KKPAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
จำนวนกองทุน 133 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.54% -12.21% 19,351,827 13/06/2567
-4.54% -12.21% 431,012,876 13/06/2567
-5.12% -11.93% 0 13/06/2567
-5.12% -11.84% 0 13/06/2567
-2.85% -4.82% 324,849,459 13/06/2567
-2.85% -4.82% 0 13/06/2567
-2.87% -4.83% 0 13/06/2567
-3.89% -11.38% 70,212,286 13/06/2567
-4.03% -8.02% 742,574,448 13/06/2567
-4.03% -8.02% 0 13/06/2567
-4.03% -8.02% 0 13/06/2567
-3.08% -10.24% 147,888,126 13/06/2567
-4.87% -11.72% 0 13/06/2567
-2.49% -15.76% 53,306,579 13/06/2567
-2.49% -15.76% 0 13/06/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.96% 18,601,152,072 13/06/2567
0.18% 2.36% 79,408,154,129 13/06/2567
0.21% 2.60% 487,912,071 13/06/2567
0.18% 2.36% 67,289,324 13/06/2567
0.20% 2.45% 8,392,340,513 13/06/2567
0.20% 2.45% 0 13/06/2567
0.20% 2.45% 0 13/06/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.34% 2.74% 4,259,585,744 13/06/2567
0.34% 2.74% 7,350,737 13/06/2567
0.37% 3.10% 297,575,383 13/06/2567
0.34% 2.71% 52,729,740 13/06/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.26% 2.28% 158,489,365 11/06/2567
0.23% - 1,640,295,194 09/04/2567

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.92% 8.69% 7,171,914,745 12/06/2567
1.35% 10.87% 639,629,395 12/06/2567
0.54% 5.46% 1,446,182,896 12/06/2567
0.34% 3.81% 195,477,313 12/06/2567

กองทุนรวม SSF
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.54% -12.21% 58,530,826 13/06/2567
0.34% 2.74% 278,554,505 13/06/2567
-4.61% - 13,188,451 12/06/2567
-2.85% -4.82% 19,821,353 13/06/2567
1.01% - 116,099 12/06/2567
1.34% - 468,096 12/06/2567
0.25% 7.40% 7,506,990 12/06/2567
-4.62% -0.46% 4,208,541 12/06/2567
2.36% 14.76% 142,280,746 12/06/2567
2.78% 25.93% 60,981,109 12/06/2567
2.58% 7.66% 8,870,031 12/06/2567
0.54% 1.76% 3,807,404 12/06/2567
0.33% 5.86% 35,522,732 12/06/2567
0.16% 1.96% 106,223,853 13/06/2567
6.84% 27.64% 60,937,397 12/06/2567
7.17% - 8,657,212 12/06/2567
2.16% 15.93% 393,147,290 12/06/2567
2.49% - 43,145,695 12/06/2567
0.18% 2.36% 50,580,895 13/06/2567
-2.81% -7.50% 13,500,906 12/06/2567
13.19% 44.13% 81,898,344 12/06/2567
-3.89% -11.38% 204,280,766 13/06/2567
1.35% 10.87% 52,860,393 12/06/2567
0.54% 5.46% 14,377,621 12/06/2567
0.34% 3.81% 933,994 12/06/2567
0.92% 8.69% 173,106,708 12/06/2567
-4.03% -8.02% 3,604,654 13/06/2567
-3.09% -10.24% 9,353,246 13/06/2567
0.20% 2.45% 15,898,107 13/06/2567
8.82% 40.16% 314,270,982 12/06/2567
-2.49% -15.76% 1,184,145 13/06/2567
- - 1,014,461 12/06/2567
- - 177,556 12/06/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.89% -11.38% 393,754,680 13/06/2567

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.71% -11.48% 4,671,633,664 13/06/2567
-3.08% -10.20% 376,296,401 13/06/2567

กองทุนรวม RMF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.30% -7.47% 281,132,991 13/06/2567
-3.29% -6.85% 1,755,224,210 13/06/2567
2.38% 14.73% 489,552,305 12/06/2567
2.68% 25.69% 359,605,066 12/06/2567
0.31% 3.19% 1,039,988,171 13/06/2567
0.19% 2.23% 341,250,309 13/06/2567
2.19% 16.10% 238,549,181 12/06/2567
-2.84% -8.00% 326,561,170 12/06/2567
0.91% 8.47% 344,310,232 12/06/2567
8.60% 39.89% 114,263,877 12/06/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
46 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.61% -8.64% 63,967,823 12/06/2567
-4.61% -8.64% 0 12/06/2567
1.01% - 412,500,778 12/06/2567
1.34% - 313,914,035 12/06/2567
0.57% - 944,191,832 11/06/2567
0.57% - 204,108,415 11/06/2567
1.37% 7.15% 151,993,009 12/06/2567
0.25% 7.40% 99,394,745 12/06/2567
-4.62% -0.46% 1,133,172,699 12/06/2567
-4.62% -2.74% 2 12/06/2567
-4.62% -0.46% 27,186,414 12/06/2567
2.78% 25.93% 5,211,017,970 12/06/2567
2.36% 14.76% 2,296,091,446 12/06/2567
2.36% 14.76% 4,698,009 12/06/2567
2.36% 14.76% 41 12/06/2567
2.36% 14.68% 0 12/06/2567
2.58% 7.66% 518,174,063 12/06/2567
0.54% 1.75% 724,914,415 12/06/2567
0.54% 1.75% 12 12/06/2567
0.54% 1.75% 24,372,858 12/06/2567
-1.04% - 160,729,909 12/06/2567
-1.41% - 482,740,118 12/06/2567
0.33% 5.86% 346,169,492 12/06/2567
0.33% 5.86% 0 12/06/2567
0.33% 5.86% 693,413,243 12/06/2567
6.84% 27.64% 5,424,430,120 12/06/2567
7.17% - 434,550,363 12/06/2567
7.20% - 81,100,429 12/06/2567
7.20% - 4,615,349,955 12/06/2567
2.16% 15.93% 2,130,267,004 12/06/2567
2.21% 16.56% 23,006,731 12/06/2567
2.16% 15.88% 1 12/06/2567
2.49% - 889,309,324 12/06/2567
2.54% - 14,146,575 12/06/2567
2.49% - 60,842,269 12/06/2567
13.19% 44.13% 1,160,089,573 12/06/2567
13.19% 44.13% 4,498 12/06/2567
13.19% 44.13% 40,994,915 12/06/2567
8.83% 40.16% 3,298,708,041 12/06/2567
8.82% 40.16% 25 12/06/2567
8.82% 40.16% 0 12/06/2567
2.10% - 668,265,831 12/06/2567
- - 0 12/06/2567
2.58% - 151,795,522 12/06/2567
- - 0 12/06/2567
8.47% 27.07% 6,158,193,896 12/06/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.60% 2.78% 287,982,324 31/05/2567
-0.60% 6.13% 199,611,948 31/05/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.21% 19.47% 37,072,303 12/06/2567
-4.21% - 0 12/06/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.98% -16.14% 546,288,818 12/06/2567
-0.97% -16.20% 404,763,326 12/06/2567
0.00% -22.78% 323,829,143 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอเลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Home Page
https://am.kkpfg.com/