PRINCIPAL GFIXED
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
6 ธันวาคม 2560
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.1650 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.2568 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
287,804,072 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
10/04/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง