KKPAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
จำนวนกองทุน 122 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.67% -17.51% 55,431,607 22/02/2567
3.67% -17.52% 464,130,294 22/02/2567
4.05% -16.70% 0 22/02/2567
4.05% -16.70% 0 22/02/2567
1.27% -6.92% 335,303,722 22/02/2567
1.27% -6.92% 0 22/02/2567
1.27% -6.91% 677 22/02/2567
2.73% -10.78% 75,303,767 22/02/2567
1.03% -15.57% 813,125,222 22/02/2567
1.03% -15.57% 0 22/02/2567
1.03% -15.57% 0 22/02/2567
1.55% -12.48% 192,915,519 22/02/2567
1.54% -10.85% 332 22/02/2567
-2.15% -13.54% 47,519,025 22/02/2567
-2.15% -13.54% 0 22/02/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 1.71% 15,388,605,547 22/02/2567
0.24% 2.10% 60,449,652,303 22/02/2567
0.26% 2.33% 985,310,618 22/02/2567
0.24% 2.10% 36,624,850 22/02/2567
0.32% 2.22% 6,235,634,012 22/02/2567
0.32% 2.22% 0 22/02/2567
0.32% 2.22% 0 22/02/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.36% 2.39% 3,443,641,908 22/02/2567
0.36% 2.40% 2,247,881 22/02/2567
0.39% 2.75% 319,083,384 22/02/2567
0.36% 2.33% 37,068,157 22/02/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 2.01% 82,726,182 31/10/2566
0.21% 1.98% 387,461,343 31/01/2567
0.21% - 1,255,359,225 31/01/2567
0.19% - 1,633,711,562 31/01/2567

กองทุนรวมผสม
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.80% 12.99% 22,381,954 09/02/2567
2.09% 3.64% 7,268,622,804 21/02/2567
2.77% 3.75% 640,422,864 21/02/2567
1.43% 3.03% 1,577,766,588 21/02/2567
1.12% 2.51% 226,340,042 21/02/2567

กองทุนรวม SSF
29 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.67% -17.52% 60,929,133 22/02/2567
0.36% 2.39% 258,640,473 22/02/2567
6.63% - 5,827,069 21/02/2567
1.27% -6.91% 19,772,706 22/02/2567
2.59% 2.17% 7,160,965 21/02/2567
2.37% 3.36% 3,561,057 21/02/2567
3.63% 14.69% 124,274,601 21/02/2567
4.79% 22.69% 47,500,088 21/02/2567
2.26% 3.08% 8,286,822 21/02/2567
-0.05% 0.30% 3,611,350 21/02/2567
1.01% 3.29% 32,068,204 21/02/2567
0.18% 1.71% 99,876,343 22/02/2567
0.80% 39.84% 48,412,069 21/02/2567
8.48% - 3,229,333 21/02/2567
2.90% 14.65% 362,448,595 21/02/2567
3.94% - 30,214,242 21/02/2567
0.24% 2.10% 47,470,279 22/02/2567
-1.18% -6.39% 14,381,019 21/02/2567
1.76% 46.81% 63,878,826 21/02/2567
2.73% -10.78% 207,648,193 22/02/2567
2.77% 3.75% 49,379,206 21/02/2567
1.43% 3.03% 14,033,114 21/02/2567
1.12% 2.51% 889,524 21/02/2567
2.09% 3.64% 165,095,336 21/02/2567
1.03% -15.57% 3,593,275 22/02/2567
1.55% -12.48% 9,762,479 22/02/2567
0.33% 2.22% 14,362,965 22/02/2567
2.22% 49.74% 267,298,270 21/02/2567
-2.15% -13.54% 1,557,923 22/02/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.73% -10.78% 407,428,561 22/02/2567

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.78% -18.37% 4,989,982,323 22/02/2567
1.55% -11.04% 404,309,743 22/02/2567

กองทุนรวม RMF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.62% -9.19% 294,562,472 22/02/2567
3.73% -12.32% 1,827,525,066 22/02/2567
3.66% 14.62% 454,802,277 21/02/2567
4.80% 22.74% 289,201,413 21/02/2567
0.51% 2.96% 992,651,414 22/02/2567
0.20% 1.97% 331,963,005 22/02/2567
2.90% 14.70% 212,037,667 21/02/2567
-1.23% -6.93% 350,221,112 21/02/2567
2.07% 3.44% 329,675,270 21/02/2567
2.29% 49.64% 87,918,443 21/02/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
37 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.63% - 157,700,373 21/02/2567
6.63% - 0 21/02/2567
- - 207,560,112 21/02/2567
- - 105,655,398 21/02/2567
3.94% 9.80% 179,235,286 21/02/2567
2.59% 2.18% 126,930,210 21/02/2567
2.37% 3.36% 1,162,793,790 21/02/2567
2.37% 1.31% 2 21/02/2567
2.37% 3.40% 15,420,407 21/02/2567
4.79% 22.69% 6,569,223,665 21/02/2567
3.63% 14.69% 2,546,031,556 21/02/2567
3.63% 14.69% 3,154,445 21/02/2567
3.63% 14.69% 38 21/02/2567
3.63% 14.66% 0 21/02/2567
2.27% 3.08% 569,102,354 21/02/2567
-0.05% 0.30% 763,193,615 21/02/2567
-0.05% 0.30% 12 21/02/2567
-0.05% 0.28% 14,786,213 21/02/2567
1.01% 3.29% 371,456,593 21/02/2567
1.01% 3.29% 0 21/02/2567
1.01% 3.29% 843,156,931 21/02/2567
0.80% 39.84% 6,563,535,555 21/02/2567
8.48% - 83,779,066 21/02/2567
8.50% - 4,051,526,063 21/02/2567
2.89% 14.65% 2,368,118,487 21/02/2567
2.94% 15.26% 21,570,363 21/02/2567
2.90% 14.62% 1 21/02/2567
3.94% - 320,562,238 21/02/2567
3.99% - 12,859,718 21/02/2567
3.94% - 29,134,872 21/02/2567
1.77% 46.81% 878,364,023 21/02/2567
1.77% 46.81% 3,703 21/02/2567
1.76% 46.81% 19,231,006 21/02/2567
2.22% 49.74% 1,802,017,584 21/02/2567
2.22% 49.74% 22 21/02/2567
2.22% 49.74% 0 21/02/2567
5.18% 11.99% 4,888,916,517 21/02/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.66% - 365,181,696 30/11/2565
-6.66% - 229,805,902 30/11/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.64% 12.16% 36,700,007 21/02/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.98% -16.14% 612,648,424 21/02/2567
-0.97% -16.20% 474,494,943 21/02/2567
0.00% -22.78% 323,829,143 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอเลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Home Page
https://am.kkpfg.com/