KKPAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
จำนวนกองทุน 124 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.05% -10.41% 56,960,367 10/04/2567
2.05% -10.41% 459,111,135 10/04/2567
2.09% -9.54% 0 10/04/2567
2.09% -9.48% 0 10/04/2567
2.31% -1.14% 344,626,475 10/04/2567
2.31% -1.14% 0 10/04/2567
2.31% -1.13% 696 10/04/2567
2.64% -6.78% 73,121,962 10/04/2567
3.76% -5.89% 831,422,390 10/04/2567
3.76% -5.89% 0 10/04/2567
3.76% -5.89% 0 10/04/2567
-0.17% -9.54% 189,058,175 10/04/2567
-0.17% -9.37% 328 10/04/2567
-0.22% -10.11% 47,074,195 10/04/2567
-0.22% -10.11% 0 10/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.20% 1.85% 16,075,629,416 10/04/2567
0.24% 2.24% 65,996,986,580 10/04/2567
0.26% 2.47% 648,591,287 10/04/2567
0.24% 2.24% 55,743,977 10/04/2567
0.15% 2.23% 6,958,672,789 10/04/2567
0.15% 2.23% 0 10/04/2567
0.15% 2.23% 0 10/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 2.28% 4,200,373,706 10/04/2567
0.02% 2.28% 10,113,648 10/04/2567
0.05% 2.64% 294,772,828 10/04/2567
0.02% 2.22% 55,627,932 10/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 2.27% 388,881,292 29/03/2567
0.23% - 1,640,295,194 09/04/2567

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.09% 7.26% 7,336,867,549 09/04/2567
2.75% 8.83% 654,415,164 09/04/2567
1.02% 4.55% 1,577,826,256 09/04/2567
0.43% 3.27% 200,695,439 09/04/2567

กองทุนรวม SSF
29 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.05% -10.41% 61,413,463 10/04/2567
0.02% 2.28% 266,999,425 10/04/2567
1.39% - 10,573,760 09/04/2567
2.31% -1.14% 20,423,601 10/04/2567
-0.58% 9.45% 7,399,752 09/04/2567
-1.89% 2.56% 4,034,337 09/04/2567
0.67% 16.77% 132,881,708 09/04/2567
3.55% 29.48% 53,812,332 09/04/2567
1.64% 5.98% 8,827,571 09/04/2567
-2.25% -0.47% 3,723,065 09/04/2567
0.06% 4.90% 33,754,941 09/04/2567
0.20% 1.85% 100,614,532 10/04/2567
0.75% 35.83% 53,506,824 09/04/2567
3.55% - 5,457,063 09/04/2567
1.22% 17.74% 380,891,670 09/04/2567
4.08% - 35,196,220 09/04/2567
0.24% 2.24% 48,573,411 10/04/2567
0.79% -4.54% 14,283,829 09/04/2567
-1.64% 52.89% 71,938,386 09/04/2567
2.64% -6.78% 213,361,636 10/04/2567
2.75% 8.83% 51,995,207 09/04/2567
1.02% 4.55% 14,478,004 09/04/2567
0.43% 3.27% 920,105 09/04/2567
2.09% 7.26% 171,422,254 09/04/2567
3.76% -5.89% 3,848,916 10/04/2567
-0.17% -9.54% 9,594,629 10/04/2567
0.15% 2.23% 14,290,475 10/04/2567
0.76% 50.11% 290,163,158 09/04/2567
-0.22% -10.11% 1,218,375 10/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.64% -6.78% 416,098,293 10/04/2567

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.33% -11.14% 4,992,934,029 10/04/2567
-0.16% -9.53% 392,884,809 10/04/2567

กองทุนรวม RMF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.22% -5.33% 296,223,014 10/04/2567
2.67% -4.71% 1,853,733,077 10/04/2567
0.69% 16.75% 472,077,971 09/04/2567
3.54% 29.48% 329,327,657 09/04/2567
0.03% 2.76% 1,009,649,688 10/04/2567
0.21% 2.09% 329,259,126 10/04/2567
1.31% 17.91% 223,451,159 09/04/2567
0.76% -5.08% 350,334,357 09/04/2567
2.08% 7.04% 341,104,816 09/04/2567
0.75% 50.04% 101,308,194 09/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
42 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.39% -19.63% 58,425,810 09/04/2567
1.39% -19.62% 0 09/04/2567
0.82% - 381,415,458 09/04/2567
3.85% - 245,334,785 09/04/2567
1.29% - 650,818,228 05/04/2567
1.29% - 111,806,632 05/04/2567
-2.29% 7.88% 167,219,348 09/04/2567
-0.58% 9.45% 140,703,895 09/04/2567
-1.89% 2.56% 1,085,575,091 09/04/2567
-1.89% 0.39% 2 09/04/2567
-1.89% 2.56% 22,790,568 09/04/2567
3.55% 29.48% 8,177,296,304 09/04/2567
0.67% 16.77% 2,133,510,557 09/04/2567
0.67% 16.77% 4,491,337 09/04/2567
0.67% 16.77% 40 09/04/2567
0.67% 16.69% 0 09/04/2567
1.64% 5.98% 529,557,958 09/04/2567
-2.25% -0.47% 757,418,047 09/04/2567
-2.25% -0.47% 12 09/04/2567
-2.25% -0.47% 20,642,050 09/04/2567
- - 143,279,736 09/04/2567
- - 352,318,789 09/04/2567
0.06% 4.90% 368,251,996 09/04/2567
0.06% 4.90% 0 09/04/2567
0.06% 4.90% 812,922,906 09/04/2567
0.75% 35.83% 6,360,087,752 09/04/2567
3.55% - 161,584,460 09/04/2567
3.82% - 52,357,042 09/04/2567
3.58% - 4,278,000,952 09/04/2567
1.22% 17.74% 2,175,840,678 09/04/2567
1.27% 18.38% 22,447,966 09/04/2567
1.22% 17.69% 1 09/04/2567
4.08% - 575,155,763 09/04/2567
4.13% - 13,630,340 09/04/2567
4.08% - 48,681,633 09/04/2567
-1.64% 52.89% 1,065,738,070 09/04/2567
-1.64% 52.89% 4,056 09/04/2567
-1.64% 52.89% 29,815,523 09/04/2567
0.76% 50.11% 1,852,529,810 09/04/2567
0.76% 50.11% 24 09/04/2567
0.76% 50.11% 0 09/04/2567
3.17% 17.38% 5,442,339,833 09/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.25% 1.25% 353,315,678 28/03/2567
1.25% 1.25% 218,714,021 28/03/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
8.47% 18.61% 32,203,050 09/04/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.98% -16.14% 607,869,781 09/04/2567
-0.97% -16.20% 436,380,638 09/04/2567
0.00% -22.78% 323,829,143 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอเลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Home Page
https://am.kkpfg.com/