UOBAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนกองทุน 169 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
KKF
0.84% -10.01% 10,405,681 11/04/2567
0.65% -10.66% 142,111,522 11/04/2567
0.64% -10.78% 63,385,519 11/04/2567
TDF
0.86% -9.88% 49,313,531 11/04/2567
TEF
0.83% -9.76% 1,600,645,175 11/04/2567
0.86% -9.82% 182,786,262 11/04/2567
0.99% -10.93% 181,842,021 11/04/2567
1.01% -10.64% 177,846,585 11/04/2567
0.88% -10.55% 219,622,944 11/04/2567
0.11% -9.88% 359,138,249 11/04/2567
0.19% -5.90% 91,454,502 11/04/2567
0.99% -9.59% 1,002,624,998 11/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 1.83% 6,684,664,259 11/04/2567
0.18% 1.88% 461,557,472 11/04/2567
0.19% 1.89% 1,539,668,063 11/04/2567
0.18% 1.82% 1,879,398,813 11/04/2567
0.21% 1.95% 158,566,092 11/04/2567
0.18% 1.59% 2,366,705,885 11/04/2567
0.17% 1.65% 1,314,820,731 11/04/2567
0.18% 1.74% 8,321,536,267 11/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.34% 1.15% 188,896,265 11/04/2567
-0.21% 1.67% 1,206,801,767 11/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% - 291,188,080 11/04/2567
0.92% - 94,116,179 11/04/2567
0.18% - 771,593,183 11/04/2567
- - 974,804,389 11/04/2567
0.19% - 3,242,320,963 17/01/2567
0.19% - 2,224,250,741 10/04/2567
0.18% - 1,455,226,417 11/04/2567
0.18% - 1,334,809,405 11/04/2567
0.18% - 405,615,006 11/04/2567
- - 478,901,685 11/04/2567
0.38% - 458,221,518 07/03/2567
0.08% - 81,220,894 11/04/2567

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.06% -1.29% 765,341,972 10/04/2567
0.06% -1.29% 8,949,866 10/04/2567
-0.34% -0.87% 37,996,671 11/04/2567
TBF
0.04% -5.24% 347,225,479 11/04/2567
-0.38% -5.08% 227,512,987 09/04/2567
-0.38% -5.08% 1,309,378,089 09/04/2567
0.09% - 144,506,118 11/04/2567
0.02% - 1,288,166,073 09/04/2567
0.62% -10.29% 670,492,755 11/04/2567

กองทุนรวม SSF
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.24% -20.80% 181,739,203 10/04/2567
-2.53% -40.30% 9,430,687 09/04/2567
-1.84% 0.07% 2,789,842 10/04/2567
1.73% 22.74% 13,726,718 10/04/2567
0.53% 21.25% 6,240,900 10/04/2567
-0.62% -13.21% 58,565,238 10/04/2567
-0.93% 6.35% 7,569,014 10/04/2567
0.07% 12.88% 4,435,376 09/04/2567
-2.45% 2.08% 37,662,318 09/04/2567
-0.83% 2.70% 293,754,377 10/04/2567
-0.76% 14.04% 485,223,453 09/04/2567
0.02% - 3,175,565 09/04/2567
-1.18% -1.41% 4,411,493 09/04/2567
0.20% 3.25% 7,708,219 03/04/2567
0.32% 21.91% 64,285,526 09/04/2567
0.95% -10.00% 371,455,976 11/04/2567
0.18% 1.74% 176,692,256 11/04/2567
-2.54% 2.40% 144,507,684 09/04/2567
0.14% 3.70% 14,552,474 03/04/2567
-1.01% - 1,023,026 09/04/2567
-0.08% 4.03% 113,046,721 03/04/2567
0.50% 4.90% 2,471,152 09/04/2567
-1.11% 12.72% 74,650,674 09/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.95% -10.00% 622,318,618 11/04/2567

กองทุนรวม LTF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.65% -7.81% 567,139,439 11/04/2567
0.97% -10.80% 638,082,229 11/04/2567
0.63% -9.54% 8,728,754,166 11/04/2567
0.87% -10.41% 4,641,883,655 11/04/2567
0.87% -10.41% 52,415,956 11/04/2567
-8.38% -18.63% 1,244 11/04/2567
0.21% -5.76% 255,674,669 11/04/2567
0.92% -10.42% 3,765,491,793 11/04/2567

กองทุนรวม RMF
22 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.61% -9.46% 1,535,789,033 11/04/2567
-0.68% -0.17% 31,139,767 11/04/2567
-1.28% -0.92% 36,034,932 11/04/2567
-0.06% -0.20% 69,739,097 11/04/2567
-0.05% 0.08% 63,254,102 11/04/2567
-0.49% -0.05% 44,211,843 11/04/2567
0.58% -9.68% 1,425,968,273 11/04/2567
-0.31% 1.20% 464,803,176 11/04/2567
0.10% 1.52% 421,336,162 11/04/2567
2.27% -20.81% 634,665,271 10/04/2567
-0.92% 6.33% 99,256,539 10/04/2567
-0.86% 2.57% 709,776,137 10/04/2567
-0.74% 14.24% 1,233,001,354 09/04/2567
-2.47% 2.51% 644,703,944 09/04/2567
2.17% 19.91% 32,510,566 09/04/2567
0.04% 20.49% 51,035,070 09/04/2567
0.81% -10.84% 1,744,587,103 11/04/2567
-1.33% 7.32% 88,489,271 10/04/2567
-0.31% 0.89% 1,126,195,039 11/04/2567
6.73% 10.89% 109,283,709 11/04/2567
0.11% 1.32% 253,326,919 11/04/2567
-1.12% 12.39% 163,510,627 09/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
64 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.53% 16.74% 15,285,080 09/04/2567
BIC
7.19% -5.39% 33,141,214 10/04/2567
EHD
0.86% 9.63% 264,648,039 10/04/2567
GC
3.15% 2.34% 165,428,732 10/04/2567
JSM
2.21% 20.28% 249,530,910 09/04/2567
UAI
-0.24% 1.10% 17,994,581 10/04/2567
-5.82% 18.36% 45,578,465 10/04/2567
-4.94% -33.78% 569,619,532 10/04/2567
2.24% -20.79% 4,581,848,448 10/04/2567
UCI
-2.49% -40.24% 2,076,631,956 09/04/2567
-1.84% 0.04% 59,183,975 10/04/2567
-1.84% 0.04% 175,677,482 10/04/2567
-4.33% 1.49% 38,860,957 09/04/2567
0.23% 12.25% 32,470,457 10/04/2567
0.23% 12.21% 527,824,078 10/04/2567
UES
-0.83% 9.11% 463,966,459 10/04/2567
1.73% 22.77% 303,072,701 10/04/2567
1.24% 18.96% 1,379,841 10/04/2567
UEV
-0.62% -13.24% 934,881,688 10/04/2567
0.27% 1.91% 237,230,448 09/04/2567
0.29% 2.19% 54,268,508 09/04/2567
-0.93% 6.34% 349,524,593 10/04/2567
-0.93% 6.34% 1,910,512,739 10/04/2567
UGD
-1.64% 7.08% 1,133,261,078 09/04/2567
0.19% 7.11% 88,329,371 10/04/2567
0.07% 12.88% 2,096,728,299 09/04/2567
UGH
-2.45% 2.07% 272,934,366 09/04/2567
-0.83% 2.70% 1,252,198,102 10/04/2567
-0.83% 2.70% 13,707,512,464 10/04/2567
1.22% -8.78% 47,882,770 10/04/2567
-0.76% 14.04% 3,480,529,209 09/04/2567
-2.43% 17.25% 28,010,211 09/04/2567
-0.05% 0.55% 7,606,469 10/04/2567
-0.05% 0.55% 381,625,224 10/04/2567
-1.18% -1.41% 219,717,868 09/04/2567
0.20% 3.25% 283,080,653 03/04/2567
UNI
0.32% 21.89% 1,643,076,389 09/04/2567
1.57% 26.30% 840,782,522 09/04/2567
-0.25% 1.31% 106,330,100 10/04/2567
8.89% 4.58% 41,831,128 09/04/2567
1.38% 22.15% 16,364,563 05/04/2567
1.38% 22.17% 177,861,267 05/04/2567
-1.28% 7.43% 182,593,056 10/04/2567
-1.28% 7.43% 59,784,974 10/04/2567
3.40% 16.89% 333,283,085 09/04/2567
-2.54% 2.39% 2,693,135,941 09/04/2567
-0.39% 5.37% 150,335,399 10/04/2567
-0.39% 5.37% 11,672,943 10/04/2567
2.19% 20.43% 1,519,331,639 09/04/2567
0.37% 9.27% 146,473,956 09/04/2567
0.37% 9.27% 102,833,665 09/04/2567
0.14% 3.69% 726,666,893 03/04/2567
- - 1,137,672,307 30/09/2566
-1.01% - 133,683,144 09/04/2567
-0.08% 4.03% 1,484,611,768 03/04/2567
-0.54% 3.64% 18,272,968 10/04/2567
-0.54% 3.64% 54,468,144 10/04/2567
-0.03% 11.16% 826,532,990 10/04/2567
-0.40% 5.29% 36,140,540 10/04/2567
-0.40% 5.29% 45,563,486 10/04/2567
USI
-1.82% 0.41% 482,008,790 10/04/2567
0.50% 4.89% 161,817,551 09/04/2567
-1.11% 12.71% 2,293,498,424 09/04/2567
UVO
0.36% 11.52% 88,853,359 09/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.05% -11.11% 574,081,031 28/03/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
10.59% 22.37% 7,418,796 09/04/2567
6.70% 10.65% 64,070,271 11/04/2567
10.63% 22.70% 144,914,836 09/04/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,003,276,383 29/02/2567
- - 120,496,230 29/02/2567
-1.00% -3.77% 195,429,024 10/04/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 23A และ25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30 และ32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.uobam.co.th