TISCOAI
กองทุนเปิด ทิสโก้ AI & Big Data
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Technology Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- ลงทุนใน Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF ชนิดหน่วยลงทุน 1C (กองทุน หลัก) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีNasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data ซึ่งสะท้อนผลการดําเนินงานของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจ หลักเกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
27 มีนาคม 2567
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.7690 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.8816 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
316,739,395 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
17/05/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง