LHFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
จำนวนกองทุน 201 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.30% -11.92% 176,247,721 24/07/2567
-4.31% -11.98% 23,452,500 24/07/2567
-4.31% -11.97% 843,385 24/07/2567
-4.39% -12.04% 6,284,235 24/07/2567
-4.39% -12.04% 178,948,903 24/07/2567
-4.31% -11.97% 3,100,598 24/07/2567
-4.65% -14.80% 270,894,821 24/07/2567
-4.65% -15.77% 44,014,607 24/07/2567
-4.65% -14.80% 4,620,050 24/07/2567
-4.65% -14.80% 5,172,713 24/07/2567
-3.91% -11.38% 110,433,179 24/07/2567
-3.91% -12.90% 41,346,934 24/07/2567
-3.91% -11.38% 4,619,579 24/07/2567
-3.92% -10.88% 144 24/07/2567
-3.91% -11.38% 11,301,487 24/07/2567
-7.47% -13.77% 45,819,138 24/07/2567
-7.47% -15.07% 15,834,408 24/07/2567
-7.47% -13.77% 7,185,517 24/07/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 2.01% 1,272,761,574 24/07/2567
0.18% 2.12% 354,241,317 24/07/2567
0.21% 2.34% 947,433,482 24/07/2567
0.18% 1.99% 926,303,923 24/07/2567
0.18% 2.05% 1,704,116,609 24/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.26% 2.23% 189,019,029 24/07/2567
0.39% 2.17% 721,901 10/07/2567
0.26% 2.24% 640,849 24/07/2567
0.27% 2.38% 869,523,720 24/07/2567
0.26% 2.22% 2,775,629 24/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.12% 3.66% 260,530,421 28/05/2567
0.85% 5.15% 209,810,433 24/07/2567
0.16% - 1,004,950,120 18/01/2567
0.20% - 780,424,916 01/02/2567
0.17% - 651,305,538 02/05/2567
0.16% - 651,438,188 09/05/2567
0.17% - 454,264,717 24/07/2567
0.18% - 631,689,674 24/07/2567
0.18% - 440,629,168 24/07/2567
0.16% - 366,363,905 24/07/2567
0.23% - 813,566,927 31/05/2567
0.22% - 367,928,042 21/06/2567
0.19% 2.46% 157,990,087 24/07/2567

กองทุนรวมผสม
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.83% 4.90% 118,739,522 24/07/2567
0.50% - 210,729,514 24/07/2567
-2.54% -13.00% 126,643,333 24/07/2567
0.86% -5.33% 308,365,838 24/07/2567
-7.13% -4.63% 16,232,098 24/07/2567
-7.13% -6.47% 5,818,558 24/07/2567
-7.13% -4.63% 9,761,802 24/07/2567
-2.97% -13.19% 159,505,497 24/07/2567
-2.95% -12.43% 160,795,385 24/07/2567
0.00% -1.80% 3,391,542,846 24/07/2567
-4.85% -16.03% 61,627,860 24/07/2567
0.78% -2.14% 87,005,043 24/07/2567
0.78% -2.14% 59,064,955 24/07/2567
0.78% -2.14% 3,534,028 24/07/2567

กองทุนรวม SSF
29 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.17% -14.76% 446,691 23/07/2567
-3.17% -14.81% 1,418,206 23/07/2567
3.89% 12.86% 2,524,979 23/07/2567
3.89% 11.45% 2,351,204 23/07/2567
3.41% 15.58% 503,975 23/07/2567
3.41% 15.50% 925,602 23/07/2567
2.74% 10.33% 1,383,867 23/07/2567
2.74% 10.33% 2,296,983 23/07/2567
- - 21,933 23/07/2567
- - 80,921 23/07/2567
0.62% 13.36% 16,812,430 23/07/2567
0.62% 13.36% 19,105,528 23/07/2567
0.37% 12.70% 495,594 23/07/2567
0.37% 12.58% 1,868,272 23/07/2567
1.10% - 192,730 23/07/2567
1.10% - 331,547 23/07/2567
0.18% 2.01% 4,542,209 24/07/2567
4.32% -9.51% 1,155,235 24/07/2567
4.32% -9.51% 2,151,622 24/07/2567
-2.95% -12.55% 96,831,659 24/07/2567
0.21% 2.34% 2,758,144 24/07/2567
-3.91% -11.38% 23,897,511 24/07/2567
-3.91% -11.40% 16,798,394 24/07/2567
-0.69% - 147,762 23/07/2567
-0.69% - 98,882 23/07/2567
4.70% 18.27% 765,426 23/07/2567
4.70% 18.27% 499,147 23/07/2567
-1.56% 5.84% 2,887,228 19/07/2567
-1.56% 5.82% 2,511,280 19/07/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.95% -13.15% 43,188,407 24/07/2567

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.67% -14.34% 25,373,245 24/07/2567
-4.67% -15.14% 41,526,096 24/07/2567
-2.94% -12.60% 229,853,035 24/07/2567
-3.96% -11.74% 46,350,808 24/07/2567
-3.96% -12.66% 72,735,917 24/07/2567

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.22% -16.06% 22,689,005 23/07/2567
-2.42% -12.72% 272,051,231 24/07/2567
0.57% 13.20% 281,540,054 23/07/2567
0.28% 3.09% 20,415,695 19/07/2567
0.24% 1.97% 576,567,496 24/07/2567
0.16% 1.71% 45,597,029 24/07/2567
6.94% -5.80% 281,004,762 24/07/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
83 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.15% - 81,888,268 23/07/2567
-1.15% - 2,184,364 23/07/2567
-3.17% -14.74% 168,617,900 23/07/2567
-3.17% -14.74% 96,198,238 23/07/2567
-3.17% -14.74% 20,701,468 23/07/2567
3.89% 12.82% 301,830,396 23/07/2567
3.89% 11.47% 79,896,430 23/07/2567
3.89% 12.82% 9,551,338 23/07/2567
1.63% 4.98% 37,052,688 23/07/2567
1.63% 3.77% 87,912,431 23/07/2567
1.63% 4.98% 4,660,166 23/07/2567
1.63% 4.97% 2,989,427 23/07/2567
3.41% 15.57% 5,234,849 23/07/2567
3.41% 15.54% 16,700,292 23/07/2567
3.40% 15.57% 341,974 23/07/2567
0.70% 7.18% 18,534,171 23/07/2567
0.70% 7.19% 40,532,722 23/07/2567
0.70% 7.18% 3,957,770 23/07/2567
2.37% 12.99% 636,780,137 23/07/2567
2.37% 12.96% 102,077,569 23/07/2567
2.37% 12.99% 40,395,895 23/07/2567
2.74% 10.33% 122,708,964 23/07/2567
2.74% 10.32% 40,179,090 23/07/2567
2.74% 10.33% 9,372,753 23/07/2567
- - 40,216,802 23/07/2567
- - 1,136,197 23/07/2567
- - 141,759 23/07/2567
0.37% 6.02% 31,635,412 19/07/2567
0.37% 6.00% 40,961,695 19/07/2567
0.37% 6.02% 6,085,346 19/07/2567
0.62% 13.36% 860,726,491 23/07/2567
0.62% 12.28% 317,659,531 23/07/2567
0.62% 13.36% 23,392,650 23/07/2567
0.37% 12.70% 110,406,584 23/07/2567
0.37% 11.30% 268,378 23/07/2567
0.37% 12.70% 3,417,042 23/07/2567
0.62% 13.36% 9,273,206 23/07/2567
1.34% - 428,064,010 19/07/2567
0.45% 3.08% 9,405,298 19/07/2567
0.45% 3.08% 18,640,261 19/07/2567
0.45% 3.08% 285,766 19/07/2567
0.45% 3.08% 4,719,224 19/07/2567
-0.76% 1.12% 109,472,651 19/07/2567
-0.77% 1.13% 247,965,840 19/07/2567
-0.77% 1.12% 9,737,120 19/07/2567
0.26% 4.99% 38,851,885 19/07/2567
0.26% 4.94% 10,718,935 19/07/2567
0.26% 4.99% 1,951,815 19/07/2567
1.10% 10.61% 185,254,191 23/07/2567
1.10% 10.61% 55,820,139 23/07/2567
1.10% 10.61% 10,117,817 23/07/2567
2.54% 26.50% 62,263,626 23/07/2567
2.54% 26.49% 29,264,630 23/07/2567
2.54% 26.50% 5,573,363 23/07/2567
2.24% -4.31% 620,997,263 23/07/2567
2.24% -4.34% 172,745,906 23/07/2567
2.24% -4.32% 42,800,531 23/07/2567
6.06% 12.08% 3,395,867 19/07/2567
6.06% 12.07% 34,366,657 19/07/2567
6.06% 12.07% 927,476 19/07/2567
0.71% - 33,715,696 19/07/2567
0.71% - 5,609,442 19/07/2567
-0.39% 15.89% 160,469,385 23/07/2567
-0.39% 14.47% 24,272,677 23/07/2567
-0.39% 15.89% 6,861,050 23/07/2567
0.52% -13.96% 25,368,648 19/07/2567
0.52% -14.02% 4,711,454 19/07/2567
0.52% -13.96% 5,090,329 19/07/2567
6.19% 5.77% 2,203,083 19/07/2567
1.86% 22.53% 19,792,974 19/07/2567
1.86% 21.20% 145,789,069 19/07/2567
1.86% 22.52% 5,216,381 19/07/2567
-6.49% 34.62% 394,866,625 23/07/2567
-6.49% 33.16% 96,267,845 23/07/2567
-6.49% 34.62% 8,862,075 23/07/2567
-0.69% - 90,784,829 23/07/2567
-0.69% - 2,728,873 23/07/2567
4.70% 18.27% 20,357,770 23/07/2567
4.70% 18.27% 1,243,375 23/07/2567
4.70% 18.27% 2,868,810 23/07/2567
-1.56% 5.84% 268,109,944 19/07/2567
-1.56% 5.90% 78,256,933 19/07/2567
-1.56% 5.84% 14,147,729 19/07/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.19% 5.75% 35,641,433 19/07/2567
6.19% 5.73% 145,804,942 19/07/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.80% - 16,405,690 24/07/2567
2.80% - 2,461,973 24/07/2567
2.80% - 3,190,211 24/07/2567
1.41% 6.62% 5,552,223 06/12/2566
1.41% 6.59% 5,216,517 06/12/2566
1.41% 6.62% 2,459,604 06/12/2566

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 12,409,848,105 31/03/2567
- - 3,752,466,865 31/03/2567
-0.60% -14.45% 943,549,567 24/07/2567
-2.50% -15.11% 19,580,599 24/07/2567
-2.50% -15.11% 944,177,423 24/07/2567
-2.50% -15.10% 1,348,003 24/07/2567
-0.70% -13.60% 141,869,303 24/07/2567
-0.70% -11.71% 1,932,762 24/07/2567
-0.62% -14.61% 1,341,084,382 24/07/2567
- - 4,247,874,435 31/03/2567
- - 7,974,546,089 31/03/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.lhfund.co.th