TBRAND
กองทุนเปิด ทิสโก้ World Brands
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน LO Funds - World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N (กองทุนหลัก) ซึ่งมี นโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัททั่วโลกที่เป็นเจ้าของเครื่องหมาย การค้า (Brand) ชั้นนําในตลาดและมีคุณค่าเหนือระดับ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
10 กุมภาพันธ์ 2565
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.4545 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.6264 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
797,025,783 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง