PRINCIPAL CII
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Asia Pacific Ex Japan
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายนําเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal China-India-Indonesia Opportunities Fund เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนที่จัดตั้งหรือมีธุรกิจหลักในประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะกลางถึงระยะยาว
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
16 พฤศจิกายน 2553
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.5724 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.7611 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
27,262,847 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
26/01/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง