BBLAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
จำนวนกองทุน 127 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.88% -2.71% 316,523,838 22/03/2566
-3.42% 3.03% 1,756,697,039 22/03/2566
-3.53% -8.84% 773,090,817 22/03/2566
-3.86% -6.10% 6,031,107,408 22/03/2566
-4.15% -0.17% 1,942,756,425 22/03/2566
BKA
-4.39% -1.44% 2,721,436,378 22/03/2566
-4.32% -1.23% 742,482,506 22/03/2566
BKD
-4.40% -6.35% 3,509,514,986 22/03/2566
-4.93% -3.32% 450,066,702 22/03/2566
-4.20% -5.56% 3,308,723,757 22/03/2566
-5.64% -15.01% 204,386,867 22/03/2566
-4.94% -3.64% 219,478,107 22/03/2566
BTK
-4.17% -6.32% 615,547,604 22/03/2566
BTP
-3.82% -3.60% 9,071,944,652 22/03/2566

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 8,067,721,247 22/03/2566
0.06% 0.46% 97,580,326,285 22/03/2566
0.08% 0.53% 1,486,191,468 22/03/2566
0.08% 0.49% 37,251,532,162 22/03/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% -0.59% 734,523,322 21/03/2566
0.33% 0.44% 20,047,463,698 22/03/2566
0.38% 0.53% 21,967,777,425 22/03/2566
0.05% -0.87% 781,159,473 16/12/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
29 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.06% - 3,462,165,522 15/02/2566
- - 6,905,052,929 22/03/2566
0.06% - 3,461,679,420 01/03/2566
- - 2,256,171,233 22/03/2566
0.06% - 2,307,745,543 01/03/2566
0.06% - 3,460,702,862 15/03/2566
0.18% - 3,464,354,434 22/03/2566
0.05% - 5,758,428,079 22/03/2566
-0.01% - 2,453,365,851 13/12/2565
-0.03% - 5,140,506,962 12/01/2566
0.04% - 8,916,763,649 22/02/2566
0.05% - 8,083,597,861 22/03/2566
0.10% - 8,095,143,699 22/03/2566
-0.02% - 10,635,885,601 22/03/2566
-0.96% -7.02% 231,373,537 20/03/2566
-1.69% -2.63% 52,160,376 20/03/2566
0.02% - 5,765,297,027 04/08/2565
0.11% - 11,431,251,555 22/03/2566
0.03% - 2,012,981,486 01/06/2565
-0.01% - 9,429,555,427 10/08/2565
0.12% - 4,794,829,454 22/03/2566
-0.06% - 6,295,397,314 01/09/2565
-0.01% - 7,188,483,065 08/09/2565
- - 7,834,781,140 22/03/2566
0.00% - 14,626,528,945 11/10/2565
0.04% - 10,520,565,098 16/11/2565
-0.01% - 7,128,685,047 30/11/2565
0.08% - 8,004,913,961 22/03/2566
0.09% - 4,417,325,588 22/03/2566

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.80% - 667,426,934 22/03/2566
-4.36% -13.49% 237,552,788 22/03/2566
-1.51% -3.91% 506,101,411 22/03/2566
-1.58% -1.46% 4,726,092,355 20/03/2566
-4.14% -10.02% 460,480,413 20/03/2566
-0.80% -2.60% 436,770,840 20/03/2566
-1.77% -5.19% 739,065,910 20/03/2566
-0.95% 0.22% 9,196,639,947 22/03/2566
-0.69% -2.79% 3,076,503,435 20/03/2566

กองทุนรวม SSF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.25% - 54,730,134 21/03/2566
-5.53% - 96,213,642 20/03/2566
-8.07% -19.15% 374,780,863 21/03/2566
-4.32% -1.44% 3,187,972,413 22/03/2566
-4.51% -22.34% 886,762,240 20/03/2566
-4.30% - 38,843,111 20/03/2566
-2.65% -18.63% 132,067,163 20/03/2566
-1.52% -1.69% 283,191,889 20/03/2566
-1.58% - 293,635,338 20/03/2566
-3.50% -2.45% 2,292,921,460 22/03/2566
-3.83% -5.61% 295,107,248 20/03/2566
-2.46% -14.09% 106,848,079 20/03/2566
-5.93% - 148,260,286 21/03/2566

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.10% 0.71% 7,643,492,134 22/03/2566
-4.91% -8.07% 46,534,854,174 22/03/2566
-3.86% -6.10% 25,595,181,065 22/03/2566
-3.81% -3.42% 1,122,558,758 22/03/2566

กองทุนรวม RMF
28 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.96% -1.61% 4,447,040,835 22/03/2566
-2.02% -2.43% 871,230,667 22/03/2566
-6.53% -9.01% 450,436,032 21/03/2566
-3.04% 0.66% 3,044,766,031 22/03/2566
-5.81% -10.48% 7,051,402,371 20/03/2566
-7.69% -25.24% 3,441,589,009 21/03/2566
-4.80% -8.70% 12,692,586,766 22/03/2566
-3.89% -7.83% 22,135,407,399 22/03/2566
0.46% 0.27% 10,227,730,587 22/03/2566
-4.70% -23.47% 369,642,524 20/03/2566
-6.49% -12.79% 1,386,042,165 20/03/2566
-4.50% - 175,878,978 20/03/2566
5.02% 2.44% 1,560,638,988 22/03/2566
-2.64% -18.81% 322,506,998 20/03/2566
-3.27% -11.20% 1,399,339,356 21/03/2566
-1.65% -6.27% 7,844,704,601 20/03/2566
-2.75% -4.80% 251,569,119 22/03/2566
-4.09% - 30,087,307 20/03/2566
-0.84% - 73,362,282 20/03/2566
-1.75% - 78,974,066 20/03/2566
-4.03% -5.60% 1,467,674,853 20/03/2566
-4.08% -5.61% 3,507,352,533 22/03/2566
-5.67% -15.07% 1,201,892,281 22/03/2566
-3.78% -3.37% 4,265,997,886 22/03/2566
-2.51% -14.92% 294,120,189 20/03/2566
-2.44% -20.37% 1,989,149,870 22/03/2566
-4.14% -0.68% 8,676,693,882 22/03/2566
0.08% 0.54% 4,698,323,297 22/03/2566

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.51% -8.53% 4,860,280,916 21/03/2566
-5.25% -14.32% 899,921,956 21/03/2566
-5.81% -10.52% 5,398,676,159 20/03/2566
-8.46% -19.93% 6,908,676,285 21/03/2566
-18.10% -34.75% 606,711,103 20/03/2566
-4.73% -23.48% 2,032,897,897 20/03/2566
-6.46% -12.99% 2,827,943,484 20/03/2566
-4.44% -12.99% 275,491,147 20/03/2566
-2.63% -17.84% 1,800,019,579 20/03/2566
-1.64% -6.03% 7,940,178,411 20/03/2566
-0.79% -0.82% 566,646,257 21/03/2566
0.02% - 3,910,182,148 15/06/2565
- - 877,609,312 20/03/2566
-4.01% -5.47% 4,259,756,450 20/03/2566
-2.56% -14.42% 1,588,382,096 20/03/2566
-2.73% -20.84% 2,598,283,987 22/03/2566

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.12% 2.35% 1,017,856,235 22/03/2566

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.23% -6.66% 1,530,377,226 22/03/2566
- - 242,796 30/09/2564
0.00% 5.64% 242,857 30/11/2564
0.00% -3.73% 242,796 30/09/2564
1.28% -0.04% 242,796 30/09/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.bblam.co.th