UOBSG-N
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
ค่าธรรมเนียม (Fees)
ค่าธรรมเนียมการขาย
Front end Fee
ไม่เกิน 2.00%
(เก็บจริง 0.00%)
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน
Back end Fee
ไม่เกิน 2.00%
(เก็บจริง 0.00%)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
Switching Fee
ไม่เกิน 2.00%
ค่าใช้จ่าย (Expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
Management Fee
ไม่เกิน 1.61% ต่อปี
(เก็บจริง 0.96% ต่อปี)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม
Total Expense Ratio
1.16%
รายละเอียดการซื้อ (Purchase Details)
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
Initial
0.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป
Additional
0.00 บาท
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง