KFDIVERS-A
กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ PIMCO GIS Diversified Income Fund, Class Institutional - Income (USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของNAV ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
28 พฤษภาคม 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.0798 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.1707 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
383,376,068 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
03/02/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง