รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C0000918I LHFUND S000016716 LHBLOCKCHAIN กองทุนเปิด แอล เอช บล็อกเชน MIXFLEX
MIXFLEX
ไม่จ่ายปันผล
11.1413
87.79
0C00001KVS ASSETFUND S000016562 ASP-DIGIBLOC-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม SSFEQ
SSFEQ
ไม่จ่ายปันผล
7.8749
80.59
0C00001KVS ASSETFUND S000016567 ASP-DIGIBLOCRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
7.2187
76.30
0C00001KVS ASSETFUND S000016566 ASP-DIGIBLOC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
6.9245
73.32
0C00001RAE SCBAM S000016816 SCBSEMI(SSFE) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) SSFEQ
SSFEQ
จ่ายปันผล
15.2618
70.32
0C00001RAE SCBAM S000016142 SCBSEMI(E) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
16.2172
70.28
0C00001RAE SCBAM S000016319 SCBSEMI(SSF) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดเพื่อการออม) SSFEQ
SSFEQ
จ่ายปันผล
14.9487
68.49
0C00001RAE SCBAM S000016141 SCBSEMI(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า) FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
15.7180
68.47
0C00001P3H KTAM F00000NZ77 LPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท PROP
PROP
ไม่จ่ายปันผล
12.7408
67.90
0C00001RAE SCBAM S000016460 SCBSEMI(P) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
15.6395
67.61
0C00001RJ1 KKPAM S000017294 KKP SEMICON-H-M กองทุนเปิดเคเคพี เซมิคอนดักเตอร์ เฮดจ์ ชนิด M FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
14.1638
58.58
0C00001RJ1 KKPAM S000016185 KKP SEMICON-H-SSF กองทุนเปิดเคเคพี เซมิคอนดักเตอร์ เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม SSFEQ
SSFEQ
ไม่จ่ายปันผล
14.1665
58.58
0C00001RJ1 KKPAM S000016179 KKP SEMICON-H-F กองทุนเปิดเคเคพี เซมิคอนดักเตอร์ เฮดจ์ ชนิด F FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
14.1637
58.58
0C00001RJ1 KKPAM S000016178 KKP SEMICON-H กองทุนเปิดเคเคพี เซมิคอนดักเตอร์ เฮดจ์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
14.1634
58.58
C000010014 DAOLINV S000016160 DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
13.4725
57.34
0C0000918I LHFUND S000016166 LHSEMICON-A กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
13.3348
56.28
0C0000918I LHFUND S000016168 LHSEMICON-E กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
13.3352
56.28
0C0000918I LHFUND S000016167 LHSEMICON-D กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ ชนิดจ่ายเงินปันผล FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
11.3691
54.65
0C00001S61 TISCOAM S000016436 TNEXTGEN-SSF กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม SSFEQ
SSFEQ
ไม่จ่ายปันผล
6.3932
53.83
0C00001S61 TISCOAM S000015626 TNEXTGEN-A กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
6.3753
53.71
  จำนวนกองทุน : 2,990
12345...6