LHFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
จำนวนกองทุน 170 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.16% -5.40% 187,931,993 06/06/2566
-0.17% -8.73% 28,191,258 06/06/2566
-0.16% -5.12% 968,275 06/06/2566
-0.14% -5.34% 7,848,876 06/06/2566
-0.14% -7.41% 202,915,340 06/06/2566
-0.16% -5.40% 4,109,158 06/06/2566
0.54% -2.35% 281,096,999 06/06/2566
0.54% -4.20% 57,543,173 06/06/2566
0.54% -2.35% 5,256,560 06/06/2566
0.54% -2.35% 5,098,216 06/06/2566
0.18% -1.99% 234,162,003 06/06/2566
0.18% -3.89% 85,237,445 06/06/2566
0.18% -1.99% 4,516,753 06/06/2566
0.17% - 139 06/06/2566
0.18% -1.99% 14,424,924 06/06/2566
0.39% -3.18% 35,081,172 06/06/2566
0.39% -5.57% 28,806,028 06/06/2566
0.39% -3.18% 9,066,541 06/06/2566

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 0.73% 2,104,182,260 06/06/2566
0.12% 0.76% 309,658,724 06/06/2566
0.11% 0.86% 1,558,736,605 06/06/2566
0.11% 0.73% 214,819,512 06/06/2566
0.12% 0.79% 3,596,664,397 06/06/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.06% 1.39% 149,653,557 06/06/2566
-0.06% 1.37% 353,142 06/06/2566
-0.06% 1.39% 22,199 06/06/2566
-0.02% 1.68% 575,118,828 06/06/2566
-0.06% 1.39% 2,693,132 06/06/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.22% -7.17% 165,894,859 01/08/2565
-0.13% - 250,998,366 06/06/2566
-0.25% - 199,035,342 06/06/2566
-0.03% - 153,807,685 06/06/2566

กองทุนรวมผสม
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.13% -34.11% 24,696,957 02/06/2566
0.29% -4.03% 147,559,015 06/06/2566
0.30% -3.94% 372,220,045 06/06/2566
9.35% 4.95% 26,522,516 06/06/2566
9.35% 1.74% 8,671,817 06/06/2566
9.35% 4.95% 3,674,676 06/06/2566
0.27% -4.67% 232,859,270 06/06/2566
0.23% -6.26% 217,487,804 06/06/2566
-0.35% -3.71% 3,467,198,837 31/05/2566
1.68% - 106,744,345 06/06/2566
0.00% -8.78% 99,313,214 01/06/2566
0.00% -9.79% 73,623,186 01/06/2566
0.00% -8.78% 5,403,560 01/06/2566

กองทุนรวม SSF
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.36% - 212,981 02/06/2566
-5.36% - 803,752 02/06/2566
10.78% - 214,510 02/06/2566
10.78% - 486,254 02/06/2566
-0.96% - 358,884 02/06/2566
-0.96% - 515,067 02/06/2566
-0.70% -3.42% 978,822 02/06/2566
-0.70% -5.80% 1,559,064 02/06/2566
3.73% -3.10% 13,072,990 02/06/2566
3.73% -4.03% 15,089,850 02/06/2566
2.10% - 93,392 02/06/2566
2.10% - 969,506 02/06/2566
0.11% 0.73% 1,667,315 06/06/2566
-1.24% -8.04% 1,181,143 06/06/2566
-1.24% -9.60% 2,259,745 06/06/2566
0.13% -6.22% 92,546,284 06/06/2566
0.11% - 908,177 06/06/2566
0.18% -1.99% 21,202,969 06/06/2566
0.18% -3.91% 15,797,299 06/06/2566
0.35% -13.28% 100,327 02/06/2566
0.35% -13.30% 183,431 02/06/2566
1.25% - 669,953 02/06/2566
1.24% - 658,254 02/06/2566

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% -6.22% 50,778,525 06/06/2566

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.41% -2.59% 36,149,710 06/06/2566
0.41% -4.11% 56,637,413 06/06/2566
0.21% -6.07% 284,794,892 06/06/2566
0.13% -2.22% 61,566,127 06/06/2566
0.13% -3.94% 91,191,353 06/06/2566

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.40% -20.98% 21,787,150 02/06/2566
0.35% -3.56% 305,416,275 06/06/2566
3.80% -2.62% 137,768,762 02/06/2566
-1.63% -8.74% 16,708,706 01/06/2566
-0.02% 1.74% 538,192,298 06/06/2566
0.06% - 20,727,531 06/06/2566
1.32% -2.59% 308,437,215 06/06/2566

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
73 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.36% -20.87% 334,007,970 02/06/2566
-5.36% -22.75% 128,477,410 02/06/2566
-5.36% -20.87% 20,952,339 02/06/2566
10.78% -14.85% 314,737,362 02/06/2566
10.78% -16.09% 109,806,123 02/06/2566
10.78% -14.85% 7,077,727 02/06/2566
5.27% -8.83% 41,618,852 02/06/2566
5.27% -10.06% 93,711,636 02/06/2566
5.27% -8.83% 3,705,099 02/06/2566
5.27% -8.83% 3,324,124 02/06/2566
-0.96% - 36,004,607 02/06/2566
-0.96% - 47,330,639 02/06/2566
-0.96% - 408,612 02/06/2566
0.27% -14.36% 13,128,613 02/06/2566
0.27% -16.73% 43,942,780 02/06/2566
0.27% -14.36% 3,390,132 02/06/2566
7.23% -4.67% 627,708,084 02/06/2566
7.23% -8.85% 106,730,008 02/06/2566
7.23% -4.67% 34,882,911 02/06/2566
-0.70% -3.42% 108,892,310 02/06/2566
-0.70% -6.83% 76,721,767 02/06/2566
-0.70% -3.42% 8,052,344 02/06/2566
-1.26% -12.29% 37,571,722 01/06/2566
-1.26% -13.39% 60,781,368 01/06/2566
-1.26% -12.28% 6,559,439 01/06/2566
3.73% -3.10% 416,828,403 02/06/2566
3.73% -4.18% 306,506,878 02/06/2566
3.73% -3.10% 18,502,917 02/06/2566
2.10% - 213,461,127 02/06/2566
2.10% - 270,053 02/06/2566
2.10% - 259,288 02/06/2566
3.73% -3.10% 8,810,523 02/06/2566
-1.60% -8.70% 9,475,899 01/06/2566
-1.60% -8.70% 17,995,433 01/06/2566
-1.60% -8.70% 248,580 01/06/2566
-1.60% -8.70% 4,615,960 01/06/2566
-0.44% -10.15% 172,695,798 02/06/2566
-0.44% -12.88% 292,757,286 02/06/2566
-0.44% -10.21% 10,964,442 02/06/2566
-3.00% -9.58% 29,536,693 01/06/2566
-3.00% -10.76% 10,835,187 01/06/2566
-3.00% -9.58% 2,488,515 01/06/2566
-2.14% -1.92% 142,062,175 02/06/2566
-2.14% -5.23% 57,534,865 02/06/2566
-2.14% -1.92% 6,959,215 02/06/2566
2.59% -4.84% 2,429,083 02/06/2566
2.59% -5.81% 38,690,623 02/06/2566
2.59% -4.84% 3,148,833 02/06/2566
9.41% -16.77% 655,106,204 02/06/2566
9.41% -16.77% 176,191,546 02/06/2566
9.41% -16.77% 39,283,587 02/06/2566
3.37% 10.22% 12,809,700 01/06/2566
3.37% 7.05% 137,135,410 01/06/2566
3.37% 10.22% 2,737,643 01/06/2566
0.79% -5.94% 13,848,238 02/06/2566
0.79% -8.32% 25,220,592 02/06/2566
0.79% -5.95% 3,904,885 02/06/2566
4.12% -15.19% 29,278,865 01/06/2566
4.12% -16.72% 5,730,071 01/06/2566
4.12% -15.19% 5,123,386 01/06/2566
-3.85% -23.15% 2,362,463 01/06/2566
3.73% 3.21% 8,725,565 01/06/2566
3.73% -0.51% 139,249,903 01/06/2566
3.73% 3.21% 3,559,807 01/06/2566
20.46% 10.89% 298,187,358 02/06/2566
20.46% 7.36% 91,718,719 02/06/2566
20.46% 10.89% 11,376,929 02/06/2566
0.35% -13.30% 54,021,202 02/06/2566
0.35% -13.30% 5,062,989 02/06/2566
0.35% -13.30% 4,091,037 02/06/2566
1.25% -22.97% 363,916,598 02/06/2566
1.24% -22.97% 81,955,576 02/06/2566
1.24% -22.97% 14,706,389 02/06/2566

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.85% -23.15% 18,292,787 01/06/2566
-3.85% -24.21% 161,337,923 01/06/2566

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.76% -1.28% 5,583,750 06/06/2566
-1.76% -3.73% 5,177,143 06/06/2566
-1.76% -1.27% 4,411,889 06/06/2566

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% 49.12% 6,277,385,802 31/03/2566
0.00% -22.36% 3,722,581,416 31/03/2566
-0.60% -14.45% 1,266,932,700 06/06/2566
-2.50% -15.11% 77,092,004 06/06/2566
-2.50% -15.11% 1,514,044,169 06/06/2566
-2.50% -15.10% 2,670,501 06/06/2566
-0.70% -13.60% 188,223,376 06/06/2566
-0.70% -11.71% 2,986,972 06/06/2566
-0.62% -14.61% 1,880,266,351 06/06/2566
0.00% -37.12% 4,368,740,366 31/03/2566
0.00% 13.94% 8,497,139,571 31/03/2566

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.lhfund.co.th