BBLAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
จำนวนกองทุน 120 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.65% 3.28% 300,743,254 22/02/2567
2.93% -12.36% 1,497,786,114 22/02/2567
2.26% -12.83% 673,734,580 22/02/2567
3.40% -14.67% 5,703,383,801 22/02/2567
5.42% -11.45% 1,724,604,468 22/02/2567
BKA
3.60% -12.77% 2,696,947,943 22/02/2567
3.63% -12.90% 679,925,613 22/02/2567
BKD
3.51% -13.25% 3,190,914,967 22/02/2567
4.06% -10.28% 421,214,693 22/02/2567
2.28% -9.44% 2,967,731,166 22/02/2567
2.20% -14.04% 173,336,425 22/02/2567
3.74% -9.63% 206,273,599 22/02/2567
BTK
3.14% -5.88% 588,690,074 22/02/2567
BTP
3.82% -10.22% 8,347,635,343 22/02/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% - 3,479,466,056 17/01/2567
0.15% 1.51% 91,932,194,878 22/02/2567
0.17% 1.66% 1,687,108,875 22/02/2567
0.15% 1.48% 36,918,949,679 22/02/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.37% 1.53% 526,617,926 21/02/2567
0.32% 1.87% 18,902,624,679 22/02/2567
0.34% 2.12% 23,111,125,729 22/02/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 4,609,183,046 22/02/2567
0.16% - 3,480,921,153 14/02/2567
0.15% - 4,705,933,468 22/02/2567
0.16% - 5,800,660,378 22/02/2567
0.17% - 3,480,926,660 22/02/2567
0.18% - 5,795,582,749 22/02/2567
0.18% - 6,930,164,651 22/02/2567
0.16% - 2,287,683,061 22/02/2567
- - 3,455,373,023 22/02/2567
0.18% - 3,479,486,315 03/01/2567
0.17% - 8,313,876,825 10/01/2567
0.19% - 13,944,529,663 21/02/2567
0.20% - 6,141,912,096 22/02/2567
-0.01% - 9,429,555,427 10/08/2565
0.20% - 11,455,031,079 22/02/2567
0.19% - 7,020,078,191 22/02/2567
0.20% - 8,691,477,851 22/02/2567
0.19% - 6,450,421,045 22/02/2567

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.33% -12.59% 205,060,788 22/02/2567
0.89% -3.10% 449,930,037 22/02/2567
0.82% -0.45% 3,986,500,428 20/02/2567
3.75% 7.38% 523,506,080 20/02/2567
1.08% 2.25% 265,397,500 20/02/2567
1.92% 4.02% 556,145,073 20/02/2567
1.05% -0.52% 8,193,650,350 22/02/2567
0.94% 0.64% 2,596,223,000 20/02/2567

กองทุนรวม SSF
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.81% -8.67% 108,722,838 21/02/2567
3.52% 6.67% 175,566,687 20/02/2567
5.21% -26.32% 386,812,585 21/02/2567
0.58% - 63,842,693 20/02/2567
3.57% -12.01% 3,325,916,384 22/02/2567
5.98% 16.58% 1,192,645,121 20/02/2567
-0.22% -2.71% 48,557,576 20/02/2567
4.55% 22.31% 187,857,901 20/02/2567
0.75% -0.69% 355,540,168 20/02/2567
4.83% 25.29% 824,211,118 20/02/2567
2.51% -9.61% 2,413,486,882 22/02/2567
4.99% 10.46% 396,019,443 20/02/2567
6.86% 32.31% 176,437,720 20/02/2567
5.62% 17.55% 369,290,843 21/02/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.30% -9.81% 6,516,407,559 22/02/2567
2.31% -17.61% 37,450,205,463 22/02/2567
1.90% -14.46% 20,924,911,270 22/02/2567
3.82% -10.08% 1,049,303,306 22/02/2567

กองทุนรวม RMF
30 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.73% -2.10% 4,499,446,760 22/02/2567
4.85% 3.77% 912,080,418 22/02/2567
5.93% -7.50% 531,354,600 21/02/2567
3.22% -9.73% 2,853,601,370 22/02/2567
4.76% 8.74% 8,369,671,873 20/02/2567
4.17% -28.63% 2,993,218,952 21/02/2567
0.63% - 325,973,255 20/02/2567
2.18% -17.29% 11,362,780,834 22/02/2567
1.89% -14.90% 19,742,691,340 22/02/2567
0.36% 2.05% 10,963,185,101 22/02/2567
6.25% 17.03% 491,261,239 20/02/2567
4.57% 20.59% 1,906,061,802 20/02/2567
-0.02% -3.58% 189,568,191 20/02/2567
0.99% 13.06% 1,959,768,910 22/02/2567
4.61% 22.42% 423,925,344 20/02/2567
1.86% 28.06% 2,269,897,730 21/02/2567
3.95% 25.56% 11,536,169,706 20/02/2567
-0.72% -6.85% 292,322,949 22/02/2567
3.72% 6.83% 45,033,437 20/02/2567
1.03% 2.10% 87,324,094 20/02/2567
1.82% 3.33% 93,887,002 20/02/2567
8.68% - 121,467,561 20/02/2567
5.18% 11.27% 1,874,736,926 20/02/2567
2.27% -9.33% 3,328,683,060 22/02/2567
2.18% -13.99% 1,100,258,799 22/02/2567
3.80% -10.11% 4,257,734,777 22/02/2567
6.92% 33.15% 466,576,174 20/02/2567
5.51% 22.08% 3,091,496,349 22/02/2567
5.36% -11.71% 8,264,249,579 22/02/2567
0.17% 1.64% 6,624,251,074 22/02/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.07% -7.61% 4,931,836,882 21/02/2567
3.07% 31.72% 1,563,745,123 21/02/2567
4.78% 9.03% 5,642,871,399 20/02/2567
5.58% -27.25% 5,314,012,614 21/02/2567
0.65% - 4,687,336,864 20/02/2567
6.20% 5.50% 715,324,800 20/02/2567
5.30% 16.65% 2,517,555,645 20/02/2567
4.60% 20.74% 3,678,567,169 20/02/2567
-0.08% -3.55% 224,978,852 20/02/2567
4.66% 22.94% 2,148,379,899 20/02/2567
0.38% 6.21% 142,836,752 20/02/2567
1.81% 13.62% 54,361,657 20/02/2567
3.95% 25.72% 8,698,569,704 20/02/2567
1.27% 11.66% 594,934,589 21/02/2567
8.57% - 463,952,073 20/02/2567
5.21% 11.27% 3,859,945,676 20/02/2567
7.16% 33.23% 2,046,777,566 20/02/2567
5.21% 21.68% 3,374,713,242 22/02/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.03% 13.28% 1,200,299,330 22/02/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.23% -6.66% 1,326,252,527 22/02/2567
- - 242,796 30/09/2564
0.00% 5.64% 242,857 30/11/2564
0.00% -3.73% 242,796 30/09/2564
1.28% -0.04% 242,796 30/09/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.bblam.co.th