LHFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
จำนวนกองทุน 184 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.03% -12.94% 183,221,547 23/02/2567
3.02% -12.96% 25,871,148 23/02/2567
3.02% -12.95% 907,341 23/02/2567
3.07% -12.91% 6,903,619 23/02/2567
3.07% -12.91% 192,212,625 23/02/2567
3.02% -12.96% 4,794,289 23/02/2567
3.86% -12.13% 390,976,705 23/02/2567
3.86% -13.13% 48,975,916 23/02/2567
3.86% -12.13% 5,164,524 23/02/2567
3.86% -12.13% 5,797,340 23/02/2567
4.23% -9.72% 124,231,261 23/02/2567
4.23% -10.76% 53,397,239 23/02/2567
4.23% -9.72% 4,676,881 23/02/2567
4.23% -9.72% 19,261 23/02/2567
4.23% -9.72% 12,487,629 23/02/2567
4.56% -12.35% 32,767,084 23/02/2567
4.56% -13.67% 18,797,830 23/02/2567
4.56% -12.35% 7,999,831 23/02/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.68% 1,431,970,285 23/02/2567
0.19% 1.79% 329,671,612 23/02/2567
0.23% 1.91% 1,069,727,713 23/02/2567
0.18% 1.70% 623,710,086 23/02/2567
0.18% 1.76% 1,845,786,209 23/02/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.43% 1.91% 123,357,246 23/02/2567
0.43% 1.91% 690,138 23/02/2567
0.43% 1.92% 32,081 23/02/2567
0.44% 2.12% 624,175,990 23/02/2567
0.43% 1.91% 2,748,574 23/02/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.49% 1.43% 256,377,504 23/02/2567
0.57% - 203,113,734 23/02/2567
0.16% - 1,004,950,120 18/01/2567
0.20% - 780,424,916 01/02/2567
- - 648,788,164 23/02/2567
- - 648,799,443 23/02/2567
0.26% 2.33% 156,445,058 23/02/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
23.26% 54.48% 22,530,577 22/02/2567
0.57% - 115,164,477 23/02/2567
-0.58% - 206,806,807 23/02/2567
2.44% -12.03% 149,178,081 23/02/2567
1.37% -4.99% 342,511,735 23/02/2567
4.06% -3.47% 29,496,004 23/02/2567
4.06% -5.33% 7,055,252 23/02/2567
4.06% -3.47% 3,490,019 23/02/2567
3.84% -11.33% 179,521,854 23/02/2567
4.06% -10.62% 181,418,189 23/02/2567
0.01% -1.80% 3,417,791,310 31/01/2567
1.24% - 87,961,801 23/02/2567
0.08% -2.59% 97,412,823 23/02/2567
0.08% -2.59% 66,220,230 23/02/2567
0.08% -2.59% 5,327,612 23/02/2567

กองทุนรวม SSF
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.03% -26.55% 228,975 22/02/2567
5.03% -26.59% 1,267,319 22/02/2567
-4.57% 21.92% 1,783,755 22/02/2567
-4.62% 20.34% 1,698,354 22/02/2567
2.09% 8.98% 431,088 22/02/2567
2.09% 8.97% 707,803 22/02/2567
5.56% 1.85% 1,154,208 22/02/2567
5.56% 1.85% 1,699,303 22/02/2567
5.14% 20.06% 15,692,924 22/02/2567
5.14% 20.07% 17,369,542 22/02/2567
4.18% 16.48% 231,367 22/02/2567
4.15% 16.42% 1,418,953 22/02/2567
5.13% - 119,016 22/02/2567
5.14% - 47,012 22/02/2567
0.17% 1.67% 4,160,536 23/02/2567
-1.34% -9.32% 1,182,032 23/02/2567
-1.34% -9.32% 2,178,307 23/02/2567
4.00% -10.65% 105,981,975 23/02/2567
0.23% 1.90% 2,333,645 23/02/2567
4.23% -9.72% 25,562,293 23/02/2567
4.23% -9.74% 17,985,433 23/02/2567
5.52% 9.26% 224,489 22/02/2567
5.52% 9.26% 249,337 22/02/2567
3.20% 12.39% 2,595,151 21/02/2567
3.20% 12.38% 2,164,746 21/02/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.00% -11.26% 47,150,149 23/02/2567

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.88% -11.99% 29,092,723 23/02/2567
3.88% -12.81% 48,589,595 23/02/2567
4.04% -10.86% 255,690,241 23/02/2567
4.11% -10.23% 53,902,751 23/02/2567
4.11% -11.17% 82,609,871 23/02/2567

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.79% -27.43% 19,683,583 22/02/2567
2.46% -11.73% 308,711,688 23/02/2567
5.09% 20.13% 186,113,212 22/02/2567
0.02% 1.63% 20,333,995 21/02/2567
0.64% 1.82% 554,270,529 23/02/2567
0.15% 1.23% 46,602,009 23/02/2567
-0.44% -12.13% 293,490,518 23/02/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
75 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.04% -26.53% 182,956,534 22/02/2567
5.04% -26.54% 95,995,591 22/02/2567
5.04% -26.54% 18,563,989 22/02/2567
-4.58% 21.87% 388,700,889 22/02/2567
-4.58% 20.40% 82,433,398 22/02/2567
-4.57% 21.88% 8,294,162 22/02/2567
3.34% 25.34% 67,468,127 22/02/2567
3.33% 23.93% 103,112,845 22/02/2567
3.34% 25.34% 4,384,068 22/02/2567
3.34% 25.34% 3,329,678 22/02/2567
2.09% 8.97% 12,410,740 22/02/2567
2.08% 8.96% 21,258,330 22/02/2567
2.09% 8.97% 411,868 22/02/2567
6.39% 0.15% 12,445,480 22/02/2567
6.39% 0.18% 40,615,770 22/02/2567
6.39% 0.15% 3,472,624 22/02/2567
8.73% 24.91% 650,804,869 22/02/2567
8.73% 24.90% 105,360,227 22/02/2567
8.73% 24.90% 38,709,912 22/02/2567
5.56% 1.85% 95,604,516 22/02/2567
5.56% 1.86% 53,388,053 22/02/2567
5.56% 1.85% 7,327,713 22/02/2567
1.69% 6.14% 39,837,739 21/02/2567
1.69% 6.15% 41,988,035 21/02/2567
1.69% 6.14% 6,988,692 21/02/2567
5.14% 20.06% 464,017,825 22/02/2567
5.13% 18.92% 311,251,094 22/02/2567
5.14% 20.06% 19,556,208 22/02/2567
4.18% 16.48% 119,460,794 22/02/2567
4.12% 15.13% 203,293 22/02/2567
4.18% 16.48% 279,528 22/02/2567
5.14% 20.06% 9,696,622 22/02/2567
-0.02% 1.56% 9,231,338 21/02/2567
-0.02% 1.56% 18,780,552 21/02/2567
-0.02% 1.56% 268,487 21/02/2567
-0.02% 1.56% 4,634,516 21/02/2567
4.60% 5.04% 145,035,197 21/02/2567
4.59% 5.07% 269,931,729 21/02/2567
4.60% 5.04% 12,131,823 21/02/2567
3.27% -0.92% 30,542,767 21/02/2567
3.27% -0.93% 10,079,688 21/02/2567
3.27% -0.92% 2,355,258 21/02/2567
5.13% 11.54% 186,470,290 22/02/2567
5.13% 11.54% 55,064,367 22/02/2567
5.14% 11.54% 8,649,230 22/02/2567
2.58% 25.23% 13,923,652 22/02/2567
2.58% 25.21% 29,497,734 22/02/2567
2.58% 25.23% 4,429,973 22/02/2567
2.82% 16.12% 680,231,414 22/02/2567
2.83% 16.10% 180,609,790 22/02/2567
2.83% 16.12% 45,228,825 22/02/2567
3.00% 18.93% 2,600,271 21/02/2567
3.00% 18.93% 45,158,766 21/02/2567
3.00% 18.93% 1,130,274 21/02/2567
0.49% - 36,618,110 21/02/2567
0.50% - 7,096,026 21/02/2567
4.70% 15.84% 65,822,306 22/02/2567
4.70% 14.45% 20,987,602 22/02/2567
4.70% 15.84% 3,456,263 22/02/2567
1.43% -7.53% 26,733,315 21/02/2567
1.43% -7.55% 5,204,364 21/02/2567
1.43% -7.53% 5,480,842 21/02/2567
-0.74% -7.58% 2,321,000 21/02/2567
2.07% 23.42% 39,887,127 21/02/2567
2.07% 22.12% 149,288,817 21/02/2567
2.07% 23.42% 3,986,013 21/02/2567
6.36% 53.03% 241,892,899 22/02/2567
6.35% 51.55% 85,714,532 22/02/2567
6.36% 53.03% 7,186,382 22/02/2567
5.52% 9.26% 63,879,976 22/02/2567
5.52% 9.26% 3,268,643 22/02/2567
5.52% 9.26% 4,870,887 22/02/2567
3.20% 12.39% 288,532,858 21/02/2567
3.19% 12.45% 78,657,332 21/02/2567
3.20% 12.40% 13,249,695 21/02/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.74% -7.61% 37,667,060 21/02/2567
-0.74% -7.61% 141,908,133 21/02/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.03% - 5,107,129 23/02/2567
-2.03% - 3,471,126 23/02/2567
-2.03% - 2,540,315 23/02/2567
1.41% 6.62% 5,552,223 06/12/2566
1.41% 6.59% 5,216,517 06/12/2566
1.41% 6.62% 2,459,604 06/12/2566

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 12,245,478,816 31/12/2566
- - 3,751,247,794 31/12/2566
-0.60% -14.45% 1,021,166,288 23/02/2567
-2.50% -15.11% 28,665,418 23/02/2567
-2.50% -15.11% 1,081,697,443 23/02/2567
-2.50% -15.10% 2,288,705 23/02/2567
-0.70% -13.60% 161,535,907 23/02/2567
-0.70% -11.71% 2,615,702 23/02/2567
-0.62% -14.61% 1,480,669,263 23/02/2567
- - 4,252,733,301 31/12/2566
- - 8,095,494,906 31/12/2566

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.lhfund.co.th