UOBAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนกองทุน 151 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
KKF
-1.67% -5.51% 11,102,985 06/06/2566
-1.59% -7.97% 153,373,037 06/06/2566
-1.60% -8.94% 68,299,091 06/06/2566
TDF
-1.60% -9.05% 52,747,905 06/06/2566
TEF
-1.60% -4.14% 1,622,500,234 06/06/2566
-1.62% -5.14% 196,334,625 06/06/2566
-0.48% -6.69% 213,727,621 06/06/2566
-0.41% -6.41% 188,902,122 06/06/2566
-0.54% -4.63% 240,772,687 06/06/2566
-0.48% -1.30% 453,153,797 06/06/2566
1.98% -5.65% 102,493,368 06/06/2566
-0.13% -10.24% 1,142,177,994 06/06/2566

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 0.83% 5,567,340,986 06/06/2566
0.12% 0.87% 715,532,263 06/06/2566
0.11% 0.69% 1,675,721,617 06/06/2566
0.11% 0.82% 487,705,210 06/06/2566
0.07% 0.15% 2,931,072,873 06/06/2566
0.11% 0.62% 1,842,096,388 06/06/2566
0.11% 0.68% 6,396,072,333 06/06/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.05% 0.95% 173,440,044 06/06/2566
0.00% 1.29% 1,053,821,965 06/06/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.05% - 455,784,704 06/06/2566

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.02% -1.33% 1,108,799,740 02/06/2566
-0.02% -1.33% 12,510,157 02/06/2566
-0.24% -1.09% 52,507,883 06/06/2566
TBF
-0.84% -5.36% 364,187,698 06/06/2566
-1.39% -8.00% 297,924,114 01/06/2566
-1.39% -8.00% 1,730,647,530 01/06/2566
-1.76% -4.72% 751,766,051 06/06/2566
4.13% - 10,854,713 12/01/2566

กองทุนรวม SSF
21 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.27% -15.90% 177,401,368 02/06/2566
-7.11% -31.18% 8,419,400 01/06/2566
-2.66% -6.19% 1,799,327 02/06/2566
1.36% -15.33% 756,632 31/03/2566
5.18% - 1,885,009 02/06/2566
5.18% - 1,312,343 02/06/2566
4.50% -4.28% 49,720,116 02/06/2566
-1.32% -4.89% 4,336,035 02/06/2566
-0.30% -0.10% 33,778,928 01/06/2566
-1.22% -3.11% 122,426,316 02/06/2566
2.44% -4.11% 376,049,879 01/06/2566
-3.43% - 3,538,546 01/06/2566
-1.29% -4.86% 7,319,331 01/06/2566
5.91% 5.11% 48,276,920 01/06/2566
-0.16% -6.48% 319,928,298 06/06/2566
0.11% 0.68% 104,932,966 06/06/2566
-0.35% 0.19% 124,135,668 01/06/2566
-1.45% -5.30% 13,573,617 01/06/2566
-1.48% -6.73% 103,782,858 01/06/2566
-2.40% - 1,612,994 02/06/2566
1.18% 1.40% 54,660,589 01/06/2566

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.15% -6.48% 666,313,174 06/06/2566

กองทุนรวม LTF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.16% -6.69% 649,594,973 06/06/2566
-4.53% -6.63% 720,619,260 06/06/2566
-1.73% -4.47% 10,007,213,600 06/06/2566
-0.26% -6.54% 5,258,744,247 06/06/2566
-0.26% -6.54% 57,354,494 06/06/2566
-0.26% -6.54% 289,031,796 06/06/2566
2.07% -5.80% 296,119,917 06/06/2566
-2.92% -8.57% 4,289,896,137 06/06/2566

กองทุนรวม RMF
22 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.72% -4.45% 1,519,121,614 06/06/2566
-0.29% -0.89% 31,536,281 06/06/2566
-0.13% -0.53% 55,600,020 06/06/2566
-0.35% -0.12% 69,568,756 06/06/2566
-0.28% -0.24% 63,216,449 06/06/2566
-0.33% 0.99% 44,143,620 06/06/2566
-1.73% -4.64% 1,506,747,730 06/06/2566
-0.08% 0.51% 420,497,759 06/06/2566
0.00% 0.82% 380,375,839 06/06/2566
-7.31% -15.94% 647,974,335 02/06/2566
-1.32% -4.96% 91,552,406 02/06/2566
-1.19% -3.33% 363,796,412 02/06/2566
2.45% -4.21% 986,825,965 01/06/2566
-0.30% 0.43% 612,676,667 01/06/2566
2.87% 7.93% 26,709,515 01/06/2566
5.42% 2.33% 35,623,088 01/06/2566
-0.53% -4.57% 1,851,184,563 06/06/2566
-0.31% -3.47% 74,255,389 02/06/2566
-0.10% 0.14% 1,055,800,677 06/06/2566
-2.05% -0.90% 92,339,587 06/06/2566
-0.01% 0.45% 246,661,083 06/06/2566
1.18% 1.37% 124,799,545 01/06/2566

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
62 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.27% -14.57% 24,980,883 14/12/2565
1.38% -5.74% 13,387,069 01/06/2566
-1.40% -10.64% 34,969,876 02/06/2566
EHD
-1.21% 12.16% 462,105,547 02/06/2566
GC
-0.55% -15.97% 177,910,601 02/06/2566
JSM
2.91% 8.17% 312,337,783 01/06/2566
UAI
-1.62% -7.46% 18,863,884 02/06/2566
11.26% - 44,390,618 02/06/2566
-4.84% -9.52% 874,763,958 02/06/2566
-7.27% -15.90% 5,323,495,651 02/06/2566
UCI
-7.11% -29.41% 3,198,229,247 01/06/2566
-2.66% -6.19% 90,135,346 02/06/2566
-2.66% -6.19% 139,815,946 02/06/2566
-5.52% -7.60% 39,705,130 01/06/2566
-0.37% -9.15% 27,361,456 02/06/2566
-0.37% -9.15% 501,346,932 02/06/2566
1.36% -15.33% 905,894,386 31/03/2566
UES
-1.18% -4.24% 572,681,893 02/06/2566
5.18% 2.73% 550,571,684 02/06/2566
4.23% - 37,038 02/06/2566
UEV
4.50% -4.28% 1,113,035,512 02/06/2566
-0.02% -0.09% 591,226,336 01/06/2566
-1.32% -4.88% 363,115,590 02/06/2566
-1.32% -4.88% 1,885,105,437 02/06/2566
UGD
-2.30% 0.67% 1,047,674,551 01/06/2566
0.85% 3.09% 86,211,495 02/06/2566
UGH
-0.30% -0.10% 312,645,146 01/06/2566
-1.22% -3.11% 1,106,757,805 02/06/2566
-1.22% -3.11% 10,176,368,638 02/06/2566
-1.54% 5.96% 61,589,867 02/06/2566
2.44% -4.11% 3,019,646,871 01/06/2566
-0.19% -10.64% 23,899,293 01/06/2566
-1.38% -5.93% 4,291,861 02/06/2566
-1.38% -5.93% 426,709,213 02/06/2566
-3.43% - 233,989,686 01/06/2566
-1.29% -4.87% 431,165,861 01/06/2566
UNI
5.91% 5.11% 1,300,314,174 01/06/2566
4.25% -3.51% 87,182,941 01/06/2566
-1.62% -7.33% 120,293,085 02/06/2566
-3.68% -24.72% 34,292,175 01/06/2566
1.18% -5.74% 14,287,676 01/06/2566
1.18% -5.71% 157,972,420 01/06/2566
-0.31% -3.44% 309,603,018 02/06/2566
-0.31% -3.44% 132,537,972 02/06/2566
0.34% -1.89% 5,012,845 27/12/2564
1.64% -3.65% 295,765,581 01/06/2566
-0.35% 0.19% 2,872,268,644 01/06/2566
-0.91% -1.67% 71,644,088 02/06/2566
-0.91% -1.67% 16,530,305 02/06/2566
2.88% 7.81% 2,300,045,085 01/06/2566
0.12% -1.76% 178,305,611 01/06/2566
0.12% -1.72% 104,688,954 01/06/2566
-1.45% -5.30% 986,808,022 01/06/2566
- - 161,835,024 01/06/2566
-1.48% -6.73% 2,041,292,470 01/06/2566
-0.62% -1.87% 22,413,213 02/06/2566
-0.62% -1.87% 69,773,114 02/06/2566
-1.01% -1.86% 34,438,863 02/06/2566
-1.01% -1.86% 46,624,159 02/06/2566
USI
-1.44% -4.01% 581,248,410 02/06/2566
1.19% 1.41% 2,176,983,126 01/06/2566
UVO
2.53% -26.02% 85,147,436 01/06/2566

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.81% - 627,693,642 30/05/2566

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.86% 4.64% 6,757,608 02/06/2566
-2.05% -0.69% 36,947,794 06/06/2566
-0.84% 4.65% 90,256,012 02/06/2566

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% -56.17% 1,083,866,860 30/04/2566
0.00% -38.01% 136,448,156 30/04/2566
-1.19% -19.10% 233,073,872 02/06/2566

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 23A และ25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30 และ32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.uobam.co.th