UOBAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนกองทุน 159 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
KKF
-4.97% -7.38% 10,772,802 28/09/2566
-4.93% -8.95% 149,920,662 28/09/2566
-4.94% -9.94% 66,678,938 28/09/2566
TDF
-4.96% -10.95% 51,540,852 28/09/2566
TEF
-4.95% -6.19% 1,627,041,528 28/09/2566
-4.95% -7.15% 192,404,349 28/09/2566
-4.47% -4.46% 207,574,531 28/09/2566
-4.46% -4.09% 187,677,831 28/09/2566
-4.67% -4.15% 235,692,845 28/09/2566
-5.73% -3.25% 457,555,028 28/09/2566
-2.60% -3.36% 98,494,594 28/09/2566
-4.70% -8.64% 1,099,659,410 28/09/2566

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.21% 5,298,181,587 28/09/2566
0.16% 1.28% 509,520,039 28/09/2566
0.16% 0.92% 1,459,337,225 28/09/2566
0.15% 1.12% 1,757,375,955 28/09/2566
0.17% 1.16% 382,054,728 28/09/2566
0.17% 0.78% 2,540,584,801 28/09/2566
0.12% 1.03% 1,355,570,254 28/09/2566
0.15% 1.09% 5,859,870,606 28/09/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.47% 0.80% 119,963,662 28/09/2566
-0.33% 1.40% 1,109,282,934 28/09/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.12% - 291,503,979 28/09/2566
0.15% - 91,189,248 28/09/2566
0.06% - 5,761,326,254 28/09/2566
0.06% - 3,221,025,870 28/09/2566
-0.11% - 453,763,149 28/09/2566
- - 80,862,664 28/09/2566

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.50% -1.73% 906,689,282 27/09/2566
-0.49% -1.73% 9,971,139 27/09/2566
-1.01% -1.57% 51,149,888 28/09/2566
TBF
-3.00% -4.72% 355,121,106 28/09/2566
-1.54% -6.32% 253,138,767 26/09/2566
-1.54% -6.32% 1,552,681,823 26/09/2566
-1.24% - 299,521,912 27/09/2566
-4.53% -5.82% 731,379,711 28/09/2566

กองทุนรวม SSF
21 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.09% -9.52% 174,869,652 27/09/2566
-1.20% -37.09% 7,887,472 27/09/2566
-0.75% -0.56% 1,795,781 27/09/2566
0.38% - 2,378,643 27/09/2566
0.38% - 2,158,145 27/09/2566
-6.65% -5.25% 47,210,665 27/09/2566
-1.57% -0.24% 4,311,230 27/09/2566
-2.08% 7.53% 852,621 27/09/2566
-3.92% 2.43% 32,934,042 27/09/2566
-1.16% 1.56% 132,124,079 27/09/2566
-3.84% 7.63% 374,187,686 27/09/2566
-3.09% - 3,687,747 26/09/2566
-2.12% -0.45% 6,874,827 26/09/2566
-4.52% 10.45% 47,033,557 27/09/2566
-4.73% -4.97% 328,111,836 28/09/2566
0.15% 1.09% 110,564,449 28/09/2566
-3.81% 2.24% 123,108,061 27/09/2566
-2.19% -1.07% 13,303,159 26/09/2566
-2.78% -2.58% 100,977,390 26/09/2566
-3.73% - 1,609,977 27/09/2566
-2.68% 13.16% 54,453,252 27/09/2566

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.73% -4.98% 654,377,497 28/09/2566

กองทุนรวม LTF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.43% -5.70% 622,821,025 28/09/2566
-5.87% -8.89% 688,411,407 28/09/2566
-4.52% -5.48% 9,712,679,835 28/09/2566
-4.70% -5.26% 5,139,518,813 28/09/2566
-4.70% -5.26% 56,165,356 28/09/2566
-4.70% -5.26% 283,859,643 28/09/2566
-2.55% -3.34% 288,684,989 28/09/2566
-4.78% -7.44% 4,167,745,015 28/09/2566

กองทุนรวม RMF
22 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.48% -5.47% 1,511,723,345 28/09/2566
-0.83% -2.06% 31,034,442 28/09/2566
-0.16% -0.02% 55,646,600 28/09/2566
-0.49% 0.15% 69,219,365 28/09/2566
-0.39% 0.14% 62,978,739 28/09/2566
-0.80% 0.81% 43,587,990 28/09/2566
-4.48% -5.64% 1,482,115,285 28/09/2566
-0.41% 0.51% 418,798,275 28/09/2566
-0.01% 1.14% 383,945,310 28/09/2566
-1.07% -9.61% 641,239,616 27/09/2566
-1.57% -0.32% 88,954,787 27/09/2566
-1.19% 1.31% 381,664,823 27/09/2566
-3.82% 7.68% 983,363,123 27/09/2566
-3.83% 2.48% 592,419,175 27/09/2566
2.13% 12.35% 28,010,930 27/09/2566
-5.01% 8.95% 34,512,249 27/09/2566
-4.64% -4.30% 1,823,584,817 28/09/2566
-2.57% 2.40% 72,420,750 27/09/2566
-0.44% 0.01% 1,047,081,339 28/09/2566
-2.47% 8.69% 87,867,612 28/09/2566
0.00% 0.74% 246,664,842 28/09/2566
-2.73% 12.61% 123,102,555 27/09/2566

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
64 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.27% -14.57% 24,980,883 14/12/2565
2.78% 6.58% 15,410,625 27/09/2566
1.81% -4.87% 36,251,396 27/09/2566
EHD
-1.76% 20.72% 218,385,243 27/09/2566
GC
-0.71% -4.36% 171,378,793 27/09/2566
JSM
2.15% 12.50% 280,642,126 27/09/2566
UAI
-0.84% -0.84% 17,856,103 27/09/2566
-5.52% 26.85% 38,689,961 27/09/2566
5.30% -6.70% 794,569,124 27/09/2566
-1.09% -9.52% 5,161,804,875 27/09/2566
UCI
-1.20% -35.47% 2,537,343,242 27/09/2566
-0.75% -0.56% 80,478,723 27/09/2566
-0.75% -0.56% 136,606,171 27/09/2566
-5.92% 5.03% 41,118,449 26/09/2566
-0.97% 6.75% 26,518,506 27/09/2566
-0.97% 6.75% 484,739,392 27/09/2566
UES
-2.33% 10.30% 490,851,356 27/09/2566
0.37% 5.24% 280,884,320 27/09/2566
0.06% - 113,810 27/09/2566
UEV
-6.65% -5.25% 974,254,830 27/09/2566
0.22% 0.61% 383,834,692 27/09/2566
0.24% 1.00% 64,402,375 27/09/2566
-1.57% -0.24% 338,525,267 27/09/2566
-1.57% -0.24% 1,801,628,237 27/09/2566
UGD
-2.70% 7.64% 997,006,454 27/09/2566
1.97% 5.11% 86,809,239 27/09/2566
- - 904,595,547 27/09/2566
UGH
-3.92% 2.43% 272,195,449 27/09/2566
-1.16% 1.56% 939,426,990 27/09/2566
-1.16% 1.56% 9,718,732,108 27/09/2566
0.50% -0.13% 52,100,659 27/09/2566
-3.84% 7.63% 2,991,347,179 27/09/2566
-1.96% 2.42% 23,996,597 26/09/2566
-0.40% -2.41% 4,466,617 27/09/2566
-0.39% -2.41% 404,238,041 27/09/2566
-3.09% -2.22% 219,785,227 26/09/2566
-2.12% -0.45% 405,672,176 26/09/2566
UNI
-4.52% 10.45% 1,390,789,739 27/09/2566
3.80% 12.91% 114,092,212 27/09/2566
-0.88% -0.69% 107,621,420 27/09/2566
3.31% -9.63% 34,590,045 26/09/2566
6.59% -3.20% 15,234,631 27/09/2566
6.59% -3.19% 165,972,879 27/09/2566
-2.55% 2.43% 280,311,478 27/09/2566
-2.55% 2.43% 126,806,520 27/09/2566
4.13% 7.97% 298,467,245 27/09/2566
-3.81% 2.24% 2,749,831,826 27/09/2566
-0.72% 3.96% 96,365,850 27/09/2566
-0.72% 3.96% 16,926,748 27/09/2566
2.19% 12.21% 2,123,781,892 27/09/2566
0.37% 3.47% 162,183,251 26/09/2566
0.37% 3.47% 113,493,587 26/09/2566
-2.19% -1.07% 928,701,433 26/09/2566
-0.86% - 143,112,225 27/09/2566
-2.78% -2.58% 1,899,084,683 26/09/2566
-0.29% 2.66% 22,088,857 27/09/2566
-0.29% 2.66% 55,772,507 27/09/2566
-2.87% -2.98% 646,254,356 27/09/2566
-0.69% 3.97% 34,285,160 27/09/2566
-0.69% 3.97% 45,900,443 27/09/2566
USI
-0.96% 1.50% 526,161,858 27/09/2566
-3.73% -7.10% 165,568,237 27/09/2566
-2.68% 13.16% 2,101,047,874 27/09/2566
UVO
-2.61% -10.25% 79,157,919 27/09/2566

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.36% -10.22% 602,040,459 30/08/2566

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.80% 8.96% 7,049,820 27/09/2566
-2.50% 8.52% 32,374,619 28/09/2566
1.83% 9.10% 101,097,865 27/09/2566

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,033,252,963 31/08/2566
- - 140,099,289 31/08/2566
-4.80% -3.88% 208,390,780 27/09/2566

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 23A และ25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30 และ32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.uobam.co.th