TCLOUD
กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Technology Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในกองทุน Global X Cloud Computing ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีIndxx Global Cloud Computing บริหารและ จัดการโดย Global X Management Company LLC - กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
14 กรกฎาคม 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.9660 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.0458 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
409,806,234 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
13/06/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง