KKPAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
จำนวนกองทุน 115 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.38% -17.29% 17,608,337 07/12/2566
-0.38% -17.29% 465,003,006 07/12/2566
-0.33% -17.39% 0 07/12/2566
-0.33% - 0 07/12/2566
0.62% -10.99% 328,621,010 07/12/2566
0.62% -10.99% 0 07/12/2566
0.62% - 666 07/12/2566
-2.74% -10.36% 63,073,137 07/12/2566
3.99% -21.10% 711,286,012 07/12/2566
3.99% -21.10% 0 07/12/2566
3.99% - 0 07/12/2566
-2.87% -11.90% 185,309,122 07/12/2566
-2.86% - 330 07/12/2566
-1.64% -13.69% 21,275,652 07/12/2566
-1.65% - 0 07/12/2566

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.48% 12,257,813,669 07/12/2566
0.22% 1.81% 54,518,431,224 07/12/2566
0.24% 2.03% 1,109,027,877 07/12/2566
0.22% - 29,498,019 07/12/2566
0.26% 1.83% 4,390,468,970 07/12/2566
0.26% 1.83% 0 07/12/2566
0.26% - 0 07/12/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.65% 1.93% 2,765,817,310 07/12/2566
0.65% 2.06% 1,174,944 07/12/2566
0.68% 2.29% 308,500,139 07/12/2566
0.65% - 12,169,786 07/12/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 2.01% 82,726,182 31/10/2566
0.24% 1.88% 389,388,207 30/11/2566
0.23% - 1,251,207,652 30/11/2566
0.28% - 1,628,738,757 30/11/2566

กองทุนรวมผสม
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
16.39% 1.28% 20,062,574 30/11/2566
2.35% -0.92% 7,112,719,789 06/12/2566
2.48% -2.25% 613,156,205 06/12/2566
2.12% 0.20% 1,618,468,274 06/12/2566
2.05% 0.25% 248,479,247 06/12/2566

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.74% -10.36% 402,603,831 07/12/2566

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.37% -20.03% 5,114,978,395 07/12/2566
-2.87% -10.44% 420,938,239 07/12/2566

กองทุนรวม RMF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.13% -9.06% 289,378,515 07/12/2566
1.86% -17.13% 1,738,025,353 07/12/2566
3.69% 7.63% 338,338,667 06/12/2566
3.11% 12.14% 191,922,254 06/12/2566
0.71% 2.31% 681,403,502 07/12/2566
0.20% 1.70% 240,995,472 07/12/2566
3.71% 8.39% 152,424,231 06/12/2566
3.15% -5.15% 348,441,076 06/12/2566
2.31% -1.08% 297,026,505 06/12/2566
5.17% 36.08% 53,132,764 06/12/2566

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.13% - 156,715,916 06/12/2566
-6.13% - 0 06/12/2566
5.18% -4.36% 158,522,077 06/12/2566
7.08% -1.61% 136,645,582 06/12/2566
6.44% 1.29% 1,214,252,064 06/12/2566
6.44% -0.50% 2 06/12/2566
6.44% - 11,780,783 06/12/2566
3.12% 12.16% 5,746,880,906 06/12/2566
3.66% 7.97% 2,313,121,725 06/12/2566
3.66% 7.97% 1,985,790 06/12/2566
3.66% 7.97% 35 06/12/2566
3.66% - 0 06/12/2566
4.51% -0.29% 612,459,158 06/12/2566
3.77% -1.71% 789,642,667 06/12/2566
3.77% -1.71% 12 06/12/2566
3.77% - 12,254,241 06/12/2566
3.51% 1.46% 372,592,585 06/12/2566
3.51% - 0 06/12/2566
3.51% 1.46% 855,189,446 06/12/2566
3.96% 30.94% 5,620,720,640 06/12/2566
3.75% 8.63% 2,370,300,836 06/12/2566
3.79% 9.21% 21,252,865 06/12/2566
3.76% - 340,003 06/12/2566
3.18% - 69,251,616 06/12/2566
3.18% - 0 06/12/2566
3.18% - 0 06/12/2566
5.87% 30.25% 744,777,188 06/12/2566
5.87% 30.25% 3,056 06/12/2566
5.87% - 0 06/12/2566
5.34% 36.56% 1,586,680,536 06/12/2566
5.33% 35.63% 19 06/12/2566
5.33% - 0 06/12/2566
2.29% 5.50% 4,357,229,841 06/12/2566

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.66% - 365,181,696 30/11/2565
-6.66% - 229,805,902 30/11/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.11% 14.06% 37,374,869 06/12/2566

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.98% -16.14% 608,537,319 06/12/2566
-0.97% -16.20% 456,663,512 06/12/2566
0.00% -22.78% 323,829,143 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอเลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Home Page
https://am.kkpfg.com/