KKP THG6M1
กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรไทย 6M1
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนรวมมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารภาครัฐไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาล หรือกระทรวงการคลัง หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
9 ตุลาคม 2566
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
- บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
- บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,633,711,562 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
31/01/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง