KKP PLUS
กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิดทั่วไป
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Short Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดีโดยกองทุนจะดํารงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนัก (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1.5 ปี โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี โดยตราสารหนี้ภาคเอกชน ณ วันที่ลงทุน ต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
23 พฤศจิกายน 2547
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
14.5837 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
14.5838 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
68,401,032,777 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
18/04/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง