KT25/75-R
กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Conservative Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ 1. ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ ตราสารแห่งหนี้เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารแห่งหนี้ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
12 ตุลาคม 2560
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.2415 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.2672 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
186,326,927 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
13/06/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง