KKPAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
จำนวนกองทุน 124 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.05% -10.41% 56,525,572 11/04/2567
2.05% -10.41% 458,045,378 11/04/2567
2.09% -9.54% 0 11/04/2567
2.09% -9.48% 0 11/04/2567
2.31% -1.14% 344,075,083 11/04/2567
2.31% -1.14% 0 11/04/2567
2.31% -1.13% 694 11/04/2567
2.64% -6.78% 74,240,728 11/04/2567
3.76% -5.89% 825,378,682 11/04/2567
3.76% -5.89% 0 11/04/2567
3.76% -5.89% 0 11/04/2567
-0.17% -9.54% 188,014,987 11/04/2567
-0.17% -9.37% 327 11/04/2567
-0.22% -10.11% 46,352,537 11/04/2567
-0.22% -10.11% 0 11/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.20% 1.85% 16,287,669,074 11/04/2567
0.24% 2.24% 66,104,877,578 11/04/2567
0.26% 2.47% 627,431,648 11/04/2567
0.24% 2.24% 56,526,340 11/04/2567
0.15% 2.23% 6,965,517,338 11/04/2567
0.15% 2.23% 0 11/04/2567
0.15% 2.23% 0 11/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 2.28% 4,211,896,199 11/04/2567
0.02% 2.28% 10,096,793 11/04/2567
0.05% 2.64% 294,255,285 11/04/2567
0.02% 2.22% 56,495,026 11/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 2.27% 388,881,292 29/03/2567
0.23% - 1,640,295,194 09/04/2567

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.09% 7.26% 7,271,588,639 10/04/2567
2.75% 8.83% 646,678,464 10/04/2567
1.02% 4.55% 1,565,821,183 10/04/2567
0.43% 3.27% 199,748,952 10/04/2567

กองทุนรวม SSF
29 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.05% -10.41% 60,968,917 11/04/2567
0.02% 2.28% 266,629,760 11/04/2567
1.39% - 10,605,937 10/04/2567
2.31% -1.14% 20,376,069 11/04/2567
-0.58% 9.45% 7,304,018 10/04/2567
-1.89% 2.56% 3,989,915 10/04/2567
0.67% 16.77% 131,937,364 10/04/2567
3.55% 29.48% 53,367,071 10/04/2567
1.64% 5.98% 8,808,266 10/04/2567
-2.25% -0.47% 3,742,959 10/04/2567
0.06% 4.90% 33,564,946 10/04/2567
0.20% 1.85% 100,663,618 11/04/2567
0.75% 35.83% 53,194,636 10/04/2567
3.55% - 5,400,757 10/04/2567
1.22% 17.74% 376,400,569 10/04/2567
4.08% - 34,768,950 10/04/2567
0.24% 2.24% 48,682,519 11/04/2567
0.79% -4.54% 14,146,912 10/04/2567
-1.64% 52.89% 70,600,254 10/04/2567
2.64% -6.78% 211,245,096 11/04/2567
2.75% 8.83% 51,526,705 10/04/2567
1.02% 4.55% 14,283,070 10/04/2567
0.43% 3.27% 915,629 10/04/2567
2.09% 7.26% 170,068,889 10/04/2567
3.76% -5.89% 3,813,157 11/04/2567
-0.17% -9.54% 9,554,442 11/04/2567
0.15% 2.23% 14,290,482 11/04/2567
0.76% 50.11% 287,553,002 10/04/2567
-0.22% -10.11% 1,204,185 11/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.64% -6.78% 411,892,427 11/04/2567

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.33% -11.14% 4,954,367,452 11/04/2567
-0.16% -9.53% 391,034,767 11/04/2567

กองทุนรวม RMF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.22% -5.33% 293,979,430 11/04/2567
2.67% -4.71% 1,838,450,990 11/04/2567
0.69% 16.75% 468,309,286 10/04/2567
3.54% 29.48% 326,758,414 10/04/2567
0.03% 2.76% 1,008,540,815 11/04/2567
0.21% 2.09% 330,329,259 11/04/2567
1.31% 17.91% 221,328,106 10/04/2567
0.76% -5.08% 346,602,127 10/04/2567
2.08% 7.04% 338,495,828 10/04/2567
0.75% 50.04% 100,584,897 10/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
42 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.39% -19.63% 59,718,273 10/04/2567
1.39% -19.62% 0 10/04/2567
0.82% - 375,856,232 10/04/2567
3.85% - 241,795,220 10/04/2567
1.29% - 661,781,368 09/04/2567
1.29% - 110,470,136 09/04/2567
-2.29% 7.88% 165,048,269 10/04/2567
-0.58% 9.45% 138,884,371 10/04/2567
-1.89% 2.56% 1,071,376,691 10/04/2567
-1.89% 0.39% 2 10/04/2567
-1.89% 2.56% 22,525,659 10/04/2567
3.55% 29.48% 8,112,429,499 10/04/2567
0.67% 16.77% 2,149,682,541 10/04/2567
0.67% 16.77% 4,453,766 10/04/2567
0.67% 16.77% 39 10/04/2567
0.67% 16.69% 0 10/04/2567
1.64% 5.98% 522,394,370 10/04/2567
-2.25% -0.47% 761,429,242 10/04/2567
-2.25% -0.47% 12 10/04/2567
-2.25% -0.47% 20,752,349 10/04/2567
- - 141,348,027 10/04/2567
- - 351,567,303 10/04/2567
0.06% 4.90% 366,081,623 10/04/2567
0.06% 4.90% 0 10/04/2567
0.06% 4.90% 807,561,753 10/04/2567
0.75% 35.83% 6,306,167,932 10/04/2567
3.55% - 161,815,958 10/04/2567
3.82% - 52,227,593 10/04/2567
3.58% - 4,231,222,765 10/04/2567
1.22% 17.74% 2,158,460,832 10/04/2567
1.27% 18.38% 22,190,671 10/04/2567
1.22% 17.69% 1 10/04/2567
4.08% - 581,975,601 10/04/2567
4.13% - 13,444,443 10/04/2567
4.08% - 48,016,985 10/04/2567
-1.64% 52.89% 1,044,648,077 10/04/2567
-1.64% 52.89% 3,982 10/04/2567
-1.64% 52.89% 29,270,558 10/04/2567
0.76% 50.11% 1,839,183,146 10/04/2567
0.76% 50.11% 23 10/04/2567
0.76% 50.11% 0 10/04/2567
3.17% 17.38% 5,427,376,341 10/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.25% 1.25% 353,315,678 28/03/2567
1.25% 1.25% 218,714,021 28/03/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
8.47% 18.61% 32,184,656 10/04/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.98% -16.14% 592,815,240 10/04/2567
-0.97% -16.20% 432,043,794 10/04/2567
0.00% -22.78% 323,829,143 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอเลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Home Page
https://am.kkpfg.com/