PRINCIPAL GSA
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ CPR Invest – Global Silver Age โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากกลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของกลุ่มประชากรวัยเกษียณ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
6 ตุลาคม 2558
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.3187 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.5036 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
117,471,611 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
30/01/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง