KT-TRIG8
กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์8
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนีกึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงนฝากและ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนได้ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
8 พฤษภาคม 2566
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.8984 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
- บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
66,295,366 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
13/06/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง