KKP BLRMF
กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนแบบผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Moderate Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินโดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทุน และหรือทรัพย์สินอื่นตามที่ประกาศกําหนด ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
8 ตุลาคม 2547
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
28.2177 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
28.2178 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
292,481,169 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
20/05/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง