KFDIVERS-A
กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ PIMCO GIS Diversified Income Fund, Class Institutional - Income (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนหลักกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของ NAV ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้ที่จัดอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
28 พฤษภาคม 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.9232 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.0125 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
332,314,785 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
07/12/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง