23/02/2567
3.97% -11.05% 38,812,158 23/02/2567
3.89% -10.85% 100,634,942 23/02/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.57% 2,222,748,109 22/02/2567
0.15% 1.54% 392,440,459 22/02/2567
0.20% 0.96% 1,492,026,071 23/02/2567
0.20% 0.96% - 23/02/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.49% 1.14% 308,083,662 23/02/2567
0.23% 1.39% 251,136,790 23/02/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.42% 0.21% 207,500,101 15/02/2567

กองทุนรวมผสม
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
0.51% -5.25% 205,254,049 23/02/2567
3.95% -10.47% 288,711,570 23/02/2567
1.40% -4.67% 8,046,443 22/02/2567
1.53% -6.89% 92,646,150 23/02/2567
-12.68% -11.16% 1,010,031,009 17/05/2565
0.49% - 152,323,207 15/02/2567
0.17% -1.98% 25,321,339 23/02/2567
-0.57% -2.70% 4,019,804 23/02/2567
3.79% -10.79% 69,493,756 23/02/2567
3.86% -10.49% 27,852,723 23/02/2567
3.91% -4.39% 1,312,739,846 21/02/2567
3.73% -4.22% 1,869,266,452 21/02/2567
3.77% -3.99% 911,241,994 21/02/2567
4.09% -3.89% 265,530,458 21/02/2567
3.95% -4.39% 203,644,769 21/02/2567
3.98% -3.47% 63,922,357 21/02/2567
3.96% -3.51% 70,942,177 21/02/2567
4.07% -4.07% 843,738,530 21/02/2567
3.96% -3.93% 904,146,963 21/02/2567
- - 84,282,101 13/02/2567
3.05% -2.11% 32,336,498 22/02/2567
3.74% -11.75% 24,629,996 23/02/2567
4.18% -14.15% 9,523,750 23/02/2567
2.31% -0.22% 24,827,505 22/02/2567
3.75% -11.81% 30,178,594 23/02/2567
2.38% 0.18% 271,086,527 22/02/2567
2.76% - 12,695,305 22/02/2567

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.57% 79,911,382 23/02/2567
8.86% -26.01% 476,025,344 22/02/2567
-1.09% -16.40% 49,449,652 22/02/2567
3.19% -11.65% 17,468,921 23/02/2567
6.62% 23.00% 1,563,385,179 22/02/2567
2.73% - 3,956,487 22/02/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.19% -11.65% 26,309,436 23/02/2567

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.66% -11.08% 96,319 23/02/2567
3.15% -11.28% 729,709,575 22/02/2567
3.66% -11.08% 51,121 23/02/2567
3.66% -11.08% 292,419,062 23/02/2567
0.05% -0.06% 53,694,575 23/02/2567
2.04% -9.17% 29,997,134 23/02/2567
2.97% -14.75% 10,145,850 23/02/2567

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.95% -10.31% 206,287,384 23/02/2567
0.27% 1.97% 129,827,535 23/02/2567
-0.49% 4.11% 85,142,711 23/02/2567
-0.49% 4.11% 2,333,727 23/02/2567
0.18% 1.57% 279,215,772 23/02/2567
0.18% 1.57% 16,092,059 23/02/2567
-1.10% -16.55% 15,302,889 22/02/2567
-0.20% -16.63% 100,777,388 23/02/2567
6.85% 22.99% 1,764,930,071 22/02/2567
6.85% 22.99% 27,424,616 22/02/2567
2.94% 7.62% 118,500,831 22/02/2567
3.31% -10.61% 623,808,938 23/02/2567
3.31% -10.61% 8,521,090 23/02/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.09% -1.67% 28,239,885 20/02/2567
3.83% 20.78% 71,829,720 22/02/2567
8.86% -26.02% 547,406,255 22/02/2567
3.02% -13.79% 236,103,449 22/02/2567
5.45% -23.02% 104,597,746 21/02/2567
6.26% -18.10% 136,539,582 21/02/2567
-1.09% -16.40% 1,259,950,574 22/02/2567
4.65% 5.72% 352,702,761 21/02/2567
2.88% 12.79% 1,110,777,995 22/02/2567
6.08% 3.56% 6,220,685 20/02/2567
3.05% 14.12% 18,836,190 22/02/2567
2.98% 13.44% - 22/02/2567
3.00% 13.51% 470,121,179 22/02/2567
3.00% 13.51% 13,193,422 22/02/2567
0.78% 7.07% 34,583,296 21/02/2567
0.76% 6.80% 6,112,921 21/02/2567
8.02% 25.56% - 22/02/2567
4.94% 18.98% 27,228,703 22/02/2567
4.92% 23.69% 40,314,693 22/02/2567
4.92% 18.68% 5,541,236 22/02/2567
0.29% 1.98% 398,777,988 31/01/2567
0.57% 5.10% 2,378,425,070 31/01/2567
-1.37% - 3,259,989,263 28/12/2566
-1.43% - 651,012,107 28/12/2566
-1.14% 4.03% 1,401,691,073 22/01/2567
3.80% 5.52% 67,071,034 22/02/2567
6.97% 39.93% 89,995,556 22/02/2567
3.14% 0.89% 31,956,090 23/02/2567
6.62% 22.99% - 22/02/2567
6.62% 23.00% 8,586,131,754 22/02/2567
4.54% 33.49% 113,916,480 22/02/2567
2.80% 7.84% 447,856,848 22/02/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.23% -10.60% 12,377,189 23/02/2567
-0.19% -16.61% 372,749,969 23/02/2567
-1.66% -10.66% 123,138,394 21/02/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.49% -5.93% 169,638,492 22/02/2567
0.00% -0.04% 1,383,567,109 31/12/2566
- - 3,415,729,300 31/12/2566
0.00% 0.64% 2,362,828,072 31/12/2566
-0.69% -10.76% 986,980,176 23/02/2567
0.82% -13.40% 3,580,227,804 23/02/2567
0.00% 0.69% 980,253,108 31/12/2566
0.00% 8.74% 1,345,482,463 31/12/2566

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com