KT-EUROTECH-SSF
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม SSF - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Technology Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds -Europe Dynamic Technologies Fund (Class I) (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินยูโร โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนคือสร้างผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
23 กันยายน 2564
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.2858 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.2859 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
51,380,439 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
12/06/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง