KT-US RMF
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
US Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB American Growth Portfolio (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I (USD) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุน คือเพื่อสร้างการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
1 ธันวาคม 2566
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.9566 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.9567 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
33,632,657 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
12/06/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง