UOBAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนกองทุน 159 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
KKF
-1.61% -7.10% 11,025,472 22/09/2566
-1.57% -8.72% 153,463,263 22/09/2566
-1.58% -9.69% 68,244,884 22/09/2566
TDF
-1.60% -10.69% 52,748,710 22/09/2566
TEF
-1.61% -5.88% 1,665,073,161 22/09/2566
-1.60% -6.87% 196,904,640 22/09/2566
-1.64% -4.35% 212,150,450 22/09/2566
-1.64% -4.01% 191,793,178 22/09/2566
-1.71% -4.00% 240,977,730 22/09/2566
-2.37% -2.78% 469,831,907 22/09/2566
2.34% -2.99% 99,888,493 22/09/2566
-1.47% -8.31% 1,132,859,069 22/09/2566

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.19% 5,300,081,711 22/09/2566
0.16% 1.25% 503,799,024 22/09/2566
0.15% 0.89% 1,561,586,697 22/09/2566
0.15% 1.10% 1,756,862,485 22/09/2566
0.16% 1.11% 381,896,492 22/09/2566
0.15% 0.65% 2,551,328,950 22/09/2566
0.13% 1.01% 1,361,881,121 22/09/2566
0.14% 1.07% 5,856,394,915 22/09/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.44% 0.57% 119,987,559 22/09/2566
-0.28% 1.12% 1,109,413,088 22/09/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.10% - 291,446,528 22/09/2566
0.18% - 91,186,441 22/09/2566
0.07% - 5,760,290,422 22/09/2566
0.07% - 3,220,469,816 22/09/2566
-0.06% - 453,855,540 22/09/2566
- - 80,846,204 22/09/2566

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.38% -2.37% 909,687,083 21/09/2566
-0.38% -2.36% 10,895,722 21/09/2566
-0.61% -1.81% 51,291,828 22/09/2566
TBF
-1.27% -4.98% 359,377,459 22/09/2566
-0.46% -7.37% 256,501,689 20/09/2566
-0.46% -7.37% 1,599,384,203 20/09/2566
0.91% - 299,863,698 21/09/2566
-1.40% -5.58% 746,403,238 22/09/2566

กองทุนรวม SSF
21 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.23% -12.10% 173,597,182 21/09/2566
-5.96% -39.29% 7,635,656 21/09/2566
0.61% -2.28% 1,809,412 21/09/2566
1.32% - 2,361,075 21/09/2566
1.31% - 2,129,707 21/09/2566
-5.05% -9.11% 47,712,604 21/09/2566
-0.22% -2.10% 4,318,354 21/09/2566
-0.16% 4.45% 865,886 21/09/2566
-2.95% 0.96% 33,265,285 21/09/2566
0.26% 0.08% 132,228,328 21/09/2566
-2.54% 4.33% 378,103,253 21/09/2566
1.60% - 3,811,031 20/09/2566
0.24% -1.41% 7,600,441 20/09/2566
-3.11% 6.96% 47,596,177 21/09/2566
-1.49% -4.88% 334,751,105 22/09/2566
0.14% 1.07% 109,701,878 22/09/2566
-2.88% 0.83% 124,084,710 21/09/2566
0.46% -1.72% 13,585,798 20/09/2566
0.44% -2.94% 103,683,851 20/09/2566
-1.03% - 1,637,914 21/09/2566
-0.52% 10.35% 55,347,228 21/09/2566

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.49% -4.88% 670,473,907 22/09/2566

กองทุนรวม LTF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.20% -5.72% 634,709,729 22/09/2566
-2.73% -8.22% 707,306,949 22/09/2566
-1.41% -5.29% 9,926,880,783 22/09/2566
-1.54% -5.11% 5,265,466,844 22/09/2566
-1.54% -5.11% 57,539,904 22/09/2566
-1.54% -5.11% 290,806,606 22/09/2566
2.40% -2.97% 295,247,486 22/09/2566
-1.60% -7.14% 4,271,661,696 22/09/2566

กองทุนรวม RMF
22 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.40% -5.29% 1,541,966,465 22/09/2566
-0.84% -2.12% 31,033,165 22/09/2566
-0.02% -0.23% 55,690,513 22/09/2566
-0.38% -0.56% 69,268,333 22/09/2566
-0.29% -0.47% 63,019,617 22/09/2566
-0.73% -0.25% 43,609,948 22/09/2566
-1.39% -5.48% 1,512,506,146 22/09/2566
-0.28% 0.33% 421,780,477 22/09/2566
0.01% 1.00% 383,536,322 22/09/2566
-0.22% -12.10% 636,462,659 21/09/2566
-0.22% -2.18% 89,548,065 21/09/2566
0.24% -0.15% 383,978,082 21/09/2566
-2.52% 4.34% 992,159,485 21/09/2566
-2.90% 1.01% 597,973,544 21/09/2566
3.07% 9.03% 27,671,968 21/09/2566
-3.54% 5.11% 34,883,981 21/09/2566
-1.63% -4.07% 1,865,106,245 22/09/2566
-0.91% 0.03% 73,768,259 21/09/2566
-0.30% -0.07% 1,048,324,851 22/09/2566
1.08% 8.17% 90,303,103 22/09/2566
0.01% 0.65% 246,301,079 22/09/2566
-0.57% 9.87% 125,582,633 21/09/2566

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
64 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.27% -14.57% 24,980,883 14/12/2565
2.47% 4.26% 15,208,695 21/09/2566
2.40% -6.58% 35,951,731 21/09/2566
EHD
0.59% 17.98% 224,221,614 21/09/2566
GC
-1.78% -7.65% 166,189,245 21/09/2566
JSM
3.08% 9.07% 279,894,993 21/09/2566
UAI
0.24% -3.10% 17,942,050 21/09/2566
-5.06% 21.79% 38,175,441 21/09/2566
1.66% -12.01% 760,651,007 21/09/2566
-0.23% -12.10% 5,146,191,906 21/09/2566
UCI
-5.96% -37.73% 2,473,422,699 21/09/2566
0.61% -2.28% 81,132,089 21/09/2566
0.61% -2.28% 137,721,840 21/09/2566
0.59% 2.94% 42,860,910 20/09/2566
0.49% 1.80% 26,662,533 21/09/2566
0.49% 1.80% 487,321,679 21/09/2566
UES
0.16% 5.13% 502,687,788 21/09/2566
1.32% 3.71% 280,077,470 21/09/2566
0.96% - 108,760 21/09/2566
UEV
-5.05% -9.11% 985,922,989 21/09/2566
0.14% 0.34% 389,568,090 21/09/2566
0.17% 0.94% 64,365,802 21/09/2566
-0.22% -2.10% 341,762,591 21/09/2566
-0.22% -2.10% 1,816,630,210 21/09/2566
UGD
-1.21% 4.23% 1,010,586,368 21/09/2566
0.97% 4.33% 85,910,129 21/09/2566
- - 916,807,242 21/09/2566
UGH
-2.95% 0.96% 277,539,204 21/09/2566
0.26% 0.08% 947,489,359 21/09/2566
0.26% 0.08% 9,874,221,177 21/09/2566
-0.19% -0.82% 52,508,760 21/09/2566
-2.54% 4.33% 3,017,571,084 21/09/2566
3.05% 1.13% 24,798,427 20/09/2566
0.16% -4.00% 4,489,608 21/09/2566
0.16% -4.00% 407,311,007 21/09/2566
1.60% -2.99% 228,791,252 20/09/2566
0.24% -1.41% 415,066,472 20/09/2566
UNI
-3.11% 6.96% 1,406,836,146 21/09/2566
2.38% 8.95% 112,628,217 21/09/2566
0.23% -2.97% 108,348,933 21/09/2566
4.37% -10.27% 34,210,081 20/09/2566
4.83% -6.13% 15,038,651 20/09/2566
4.83% -6.12% 163,841,551 20/09/2566
-0.92% 0.09% 284,699,439 21/09/2566
-0.92% 0.09% 128,790,910 21/09/2566
3.77% 5.60% 294,581,716 21/09/2566
-2.88% 0.83% 2,772,921,480 21/09/2566
0.32% 1.78% 96,029,340 21/09/2566
0.32% 1.78% 17,049,461 21/09/2566
3.13% 8.88% 2,102,599,713 21/09/2566
0.82% 2.70% 163,107,988 20/09/2566
0.82% 2.70% 113,902,576 20/09/2566
0.46% -1.72% 951,349,424 20/09/2566
-0.66% - 143,483,783 21/09/2566
0.44% -2.94% 1,959,799,857 20/09/2566
0.23% 0.84% 22,162,856 21/09/2566
0.23% 0.84% 55,949,260 21/09/2566
-1.47% -1.75% 654,468,516 21/09/2566
0.35% 1.76% 34,512,884 21/09/2566
0.35% 1.76% 46,205,316 21/09/2566
USI
-0.36% -0.99% 530,000,215 21/09/2566
-1.03% -4.73% 170,130,593 21/09/2566
-0.52% 10.35% 2,143,701,244 21/09/2566
UVO
2.93% -10.16% 83,562,660 21/09/2566

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.36% -10.22% 602,040,459 30/08/2566

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.13% 11.31% 7,155,163 20/09/2566
1.03% 8.04% 33,279,813 22/09/2566
4.16% 11.45% 103,078,320 20/09/2566

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,033,252,963 31/08/2566
- - 140,099,289 31/08/2566
-5.15% -7.86% 209,501,500 21/09/2566

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 23A และ25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30 และ32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.uobam.co.th