TCIRMF
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Asia Pacific Ex Japan
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ในต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งหรือประกอบธุรกิจในจีนและอินเดีย ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตและมีโอกาสในการทำกำไรในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอื่นๆ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
26 ธันวาคม 2550
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.7224 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.7225 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
133,719,104 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
17/05/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง