KKP ACT FIXED-ES
กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด ES
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Mid Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในตราสารภาครัฐ รวมทั้งลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง ตามที่กำหนดในหัวข้อประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
17 ตุลาคม 2565
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.6946 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.6947 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
2,247,881 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
22/02/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง