LHFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
จำนวนกองทุน 194 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.65% -5.41% 187,132,815 20/05/2567
3.64% -5.46% 25,219,456 20/05/2567
3.64% -5.46% 908,086 20/05/2567
3.65% -5.48% 6,771,944 20/05/2567
3.65% -5.47% 196,058,790 20/05/2567
3.64% -5.46% 3,725,842 20/05/2567
3.83% -6.05% 374,829,577 20/05/2567
3.83% -7.12% 49,561,682 20/05/2567
3.83% -6.05% 5,149,822 20/05/2567
3.83% -6.05% 5,708,098 20/05/2567
3.46% -3.74% 123,860,960 20/05/2567
2.87% -5.39% 49,394,599 20/05/2567
3.46% -3.74% 4,694,791 20/05/2567
3.98% -3.28% 87 20/05/2567
3.46% -3.74% 12,251,214 20/05/2567
5.50% -3.59% 32,910,581 20/05/2567
5.50% -5.04% 17,765,871 20/05/2567
5.50% -3.59% 8,051,097 20/05/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 1.90% 1,336,610,060 20/05/2567
0.19% 2.02% 339,912,330 20/05/2567
0.20% 2.18% 1,091,867,019 20/05/2567
0.17% 1.90% 964,729,881 20/05/2567
0.17% 1.96% 2,263,971,418 20/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.71% 132,276,519 20/05/2567
0.17% 1.71% 740,520 20/05/2567
0.17% 1.72% 535,889 20/05/2567
0.16% 1.85% 741,501,079 20/05/2567
0.17% 1.71% 2,756,261 20/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 3.89% 261,131,181 20/05/2567
0.23% 3.83% 206,998,766 20/05/2567
0.16% - 1,004,950,120 18/01/2567
0.20% - 780,424,916 01/02/2567
0.17% - 651,305,538 02/05/2567
0.16% - 651,438,188 09/05/2567
- - 629,213,820 20/05/2567
- - 438,898,151 20/05/2567
0.24% - 812,957,153 20/05/2567
0.24% - 367,076,254 20/05/2567
0.23% 2.35% 157,337,393 20/05/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
18.82% 87.79% 19,647,925 26/03/2567
0.26% - 117,224,110 20/05/2567
0.10% - 209,791,331 20/05/2567
2.08% -6.58% 147,894,506 20/05/2567
0.32% -3.44% 329,680,795 20/05/2567
4.35% 6.53% 30,260,194 20/05/2567
4.33% 4.45% 6,373,882 20/05/2567
4.35% 6.53% 10,930,174 20/05/2567
2.99% -6.53% 174,206,714 20/05/2567
2.99% -5.58% 176,396,836 20/05/2567
-0.28% -1.72% 3,407,826,248 30/04/2567
2.17% -5.92% 68,325,622 20/05/2567
-0.19% -2.67% 96,214,466 20/05/2567
-0.19% -2.67% 65,402,735 20/05/2567
-0.19% -2.67% 5,263,318 20/05/2567

กองทุนรวม SSF
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
8.09% -11.86% 551,759 17/05/2567
8.09% -11.91% 1,481,770 17/05/2567
0.75% 26.45% 2,049,136 17/05/2567
0.75% 24.86% 2,349,549 17/05/2567
2.25% 21.85% 465,706 17/05/2567
2.20% 21.77% 888,908 17/05/2567
5.87% 10.36% 1,373,117 17/05/2567
5.87% 10.37% 1,865,110 17/05/2567
1.85% 19.58% 16,193,803 17/05/2567
1.85% 19.58% 17,884,073 17/05/2567
1.61% 18.79% 282,453 17/05/2567
1.57% 18.66% 1,607,538 17/05/2567
3.40% - 179,632 17/05/2567
3.40% - 288,504 17/05/2567
0.18% 1.89% 4,569,512 20/05/2567
0.97% -10.22% 1,149,052 20/05/2567
0.97% -10.22% 2,121,781 20/05/2567
2.90% -5.73% 103,969,794 20/05/2567
0.20% 2.18% 2,461,449 20/05/2567
3.46% -3.74% 25,894,823 20/05/2567
3.46% -3.76% 18,157,006 20/05/2567
-2.80% - 12,558 17/05/2567
-2.79% - 539 17/05/2567
2.95% 32.01% 532,541 17/05/2567
2.95% 32.01% 362,020 17/05/2567
-0.70% 16.97% 2,631,660 16/05/2567
-0.70% 16.96% 2,299,313 16/05/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.90% -6.37% 46,320,068 20/05/2567

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.57% -5.76% 28,288,026 20/05/2567
3.57% -6.64% 46,683,972 20/05/2567
2.95% -5.71% 245,829,250 20/05/2567
3.30% -4.03% 52,160,373 20/05/2567
3.30% -5.03% 81,776,643 20/05/2567

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
7.94% -13.04% 23,952,467 17/05/2567
2.12% -6.36% 303,096,928 20/05/2567
1.97% 19.79% 202,287,612 17/05/2567
1.17% 3.12% 21,949,221 16/05/2567
0.11% 1.28% 564,884,403 20/05/2567
0.16% 1.56% 45,450,357 20/05/2567
-2.00% -10.30% 280,080,400 20/05/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
79 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.35% - 70,548,184 17/05/2567
0.35% - 1,924,913 17/05/2567
8.09% -11.84% 192,486,946 17/05/2567
8.09% -11.85% 107,129,770 17/05/2567
8.09% -11.85% 21,389,347 17/05/2567
0.75% 26.40% 424,598,131 17/05/2567
0.75% 24.89% 84,866,710 17/05/2567
0.75% 26.40% 8,626,114 17/05/2567
-0.19% 23.44% 38,308,152 17/05/2567
-0.22% 22.02% 100,316,845 17/05/2567
-0.19% 23.44% 4,614,432 17/05/2567
-0.19% 23.44% 3,134,868 17/05/2567
2.25% 21.83% 9,252,149 17/05/2567
2.24% 21.80% 18,022,569 17/05/2567
2.25% 21.84% 297,195 17/05/2567
3.90% 11.88% 14,103,086 17/05/2567
3.88% 11.88% 41,994,348 17/05/2567
3.90% 11.88% 3,998,571 17/05/2567
8.18% 25.04% 659,607,312 17/05/2567
8.14% 25.00% 104,194,629 17/05/2567
8.18% 25.04% 39,970,629 17/05/2567
5.87% 10.37% 89,687,046 17/05/2567
5.87% 10.37% 33,977,058 17/05/2567
5.87% 10.36% 8,353,982 17/05/2567
1.18% 9.90% 40,984,889 16/05/2567
1.16% 9.89% 42,561,445 16/05/2567
1.18% 9.90% 7,957,906 16/05/2567
1.85% 19.58% 806,350,731 17/05/2567
1.85% 18.44% 322,137,124 17/05/2567
1.85% 19.58% 19,741,432 17/05/2567
1.61% 18.79% 74,038,277 17/05/2567
1.54% 17.32% 305,265 17/05/2567
1.61% 18.79% 543,147 17/05/2567
1.85% 19.58% 9,586,896 17/05/2567
1.17% 2.97% 9,327,706 16/05/2567
1.17% 2.97% 18,486,517 16/05/2567
1.17% 2.97% 276,915 16/05/2567
1.17% 2.97% 4,680,291 16/05/2567
1.37% 11.62% 139,896,082 16/05/2567
1.34% 11.63% 263,594,316 16/05/2567
1.37% 11.63% 10,982,163 16/05/2567
4.59% 14.21% 42,455,600 16/05/2567
4.55% 14.15% 10,943,769 16/05/2567
4.59% 14.21% 1,979,655 16/05/2567
3.40% 10.52% 187,157,845 17/05/2567
3.40% 10.53% 54,837,726 17/05/2567
3.40% 10.53% 8,518,895 17/05/2567
-0.19% 24.09% 13,670,414 17/05/2567
-0.19% 24.07% 29,596,403 17/05/2567
-0.19% 24.09% 4,362,260 17/05/2567
-4.89% 17.72% 638,707,974 17/05/2567
-4.88% 17.69% 170,649,145 17/05/2567
-4.88% 17.72% 42,496,425 17/05/2567
-1.84% 11.29% 3,917,528 16/05/2567
-1.85% 11.28% 42,525,547 16/05/2567
-1.84% 11.29% 742,239 16/05/2567
2.20% - 36,828,098 16/05/2567
2.20% - 3,203,428 16/05/2567
2.23% 17.86% 100,055,554 17/05/2567
2.21% 16.41% 21,343,244 17/05/2567
2.23% 17.86% 4,100,763 17/05/2567
1.16% 0.57% 26,608,697 16/05/2567
1.12% 0.51% 4,857,285 16/05/2567
1.16% 0.57% 5,164,085 16/05/2567
2.82% 1.25% 2,253,126 16/05/2567
1.72% 32.99% 20,611,411 16/05/2567
1.69% 31.55% 153,070,011 16/05/2567
1.72% 32.99% 5,608,551 16/05/2567
0.78% 56.28% 200,146,759 17/05/2567
0.71% 54.65% 87,667,921 17/05/2567
0.78% 56.28% 7,287,286 17/05/2567
-2.80% - 202,467,795 17/05/2567
-2.80% - 2,947,123 17/05/2567
2.95% 32.01% 34,200,075 17/05/2567
2.95% 32.01% 2,033,341 17/05/2567
2.95% 32.01% 3,933,644 17/05/2567
-0.70% 16.98% 289,956,283 16/05/2567
-0.70% 17.05% 76,268,255 16/05/2567
-0.70% 16.98% 13,360,376 16/05/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.82% 1.23% 38,647,565 16/05/2567
2.81% 1.21% 142,309,949 16/05/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.19% - 5,868,007 20/05/2567
1.19% - 3,010,439 20/05/2567
1.19% - 2,913,424 20/05/2567
1.41% 6.62% 5,552,223 06/12/2566
1.41% 6.59% 5,216,517 06/12/2566
1.41% 6.62% 2,459,604 06/12/2566

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 12,409,848,105 31/03/2567
- - 3,752,466,865 31/03/2567
-0.60% -14.45% 968,313,458 20/05/2567
-2.50% -15.11% 22,306,818 20/05/2567
-2.50% -15.11% 983,376,219 20/05/2567
-2.50% -15.10% 1,361,686 20/05/2567
-0.70% -13.60% 145,507,769 20/05/2567
-0.70% -11.71% 2,482,550 20/05/2567
-0.62% -14.61% 1,378,596,837 20/05/2567
- - 4,247,874,435 31/03/2567
- - 7,974,546,089 31/03/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.lhfund.co.th