Steps in Plan
01
เลือกแผน
02
กรอกข้อมูล
03
สรุปผล
Saving Plan
Saving Plan
วางแผนเพื่อออมเงิน ช่วยให้คุณสามารถประเมินสถานะการเงินของคุณ ว่าสามารถออมเงินได้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
Housing Plan
Saving Plan
วางแผนเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย ช่วยให้คุณสามารถประเมินสถานะการเงินของคุณ ว่าเพียงพอต่อการดาวน์ที่อยู่อาศัยหรือไม่
Education Plan
Saving Plan
วางแผนเพื่อการศึกษาบุตร ช่วยให้คุณสามารถประเมินสถานะการเงินของคุณ ว่าเพียงพอต่อค่าการศึกษาของบุตรหรือไม่
Retirement Plan
Saving Plan
วางแผนเพื่อการเกษียณ ช่วยให้คุณสามารถประเมินสถานะการเงินของคุณ ว่าเพียงพอต่อการใช้จ่ายหลังเกษียณอายุหรือไม่
TAX-Saving Plan
Saving Plan
วางแผนเพื่อการลดหย่อนภาษี ช่วยให้คุณสามารถประเมินสถานะการเงินของคุณ ว่าต้องเสียภาษีเท่าใด และสามารถลดหย่อนเพิ่มขึ้นได้อีกหรือไม่
Insurance Plan
Saving Plan
วางแผนเพื่อการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ช่วยให้คุณสามารถประเมินสภาพการเงินของคุณว่าต้องซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตงบเท่าใด