KKP SET50 ESG
กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG ชนิดทั่วไป
ความเสี่ยง
ค่า Beta (ดัชนีที่ใช้เปรียบเทียบคือ SET Total Return Index )
Beta 1 ปีBeta 3 ปีBeta 5 ปี
0.93 0.92 -
ข้อมูล ณ วันที่ 20/05/2567
ดัชนีวัดความผันผวน (Volatility Measurements)
PeriodStandard DeviationSharpe RatioInformation Ratio
1 ปี 11.80 -0.43 0.31
3 ปี 11.58 -0.03 0.15
5 ปี - - -
ข้อมูล ณ วันที่ 20/05/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง