LHEME-D
กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E ชนิดจ่ายเงินปันผล
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Emerging Market
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ กองทุนหลัก(Master Fund)) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ารอยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
28 กุมภาพันธ์ 2561
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.3856 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.4780 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
50,844,511 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
03/02/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง