LHFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
จำนวนกองทุน 184 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.92% -13.86% 183,914,267 22/02/2567
0.92% -13.88% 25,967,407 22/02/2567
0.91% -13.86% 910,774 22/02/2567
0.95% -13.82% 6,930,491 22/02/2567
0.95% -13.81% 192,960,792 22/02/2567
0.91% -13.88% 4,812,428 22/02/2567
1.07% -13.42% 389,778,870 22/02/2567
-0.08% -14.41% 48,851,539 22/02/2567
1.07% -13.42% 5,150,634 22/02/2567
1.07% -13.42% 5,781,728 22/02/2567
2.21% -10.92% 124,135,249 22/02/2567
1.03% -11.95% 53,624,724 22/02/2567
2.21% -10.92% 4,670,822 22/02/2567
2.21% -10.92% 19,236 22/02/2567
2.21% -10.92% 12,471,449 22/02/2567
0.92% -14.37% 32,571,776 22/02/2567
-0.61% -15.66% 18,667,705 22/02/2567
0.92% -14.37% 7,943,077 22/02/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 1.67% 1,437,176,695 22/02/2567
0.19% 1.78% 329,643,736 22/02/2567
0.24% 1.90% 1,085,282,418 22/02/2567
0.20% 1.70% 684,592,607 22/02/2567
0.20% 1.77% 1,845,809,951 22/02/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.49% 1.91% 123,345,237 22/02/2567
0.49% 1.91% 689,066 22/02/2567
0.48% 1.93% 32,078 22/02/2567
0.50% 2.13% 624,134,560 22/02/2567
0.49% 1.91% 2,748,306 22/02/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.50% 1.42% 256,365,677 22/02/2567
0.58% - 203,101,483 22/02/2567
0.16% - 1,004,950,120 18/01/2567
0.20% - 780,424,916 01/02/2567
- - 648,751,251 22/02/2567
- - 648,764,376 22/02/2567
0.27% 2.31% 156,439,136 22/02/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
27.49% 55.75% 22,144,837 21/02/2567
0.58% - 115,155,768 22/02/2567
-0.56% - 206,794,413 22/02/2567
0.74% -12.87% 149,310,911 22/02/2567
0.59% -5.44% 341,954,064 22/02/2567
1.78% -4.12% 29,509,126 22/02/2567
-0.15% -5.96% 7,033,390 22/02/2567
1.78% -4.12% 3,476,945 22/02/2567
0.27% -12.47% 179,141,375 22/02/2567
2.13% -11.71% 181,502,834 22/02/2567
0.01% -1.80% 3,417,791,310 31/01/2567
0.85% - 88,619,919 22/02/2567
0.02% -2.63% 97,410,282 22/02/2567
0.01% -2.63% 66,218,503 22/02/2567
0.01% -2.64% 5,327,473 22/02/2567

กองทุนรวม SSF
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.33% -28.96% 226,048 21/02/2567
1.33% -29.00% 1,250,619 21/02/2567
2.65% 30.18% 1,745,367 21/02/2567
2.60% 28.49% 1,663,771 21/02/2567
1.38% 7.37% 427,506 21/02/2567
1.38% 7.36% 701,921 21/02/2567
5.27% -0.98% 1,146,026 21/02/2567
5.27% -0.98% 1,687,257 21/02/2567
6.47% 19.18% 15,620,761 21/02/2567
6.46% 19.18% 17,274,253 21/02/2567
2.79% 14.37% 227,697 21/02/2567
2.76% 14.30% 1,395,442 21/02/2567
3.90% - 117,510 21/02/2567
3.90% - 46,417 21/02/2567
0.18% 1.67% 4,160,325 22/02/2567
-1.50% -9.80% 1,183,298 22/02/2567
-1.50% -9.80% 2,180,589 22/02/2567
2.07% -11.75% 105,834,815 22/02/2567
0.24% 1.90% 2,335,673 22/02/2567
2.21% -10.92% 25,526,461 22/02/2567
2.21% -10.94% 17,961,981 22/02/2567
4.55% 7.24% 221,056 21/02/2567
4.56% 7.24% 246,052 21/02/2567
2.98% 12.47% 2,510,325 20/02/2567
2.98% 12.46% 2,159,564 20/02/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.37% -12.35% 47,087,577 22/02/2567

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.38% -13.10% 29,034,418 22/02/2567
0.43% -13.91% 48,492,215 22/02/2567
2.09% -11.95% 255,335,624 22/02/2567
2.10% -11.42% 53,838,590 22/02/2567
1.03% -12.35% 82,511,540 22/02/2567

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.05% -29.79% 19,430,286 21/02/2567
0.76% -12.57% 308,972,556 22/02/2567
6.41% 19.23% 185,240,489 21/02/2567
0.06% 1.24% 20,378,978 20/02/2567
0.73% 1.82% 554,129,658 22/02/2567
0.17% 1.22% 46,600,678 22/02/2567
-1.24% -12.56% 291,909,694 22/02/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
75 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.33% -28.94% 181,456,849 21/02/2567
1.33% -28.94% 94,797,843 21/02/2567
1.33% -28.94% 18,226,691 21/02/2567
2.65% 30.13% 379,627,971 21/02/2567
2.64% 28.55% 80,767,771 21/02/2567
2.65% 30.14% 8,125,715 21/02/2567
3.52% 25.33% 69,806,579 21/02/2567
3.51% 23.93% 101,946,628 21/02/2567
3.52% 25.33% 4,310,307 21/02/2567
3.52% 25.33% 3,274,416 21/02/2567
1.38% 7.36% 12,307,608 21/02/2567
1.38% 7.35% 21,081,675 21/02/2567
1.38% 7.36% 408,949 21/02/2567
4.68% -2.19% 12,300,657 21/02/2567
4.69% -2.16% 40,142,154 21/02/2567
4.69% -2.18% 3,432,215 21/02/2567
5.99% 21.28% 630,443,474 21/02/2567
5.99% 21.27% 101,654,773 21/02/2567
5.99% 21.28% 37,433,092 21/02/2567
5.27% -0.98% 94,926,777 21/02/2567
5.27% -0.98% 53,009,467 21/02/2567
5.27% -0.98% 7,275,767 21/02/2567
2.38% 5.97% 40,010,341 20/02/2567
2.38% 5.97% 42,170,996 20/02/2567
2.38% 5.97% 7,019,145 20/02/2567
6.47% 19.18% 450,179,112 21/02/2567
6.46% 18.03% 309,830,786 21/02/2567
6.47% 19.17% 19,458,907 21/02/2567
2.79% 14.37% 129,668,628 21/02/2567
2.73% 13.04% 200,068 21/02/2567
2.79% 14.37% 275,094 21/02/2567
6.46% 19.18% 9,652,342 21/02/2567
0.03% 1.17% 9,252,858 20/02/2567
0.03% 1.17% 18,824,333 20/02/2567
0.03% 1.17% 269,113 20/02/2567
0.03% 1.17% 4,645,320 20/02/2567
5.86% 5.78% 152,543,824 20/02/2567
5.86% 5.82% 271,927,455 20/02/2567
5.86% 5.79% 12,443,758 20/02/2567
3.82% -1.93% 30,591,841 20/02/2567
3.82% -1.94% 10,098,918 20/02/2567
3.82% -1.93% 2,359,751 20/02/2567
3.90% 6.64% 139,663,845 21/02/2567
3.90% 6.64% 54,367,462 21/02/2567
3.90% 6.64% 8,389,748 21/02/2567
2.14% 23.60% 13,811,294 21/02/2567
2.13% 23.58% 29,260,089 21/02/2567
2.14% 23.60% 4,394,797 21/02/2567
4.41% 17.29% 661,867,236 21/02/2567
4.42% 17.27% 175,730,785 21/02/2567
4.42% 17.29% 44,009,380 21/02/2567
3.43% 19.30% 2,604,054 20/02/2567
3.43% 19.30% 45,424,472 20/02/2567
3.43% 19.30% 1,131,918 20/02/2567
-0.24% - 36,468,031 20/02/2567
-0.24% - 7,066,943 20/02/2567
5.21% 15.15% 61,065,334 21/02/2567
5.20% 13.76% 21,885,464 21/02/2567
5.20% 15.15% 3,403,126 21/02/2567
2.56% -9.23% 26,644,534 20/02/2567
2.56% -9.24% 5,186,095 20/02/2567
2.56% -9.23% 5,462,640 20/02/2567
-0.75% -7.57% 2,277,858 20/02/2567
4.35% 24.35% 8,848,821 20/02/2567
4.34% 23.04% 151,644,864 20/02/2567
4.35% 24.35% 4,022,200 20/02/2567
2.13% 45.56% 196,149,497 21/02/2567
2.12% 44.14% 82,682,832 21/02/2567
2.13% 45.55% 8,499,908 21/02/2567
4.55% 7.24% 63,038,289 21/02/2567
4.55% 7.24% 3,224,588 21/02/2567
4.55% 7.24% 4,806,708 21/02/2567
2.98% 12.47% 291,770,790 20/02/2567
2.97% 12.53% 78,511,155 20/02/2567
2.98% 12.47% 13,227,163 20/02/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.75% -7.59% 37,485,475 20/02/2567
-0.75% -7.59% 141,231,469 20/02/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.03% - 5,283,665 22/02/2567
-2.03% - 3,485,385 22/02/2567
-2.03% - 2,554,402 22/02/2567
1.41% 6.62% 5,552,223 06/12/2566
1.41% 6.59% 5,216,517 06/12/2566
1.41% 6.62% 2,459,604 06/12/2566

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 12,245,478,816 31/12/2566
- - 3,751,247,794 31/12/2566
-0.60% -14.45% 1,015,140,417 22/02/2567
-2.50% -15.11% 28,701,781 22/02/2567
-2.50% -15.11% 1,082,855,301 22/02/2567
-2.50% -15.10% 2,291,155 22/02/2567
-0.70% -13.60% 160,652,824 22/02/2567
-0.70% -11.71% 2,601,035 22/02/2567
-0.62% -14.61% 1,475,337,670 22/02/2567
- - 4,252,733,301 31/12/2566
- - 8,095,494,906 31/12/2566

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.lhfund.co.th