TNASDAQ-SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
ความเสี่ยง
ค่า Beta (ไม่มีข้อมูลดัชนีเปรียบเทียบ )
Beta 1 ปีBeta 3 ปีBeta 5 ปี
N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 14/06/2567
ดัชนีวัดความผันผวน (Volatility Measurements)
PeriodStandard DeviationSharpe RatioInformation Ratio
1 ปี 16.07 1.66 N/A
3 ปี - - N/A
5 ปี - - N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 14/06/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง